hovednavigasjon

Emner 

Fakta om kontroll og overvåkning

  • Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren (arbeidsmiljøloven, §1-9)
  • Arbeidsgiver skal drøfte behov, utforming, gjennomføring og endringer av kontrolltiltak med de tillitsvalgte
  • Arbeidsgiver plikter å informere berørte arbeidstakere om tiltakene
  • Arbeidsmiljøloven har egne regler for innhenting av helseopplysninger ved ansettelse
  • Fra 1. januar 2010 fikk Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med hvilke rutiner arbeidsgiverne har for kontroll og overvåkning.

Kilde: Kontroll og overvåkning i arbeidslivet (Fafo-rapport 2010:22)