hovednavigasjon

Emner 

Fall i sysselsetting og økende ledighet preger bildet

Her følger utvalgte tall og figurer som viser noen av utfordringene dagens arbeidsmarked står overfor.

Fra AKU (SSB) finner vi at sysselsettingsraten for personer i alderen 15–74 år har gått ned fra 68,7 prosent i 3. kvartal 2014 til 68,4 prosent i 3. kvartal 2015.

I perioden 3. kvartal 2012 til 3.kvartal 2015 har nedgangen vært på 1,0 prosentpoeng, og i perioden 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2015 har nedgangen vært på 4,0 prosentpoeng.

Den registrerte arbeidsløsheten i NAV var i november 2015 på 2,9 prosent, opp fra 2,6 prosent i november året før. Denne tellingen er noe snevrere enn den vi finner i AKU, men regnes som mer robust når vi ser på endringstendenser.

Økningen har en klar regional profil. Det er fylkene knyttet til oljerelatert virksomhet på Vestlandet og Agderfylkene som har størst økning i den registrerte arbeidsløsheten (NAV) fra november i fjor til november i år.

Endring siste år, november 2015 i prosentpoeng (NAV)

Når det gjelder nivået på arbeidsløsheten ligger også Rogaland og Agderfylkene høyest.

Arbeidsløshet i NAV pr november 2015. Prosent

Nedgangen i sysselsettingsraten har også vært mest markant i Agderfylkene og Rogaland, mens det i Hordaland og Møre og Romsdal ikke har vært nedgang, målet ved differensen mellom gjennomsnittet for 1.-3. kvartal 2014 og 2015.

Endring i sysselsettingsrate, siste år, 1.-3. kv. Prosentpoeng

Kilde: AKU (SSB)

Vi kan også se nærmere på arbeidsløsheten blant innvandrergrupper og befolkningen uten innvandrere (registerbasert statistikk, SSB). Arbeidsløsheten blant personer fra EU-land i Øst- Europa har vist en jamn økning fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2015, mens den har avtatt svakt samlet sett blant personer fra Asia og Afrika.

Registert helt arbeidsløse i pst. av arbeidsstyrken

Inkluderingsutfordringen for ungdom er økende. Arbeidsmarkedssituasjonen er preget av økt konkurranse om jobbene i deler av arbeidslivet, pga. arbeidsinnvandringen, nedgang i andelen jobber uten krav til utdanning, det er høyt frafall i skolen, og vi er inne i en lavkonjunktur som gjør det spesielt vanskelig for mange unge å få fotfeste på arbeidsmarkedet.

Ser vi på sysselsettingsratenes utvikling over tid for ulike aldersgrupper, finner vi at det er de unge som har tapt terreng.

Endring i sysselsettingsrate. Prosentpoeng

Kilde: AKU (SSB)


Alle artikler fra samfunnsnotatet «Etter statsbudsjettet», desember 2015: