hovednavigasjon

Emner 

Litt større forventninger om lokale tillegg i 2016

Lysere økonomiske tider? Mye tyder på at LOs tillitsvalgte tror på det. Over halvparten regner med at det blir lokale tillegg i årets lønnsforhandlinger. Det er en svak økning fra i fjor.
TROR PÅ MER: Målt mot i fjor tror noen flere av LOs tillitsvalgte at det kommer på plass lokale tillegg som følge av forhandlinger på arbeidsplassen i år.
Foto: Colourbox, Grafikk: LO/Fafo TROR PÅ MER: Målt mot i fjor tror noen flere av LOs tillitsvalgte at det kommer på plass lokale tillegg som følge av forhandlinger på arbeidsplassen i år.

Tillitsvalgte i LOs forbund, som har lokal forhandlingsrett, har fått spørsmål om de regner med at det blir lokale tillegg i år.

Lokal forhandlingsrett sterkest i vareproduksjon

Hoveddelen av all lønnsvekst for industriarbeidere i LO/NHO-området, er lokal lønnsutvikling. At over 90 prosent av de tillitsvalgte i vareproduksjon sier de har lokal forhandlingsrett, er i overenstemmelse med dette.

Utbredelsen er ikke like stor i privat tjenesteproduksjon. Her svarte nær en fjerdedel at de ikke har lokal forhandlingsrett.

Samla økte andelen med lokal forhandlingsrett noe fra 2015 til 2016, ifølge denne undersøkelsen.

Bedre enn fjoråret

Sjøl om mange har lokal forhandlingsrett, varierer det mye både mellom områder og over tid i hvilken grad dette gir uttelling.  En drøy halvdel av de spurte tillitsvalgte forventer uttelling i de lokale forhandlingene i år.

Samtidig er det færre enn i fjor som ikke regner med tillegg.

Dette gir et bilde av svakt forbedra utsikter fra året før. 2015 blei som kjent et år med historisk lav lønnsvekst i alt, noe som blant annet speila den vanskeligere situasjonen i oljerelaterte næringer og svak internasjonal vekst. 

Andelen i tillitsvalgtpanelet som regner med lokale tillegg i år, er fortsatt vesentlig lavere i offshore-basert virksomhet enn i øvrige bransjer.

Kronekurs-løft

Svakere kronekurs har forbedra situasjonen i deler av industrien. De tillitsvalgte i vareproduksjon rapporterer om svært tilfredsstillende økonomiske resultater noe oftere enn dem i tjenesteproduksjon i privat sektor.

Samla mener 65 prosent av de tillitsvalgte i privat sektor at de økonomiske resultatene er «svært» eller «ganske» tilfredsstillende. 

Det meldes likevel i liten grad om vekst i antall arbeidsplasser i nær framtid.  Halvdelen tror antall ansatte vil holde seg stabilt de nærmeste to år.

Det er ikke en entydig sammenheng mellom god økonomi og flere arbeidsplasser.  Mer enn hver femte tillitsvalgte som rapporterer om tilfredsstillende økonomiske resultater, forventer samtidig færre ansatte framover. 

Menn forventer mer

Mannlige tillitsvalgte forventer lokale tillegg og flere ansatte i noe større grad enn de kvinnelige.  Det kan både speile at de er på forskjellige arbeidsplasser og større forsiktighet i kvinners bedømming.