hovednavigasjon

Emner 

Nyvekket debatt om partssamarbeid i EU

Såkalt «sosial dialog» er blitt satt på dagsordenen i EU-systemet. En rekke land er nå – på ulikt vis – i ferd med å gjennomføre reformer for å styrke partene i arbeidslivet.
VIL STYRKE HÅNDTRYKKENE: EU-kommisjonen bydde 5. mars sentrale representanter for EU-områdets organiserte arbeidsliv til debatter og arbeidsgrupper for å sikre at såkalt «sosial dialog» vokser seg sterkere innad i EU. Dette trekkes fram som viktig både for å fremme konkurransedyktighet og rettferdighet.
FOTO: EU Social (Creative commons) VIL STYRKE HÅNDTRYKKENE: EU-kommisjonen bydde 5. mars sentrale representanter for EU-områdets organiserte arbeidsliv til debatter og arbeidsgrupper for å sikre at såkalt «sosial dialog» vokser seg sterkere innad i EU. Dette trekkes fram som viktig både for å fremme konkurransedyktighet og rettferdighet.

Begrepet «sosial dialog» handler om samarbeidet mellom arbeidslivets parter. Hvordan organisasjoner på vegne av henholdsvis arbeidstakerne og arbeidsgiverne sammen kan finne gode svar på arbeidsmarkedenes utfordringer (topartssamarbeid) – eventuelt også med myndighetene med som en aktiv part i dette arbeidet (trepartssamarbeid).

Arbeidstakerrettigheter, tariffavtaler, lovregulering, omstilling og kompetanseutvikling er noen stikkord for hva innholdet i debattene mellom partene kan handle om.

At spillereglene for samarbeidet er klare og forutsigbare holdes gjerne fram som viktig for å sikre at denne dialogen går som smurt.

Sosialisering-start i Brussel

Særlig i Norden står allerede partssamarbeidet sterkt. Mange EU-land har imidlertid lav organisasjonsgrad og svakere historiske tradisjoner for slike frie forhandlinger. EU-kommisjonen har derfor tatt til orde for å gjøre noe med dette.

Et utslag av nysatsingen fant sted 5. mars. Da ble en høyprofilert konferanse om dette temaet arrangert i Brussel. Oversatt til norsk het denne «en ny start for sosial dialog». Mange av de mest sentrale representanter for Europas organiserte arbeidsliv deltok.

I den forbindelse oppsummerer en Eurofound-artikkel hvordan debatten om partssamarbeid og kollektive avtaler har våknet i mange EU-land.

Fire oppskrifter på styrkedråper

En rekke nye lovforslag og reformer er nemlig på vei i mange EU-land. De kan imidlertid ha svært forskjellige mål, noe som gjerne skyldes at landene har ulike utgangspunkt for hvordan partene er organisert og representert.

Eurofound-forskerne deler reformene opp i følgende kategorier:

  1. De er rettet mot de nasjonale organene som samler partene og deres overordnede forhandlinger. Tanken er gjerne å gi mer plass til representasjon fra partene selv, på bekostning av statens makt i disse foraene.
  2. De er rettet mot å styrke topartssamarbeidet – at arbeidstakerne og -giverne evner å bli enige om politikk og løsninger innenfor en rekke områder, uten statens direkte innblanding.
  3. Å styrke ansattes representasjon i hver enkelt virksomhet.
  4. Å endre spillereglene for dialogen disse lokale fagforeningene/ansatt-representane har med arbeidsgiveren.

Politisk interrail

Artikkelen lister opp følgende høyaktuelle prosesser i de ulike EU-landene:

I Litauen og på Malta går debatten høyt om en styrking av trepartssamarbeidet, gjennom nye lover eller organisatoriske reformer av de nasjonale organene.

I Romania er på lignende vis et reformforslag rettet mot de nasjonale (tre-)partsorganisasjonene på vei. Representanter for arbeidsgiverne og -takerne skal bli bedre representert i det nasjonale organet for økonomiske og sosiale spørsmål, på bekostning av statens direkte makt. Flere andre lovforslag og tiltak for å styrke denne «sosiale dialogen» er også under vurdering.

I Sverige, i oktober, proklamerte de to største partene, Svenskt Näringsliv og LO, at de startet forhandlinger om framtiden til den «den svenske modellen» generelt og topartssamarbeidet spesielt. Sverige har i liten grad statlig innblanding på dette området, noe mange sentrale parter ønsker å holde fast ved.

I Frankrike er det også en reform underveis. Der har de ved lov etablert et fond som skal støtte fag- og arbeidsgiverforeninger og gjøre finansieringen av dem mer gjennomsiktig. Fondet sikrer økonomisk støtte til partenes topartssystem så vel som deres roller i å utforme nasjonal politikk. Også flere spørsmål om ansatt-representasjon og effektivisering av forhandlingssystemet har blitt reist fra regjeringshold. Partene har blitt oppfordret til å utforme svar på spørsmålene.

I Finland vekket statsminister Alexander Stubb i desember reaksjoner da han uttalte at aktørers (underforstått blant annet trepartssamarbeidets) søking etter konsensus, enighet, holdt den økonomiske vekst tilbake. Et bakteppe til utsagnet er at partene i lang tid har forsøkt å bli enige om en fornyelse av systemet for kollektive forhandlinger, noe som skal ha skåret seg som følge av uenigheter om hvordan man kunne unngå ulovlige streiker. Arbeidet med å reformere systemet fortsetter imidlertid.

Polen har i nyere tid vært preget av et anstrengt forhold mellom partene i arbeidslivet. Tre fagforbund har boikottet den nasjonale trepart-kommisjonen. I desember beveget imidlertid syv nasjonale organisasjoner som representerer arbeidstakere og arbeidsgiverne seg langt i å komme fram til et felles forslag til reglene for framtidige partssamarbeid.

I Luxemburg har man lansert et lovforslag som søker å forenkle hvilke fagforeninger som representerer ansatte i ett firma. Den største fagforeningen vil da få mer representativ makt. Forslaget er inspirert av det tyske systemet.

I Kroatia har man også foreslått en ny lov om hvilke fagforeninger som får rett til å representere alle ansatte i de ulike bedriftene.

Fafo er norsk korrespondent for Eurofound.


Pekere: EU-satsingen på «social dialogue»

På EU-kommisjonens hjemmesider finner du blant annet en innføring i begrepet sosial dialog med lenker til mer konkret informasjon om satsingen, blant annet oversikt over involverte parter:

Når det gjelder samlingen i Brussel 5. mars finner du videoer av debatter og utskrifter av taler fra de ulike deltakerne og de seks arbeidsgruppene under samme nettsted:

Som nevnt er informasjonen i denne artikkelen hentet direkte fra Eurofounds omtale (EurWORK):