hovednavigasjon

Emner 

Tariffoppgjør 2012

Streiker om pensjon

Sommeren 2012 skulle vise seg å bringe flere streiker og flere inngrep med tvungen lønnsnemnd. Pensjon var det sentrale kravet i streikene i Nordsjøen og ved private sykehjem.

Det ble brudd i forhandlingene mellom Oljeindustriens Landsforening og Industri Energi/SAFE om tariffavtalene på sokkelen. Hovedårsaken til uenighet dreiet seg om pensjon. Industri Energi og SAFE krevde at tilleggspensjon skulle tariffestes eller tariffesting av en fondsordning for pensjon. Dette ble avvist av arbeidsgiverne.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip har laget en oppsummering av årets tariffoppgjør. Oppsummeringen kan du lese i sin helhet her

Industri Energi/SAFE varslet at i alt 610 medlemmer på 4 installasjoner ville bli tatt ut i streik. Oljeindustriens Landsforening svarte med å varsle at resten av de to forbundenes medlemmer på operatør og forpleiningsavtalen kunne bli lockoutet. En lockout ville kunne føre over 7000 ut i konflikt på sokkelen. 24 juni gikk 708 arbeidstakere ut i streik.

15 prosent av norsk oljeproduksjon

Streiken førte til at Oseberg feltsenter, Heidrun, produksjonsskipet Skarv og flytehotellet Floatel Superior ble stengt. I tillegg stengte Statoil ned plattformene Veslefrikk, Huldra, Brage og Oseberg C. Produksjonstapet ble beregnet til å utgjøre rundt 15 prosent av norsk oljeproduksjon og 7 prosent av gassproduksjonen, og produksjonsbortfallet utgjorde om lag 150 millioner kroner per døgn i utsatte inntekter.

Fastlåst

Streiken var fastlåst og heller ikke et initiativ fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm førte til at partene ble enige. Den 9. juli sent om kvelden varslet ministeren at Regjeringen ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Regjeringen viste til de store økonomiske ringvirkningene en lockout og full nedstengning av olje- og gassfeltene ville innebære, og at en stopp i leveransen av olje og gass til Europa kunne få svært alvorlige konsekvenser for tilliten til Norge som troverdig leverandør. Partene avblåste sine aksjoner og de streikende gikk tilbake til arbeidet.

Endringer i pensjonsbetingelsene

Det siste tiårs pensjonsreformer har skapt betydelige endringer i pensjonsbetingelsene i store deler av norsk arbeidsliv. Streiken i Nordsjøen viste at de fagorganiserte er villig til å streike for å få pensjonsbestemmelser inn i tariffavtalene for dermed å få større innflytelse over de endringene som skjer. Det gjenstår å se om denne strategien vil lykkes. Tema berører imidlertid mange. Tidlig på høsten ble også private sykehjem rammet av en pensjonsstreik.

Les også artikkel om pensjonsreformen (arbeidslivet.no, 2. juni 2012).

Pensjonsstreik i private sykehjem

Den 22. august brøt Fagforbundet meklingen med NHO Service og tok ut 64 medlemmer i streik. Fagforbundet hadde lenge flagget at pensjon ville bli et stridstema. Forbundet ønsket en pensjonsavtale for ansatte i private kommersielle sykehjem som kan sammenliknes med pensjonsrettighetene i kommunale sykehjem og andre private, ideelle sykehjem. Forbundet pekte også på sykepleierne som har en egen lovpålagt pensjonsordning.

Det var hovedsakelig sykehjem i Oslo som ble rammet av streiken. Lambertseter alders- og sykehjem, Hovseterhjemmet og Opsalhjemmet var blant institusjonene som ble rammet. I tillegg ble 13 ansatte ved Risenga bo- og omsorgsdrift i Asker tatt ut i streik.

Brøt med NHOs prinsipper

Kravet fra Fagforbundet om å ta pensjonsbestemmelser inn i tariffavtalen ble avvist av arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service. Dette ville bryte mot et prinsipp hevdet Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service: «NHO har et overordnet prinsipp, som gjelder for alle våre tariffavtaler, om at vi ikke skal ta inn pensjonsspørsmål i avtalen.» (Klassekampen 23.08.12)

Han mente streiken var en politisk markering fra Fagforbundets og LOs side, og ikke ledd i en reell tarifforhandling. Fagforbundets Kjellfrid Blakstad tilbakeviste påstandene fra Furulund i Dagsavisen (19.09.10), og viste til at det både i bussbransjen og i tariffavtalen til Mediebedriftenes landsforbund er bestemmelser om pensjon. Hun mente den egentlige grunnen til at NHO Service ikke ville ha pensjon inn i tariffavtalen var at de da måtte forhandle med Fagforbundet og at avtalefestede tariffrettigheter vil begrense profittmulighetene i bedriftene.

Fagforbundet trappet opp streiken i flere omganger. Den 29. august ble femten nye medlemmer tatt ut i streik. Nå ble også andre landsdeler rammet. Etter to uker gikk nye 38 arbeidstakere ut i streik. Da hadde Fagforbundet allerede varslet at 160 000 medlemmer i kommunene kunne bli tatt ut i sympatistreik. En sympatistreik ville innebære at Fagforbundets medlemmer i kommune kunne legge ned arbeidet på ubestemt tid. En liten streik i et fåtall private sykehjem kunne dermed bli en svært omfattende aksjon som involverte alle sider ved kommunal virksomhet.

Liv og helse i fare

Sympatiaksjonen ble ikke iverksatt. Likevel ble streiken stoppet med tvungen lønnsnemnd den 19. september. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm viste til Helsetilsynets vurderinger. Helsetilsynet mente åpenbart at partene ikke tok ansvar for å hindre at streiken satte liv og helse i fare. Det er ikke bare de streikende, men også arbeidsgiverorganisasjonen som nevnes av Helsetilsynet. Partene har «ikke tatt ansvar for å sikre at arbeidskonflikten blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for liv og helse», heter det i pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet (Pressemelding 19.09.12 nr. 48).

Les også: Bruk av tvungen lønnsnemnd

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip har laget en oppsummering av årets tariffoppgjør. Oppsummeringen kan du lese i sin helhet her