hovednavigasjon

Emner 

Innleie

De nye reglene i arbeidsmiljøloven

Fra 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft som har som formål å sørge for likebehandling av innleide arbeidstakere med arbeidstakerne hos innleieren.
Nye regler skal sørge for likebehandling av innleide arbeidstakere med arbeidstakerne hos innleieren.
Foto: Colourbox.com Nye regler skal sørge for likebehandling av innleide arbeidstakere med arbeidstakerne hos innleieren.

Dagens regler

Dagens regler innebærer at dersom en bedrift ønsker å leie inn en vikar fra et bemanningsforetak, så er dette kun tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen i norsk arbeidsrett er faste ansettelsesavtaler og det er derfor en begrenset adgang til midlertidige ansettelser. Akkurat den samme begrensningen gjelder da for innleie fra bemanningsforetak.

Ved ulovlig innleie har retten adgang til å avsi dom for fast ansettelse hos innleier, samt pålegge innleieren å betale erstatning hvis den innleide krever dette. H/FrP regjeringen har varslet at de vil gi økt adgang til midlertidig ansettelse, men per november 2013 er det ikke fremmet konkrete forslag til slik liberalisering.

Sørge for likebehandling

De nye reglene, som trådte i kraft 1. januar 2013, har som formål å sørge for likebehandling av innleide arbeidstakere med arbeidstakerne hos innleieren. Det er fortsatt slik at det ikke er tillatt å leie inn, med mindre det også er tillatt å ansette midlertidige. Det vil si at de samme begrensninger som før vil gjelde.

Det nye er innføringen av et likebehandlingsprinsipp, som går ut på at bemanningsbyrået skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Overtidsarbeid
 • Varighet og plassering av pauser og hvileperioder
 • Nattarbeid
 • Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
 • Lønn og utgiftsdekning
 • Tilgang til felles goder og tjenester som virksomhetens egne arbeidstakere har (det siste med mindre objektive grunner tilsier noe annet)

Tiltakspakke

For at likebehandlingsprinsippet skal fungere etter sin hensikt, er det også vedtatt en tiltakspakke som går ut på følgende:

 • Virksomhetene som leier inn arbeidstakere har en årlig drøftingsplikt med de tillitsvalgte om bruken av innleid arbeidskraft og praktiseringen av kravet om likebehandling.
 • Innleier har opplysningsplikt til bemanningsforetaket i forhold til de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling.
 • Innleier har opplysningsplikt til de tillitsvalgte, om lønn- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og bemanningsforetaket.
 • Bemanningsforetaket har opplysningsplikt til arbeidstakeren og innleieren i forhold til de avtalte lønns- og arbeidsvilkår.
 • Innleier har solidaransvar for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring.

Solidaransvaret er et viktig tiltak for å sikre likebehandling av vikaransatte og innleierens egne ansatte.

Det er også vedtatt regler om kollektiv søksmålsrett som trer ikraft 1.1. 2014, men den nye H/FrP regjering har varslet at de vil endre loven på dette punkt.