hovednavigasjon

Emner 

Har antallet permitterte nå nådd toppen?

I april fikk vi den første nedgangen i antallet permitterte siden juli i fjor. Mai så en ytterligere nedgang. Om 2016 følger samme utvikling som foregående år, vil nedgangen kunne snu over sommeren.
TØFF HØST: Antallet permitterte ble fordobblet i løpet av høsten i fjor. Til og med mars fortsatte stigningen, mens april og deretter mai endte med å peke nedover.
Kilde: NAV / Grafikk: Fafo TØFF HØST: Antallet permitterte ble fordobblet i løpet av høsten i fjor. Til og med mars fortsatte stigningen, mens april og deretter mai endte med å peke nedover.

Helt siden juli i 2015 har antallet permitterte vært i konstant vekst, ifølge NAV-tall. Målt i månedlige gjennomsnitt har antallet helt og delvis permitterte vokst fra 3750 til hele 10 500 i mars i år.

Mars representerte dermed et nivå vi ikke har sett siden finanskrisa. Da oversteg vi riktignok hele 14 000 permitterte arbeidstakere.

Fra mars til april så vi imidlertid den første nedgangen – til 9200 permitterte. Dette er en tilbakegang til nivået vi befant oss på i januar. I mai falt antallet ytterligere, til 7650.

Omdreining i juli?

Mange forhold påvirker utviklingen av antallet permitterte. Ordretilgang i bransjer med mange arbeidsplasser og kronekurs og andre makroøkonomiske forhold er vektige faktorer i så måte.

Utviklingen innen det norske nivået på permitteringer har imidlertid de siste årene fulgt et noenlunde likt mønster. Trolig skyldes dette blant annet årssykluser innen næringslivet.

Dersom mønsteret er overførbart også til 2016 kan dette være et tegn på at nedgangen kun er midlertid. Både i 2013, 2014 og 2015 steg antallet permitterte fra januar til mars. Fra april dalte så antallet mot et lavpunkt rundt ferieavviklingen om sommeren. Utover sensommeren eller høsten steg så antallet på ny.

På den annen side så man i 2012 en mer eller mindre jevn nedgang av antallet permitterte fra januar til desember, til under halve av det opprinnelige nivået. Dette var imidlertid fra et relativt høyt nivå som først i disse dager har blitt toppet.

Ledigheten på vei ned

Andelen helt arbeidsledige, slik NAV beregner dette, har på sin side dalt noe i løpet av 2016.  Fra 3,4 prosent (93 300 personer) helt ledige av arbeidsstyrken i januar, til 3,1 prosent i april (85 500) og 2,9 prosent i mai (80 000). Menn utgjør brorparten av de arbeidsløse.

Mai-nivået i år ligger dermed på det samme som vi lå på i desember.

Disse ledighetstallene er ikke sesongjusterte. De teller heller ikke med personer som er på arbeidsrettede tiltak. Ifølge LO-beregninger hvor disse er tatt med, var det nesten 100 000 personer som var registrerte som utenfor arbeidslivet i mai.