hovednavigasjon

Emner 

Stabil tariffavtaledekning

Dersom du jobber på en bedrift med tariffavtale, men selv ikke er organisert, så er sjansen likevel stor for at du er omfattet av bestemmelser i avtalen. Om lag halvparten av arbeidstakerne i privat sektor jobber i virksomheter som er omfattet av en tariffavtale. I offentlig sektor er det i praksis 100 prosents dekning.

I spørreundersøkelser svarer 57 prosent av arbeidstakerne i privat sektor at de er omfattet av en tariffavtale. I 2008 var det til sammenlikning 59 prosent av arbeidstakerne i privat sektor som svarte at de var omfattet av en tariffavtale. Det tyder på at det er en svak nedgang i tariffavtaledekningen.

Samtidig er det vanskelig å måle dekningen, fordi det er en del arbeidstakere som er usikre eller svarer feil. Det kan for eksempel skyldes at arbeidsplassen «følger tariffen» uten å være formelt bundet av en tariffavtale. Derfor er det en tendens til at spørreundersøkelser overdriver tariffavtaledekningen.

Store forskjeller

Det er store forskjeller i tariffavtaledekningen mellom ulike næringer i privat sektor. Den er høyest i transport og lagring (inkluderer post og jernbane), industri, olje og bergverk, innen finansierings- og forsikringsvirksomhet og i private virksomheter innen undervisning og helse- og sosialtjenester. I disse bransjene oppgir mellom 63 og 74 prosent av arbeidstakerne at de dekkes av en tariffavtale.

Rådgivningsbransjen (faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting) har den laveste tariffavtaledekningen, der 35 prosent av arbeidstakerne svarer at de er dekket (se tabell).

Andel arbeidstakere med tariffavtale.
Etter næring. Privat sektor.

Arbeidskraftundersøkelsen 2014
Privat undervisning, helse og sosial    74  
Transport og lagring 72
Industri, olje, bergverk 65
Finansierings- og
forsikringsvirksomhet
63
Detaljhandel 63*
Overnattings- og
serveringsvirksomhet
58*
Bygg, anlegg, el og kraft 58
 Forretningsmessig tjenesteyting
og fast eiendom 
50
Kultur og annen tjenesteyting 47
Informasjon og kommunikasjon 40
Engroshandel 38
Faglig, vitenskapelig og
teknisk tjenesteyting
35

*Et relativt høyt antall arbeidstakerne innen detaljhandel og overnatting/servering har svart at deres lønns- og arbeidsforhold fastsettes av tariffavtale. Dette er langt høyere enn antall personer i tariffbundne bedrifter i disse bransjene. Dette illustrerer utfordringene ved å måle tariffavtaledekning av ved hjelp av spørreundersøkelser.