hovednavigasjon

Emner 

Utdanning i tall

Hvor mange søker seg til de ulike utdanningsprogrammene – på videregående og i høyere utdanning?

Videregående opplæring

Siden innføringen av Reform 94 har ungdom i Norge hatt lovfestet rett til videregående opplæring. I videregående skole kan elevene søke seg enten til en yrkesfaglig eller en studieforberedende utdanning.

Tilbudsstrukturen har blitt endret i to omganger, Reform 94 (tolv yrkesfaglige og tre studieforberedende linjer) og reformen Kunnskapsløftet i 2007 (reduserte de tolv yrkesfaglige studieretningene til ni utdanningsprogram).

Studiespesialisering er det klart mest populære blant søkerne til videregående:

Antall søkere til Vg1 2013–2016
5 mest populære programområder.

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning


Søkere til yrkesfagene

Dersom man ser kun på yrkesfagene finner man at det er design/håndverksfag og restaurant/matfag som har færrest søkere.

Disse to fagene skriver vi om i de to artiklene «Stup i interessen for design og håndverk» og «Hvem skal lage maten?».

Søkere til Vg1-yrkesfag
fordelt på utdanningsprogram, 2007–2014

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning

Yrkesfag og frafall

Frafall fra videregående utdanning blir sett på som et samfunnsproblem. Innen yrkesfagene vil nær halvparten av dem som starter et yrkesfaglig utdanningsløp avslutter før de har fått fag- eller svennebrev.

Samtidig er det en viss andel av disse som fullfører utdanningen sin senere eller endrer utdanningsløp. En undersøkelse av frafallsprosenten hos 2000-kullet fant at andelen som har fullført den videregående utdanningen, var 10 prosentpoeng høyere målt etter ti år heller enn fem (Falch og Nyhus 2009; Nyen & Tønder 2014).

Faktorer som spiller inn:

  • Jo høyere utdanning foreldrene har, jo større er sjansen for at barna fullfører videregående opplæring.
  • Tidligere skoleprestasjoner og karakterene elevene har med seg fra avsluttet 10. klasse, er likevel det som har størst betydning for utfallet av videregående skole
  • Innholdet i undervisningen på de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene spiller trolig også inn

Høyere utdanning

Desidert flest personer søker seg til universiteter (nesten 500 000 i 2015) og statlige høyskoler (370 000). Privat høyskoler (nesten 40 000), deretter henholdsvis vitenskapelige høyskoler underlagt staten (28 000) og private (16 000).

Søkere til Vg1 fordelt på utdanningsprogram og år

De mest populære studiene var innen følgende kategorier:

Antall søkere per utdanningsgren, 2014 og 2015
(program med flere enn 10 000 søkere i 2015)

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning