Skip to main content

>

Arbeid

>

Spørreundersøkelse om IA - 2012

Positiv utvikling innen arbeidet med IA

En spørreundersøkelse viser at er en positiv utvikling både med tanke på de tillitsvalgtes kunnskapsnivå og involvering i IA-arbeidet i virksomhetene. Imidlertid sier nesten 60 % av respondentene at de fortsatt ikke er involvert i arbeidet med IA på sin arbeidsplass.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 08. november 2012
  • Eldre artikkel

08. november 2012

Eldre artikkel

I 2009 ble det gjennomført en questbackundersøkelse om arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv (IA) blant tillitsvalgte. Undersøkelsen ble laget elektronisk i LO i samarbeid med forbundene og forbundene fikk ansvar for å sende undersøkelsen til sine tillitsvalgte i virksomhetene. Svarene ble samordnet av LO.

Våren 2012 ble det gjennomført en ny slik undersøkelse blant tillitsvalgte. Arbeidet med- og distribusjon av undersøkelsen ble organisert på samme måte som sist. Målet er både å få informasjon om kunnskapsnivået om IA blant tillitsvalgte og tilbakemeldinger på hvordan de opplever at IA-arbeidet fungerer i praksis. Dette er igjen med på å gi viktig informasjon som kan benyttes i forbindelse med forhandlinger om en eventuell ny IA-avtale. Spørsmålene i undersøkelsene er relativt like, slik at vi også kan se på utviklingen fra 2009 til 2012.

Undersøkelsen ble besvart av 2706 personer, hvorav 2143 oppgir at de jobber i en IA-virksomhet[1]. Det var ikke mulig å beregne svarprosent grunnet måten undersøkelsen ble distribuert på.

Hovedfunn fra spørreundersøkelsen viser at:.

  • 57,5 % av respondentene sier at de kjenner innholdet i IA-arbeidet svært godt eller godt. 39,9 % oppgir at de kjenner til noe, mens 2,5 % sier at de ikke kjenner innholdet i det hele tatt.
  • 41,2 % av de tillitsvalgte sier at de i stor grad blir involvert i IA-arbeidet i virksomheten, mens 58,8 % sier at de i liten grad blir involvert.
  • 48,5 % av respondentene oppgir at de mener at IA-avtalen har hatt effekt, 35 % vet ikke om den har hatt effekt og 16,5 % tror ikke IA-avtalen har hatt nevneverdig effekt.
  • Ca 50 % av de tillitsvalgte oppgir at de har gjennomført opplæring i IA-arbeidet.
  • 25,7 % sier at de opplever at NAV Arbeidslivssenters faste kontaktperson også fungerer som kontaktperson for dem som tillitsvalgt. 39,4 % oppgir at de ikke opplever det slik, mens 34,9 % ikke vet.
  • Av virkemidlene som er direkte knyttet til IA-avtalen er utvidet egenmeldingsordning det virkemiddelet flest tillitsvalgte oppgir at fungerer godt.
  • 27,3 % sier at virksomheten har egne tiltak/prosjekter knyttet til IA-tematikken. Tiltakene har et vidt spenn. Eksempler på tiltak er: trening i arbeidstiden, systematiserte tilretteleggingstiltak, egne partssammensatte utvalg som skal fokusere på nærvær, seniorpolitiske tiltak, prosjekter rettet mot gravide m.m.
  • Delmål 1 (redusere sykefravær) og delmål 2a (hindre utstøting) er de delmålene de tillitsvalgte oppgir å ha arbeidet mest med og som de også mener det er viktigst å fokusere på i fremtiden.

Resultatene fra spørreundersøkelsen samsvarer i høy grad med svarene fra undersøkelsen fra 2009. Det er ingen store avvik i forhold til den forrige undersøkelsen, men viktig å bemerke at det er en positiv utvikling både med tanke på de tillitsvalgtes kunnskapsnivå og involvering i IA-arbeidet i virksomhetene.

At fortsatt nesten 60 % av respondentene sier at de i liten grad blir involvert i IA-arbeidet er noe som bør sees nærmere på, da undersøkelsen ikke gir svar på årsakene til hvorfor tillitsvalgte i så liten grad blir involvert. Mulige årsaker kan være manglende involvering fra arbeidsgiver, men det kan også skyldes manglende engasjement og/eller kunnskap hos tillitsvalgt.

Her finner du resultatene av undersøkelsen.[1] Spørreundersøkelsen hadde i 2009 ca 2800 respondenter, hvorav ca 2000 oppga at de jobbet i en IA-virksomhet.