Skip to main content

 

Temaside:

Inkludering og integrering i arbeidslivet

Tall og fakta

  • Rundt 950 000 bosatte personer har enten innvandret selv eller er født i Norge med to innvandrerforeldre.
  • Polen, Litauen, Sverige, Syria og Somalia var de vanligste utvandringslandene for førstegangsinnvandrere som bodde i Norge i 2019.
  • Gruppa har høyere arbeidsledighet enn befolkningen for øvrig.
  • De er også utsatte for diskriminering i arbeidslivet.
 

Integrering – alle våre artikler

1–10

Stabile kår for demokrati på arbeidsplassen

Arbeidstakerne skal ha et ord med i laget på norske arbeidsplasser. De bedriftsdemokratiske ordningene som skal trygge dette synes å være på plass, men det er variasjon i både kvalitet og utbredelse etter sektor og bransje, viser en ny bred gjennomgang.

Innvandring og integrering i arbeidslivet – en innføring

Inkludering og integrering handler om samfunnets evne til å ta imot og sysselsette nye borgere. Ut fra idealet om høy sysselsettingsgrad, har Norge rettet mye av oppmerksomheten mot arbeidsledighet blant innvandrerbefolkningen.

Kjappe tall og fakta om integrering

Noen sentrale tall for innvandring, sysselsetting og diskriminering.

Religion på jobben: Hvor oppstår konfliktene?

Alle europeere har trosfrihet. Hvor grensene går for religion på jobb er likevel omstridt. En egen EU-rapport har samlet en oversikt over de vanligste konfliktområdene.

Suksess for gratis barnehage-tid

Gratis kjernetid har løftet inkludering og språkkunnskap blant barn med innvandrerbakgrunn. Likevel hadde mange nytt godt av å starte enda tidligere i barnehage.

Den vanskelige «foten innenfor» for innvandrede kvinner

Vil, får eller kan ikke innvandrede kvinner som jobber deltid utvide stillingen til heltid? Sikkert er det iallfall at kombinasjonen språk og lav utdanning er en barriere for å komme helt inn i varmen.

Advarer mot en ny underklasse i arbeidslivet
Flyktninger vil sette spor i det norske arbeidsmarkedet i årene som kommer. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik advarer mot enkle løsninger som i verste fall bidrar til en voksende underklasse i arbeidsmarkedet.
Flyktningene – stresstest nummer to
Men i motsetning til etter EUs utvidelse østover vil vi denne gangen ikke kunne dra nytte av en eventyrlig vekst i sysselsettingen, påpeker Fafo-forsker.
Ansattes erfaringer med etablering av NAV

Hvordan har de ansatte i NAV klart seg gjennom en av Norges største fusjonsprosesser? NAV-reformen har vært omstridt og utskjelt med tanke på brukerne, men medførte også store endringer for arbeidstakerne og de tillitsvalgte i NAV.

Lang vei til ansettelse for mange innvandrere
Det er store forskjeller i jobbdeltakelse mellom ulike grupper innvandrere. Mange deler imidlertid risikoen for enda vanskeligere kår i årene som kommer, ifølge NAV-gjennomgang.

11–20

Hvordan hjelpe ledig ungdom på best måte?

Ved utgangen av oktober var det registrert 30 000 arbeidssøkere under 30 år hos NAV. I tillegg hadde 41 600 unge nedsatt arbeidsevne. På grunn av mindre arbeidserfaring, lavere kompetanse og livserfaring trenger disse en tettere oppfølging enn andre brukere.

Fortsatt stort innvandrerunderskudd blant tillitsvalgte

Innvandrere er fortsatt kraftig underrepresentert blant de øverste tillitsvalgte i LO-familien. Blant medlemmene i forbundsstyrene er det én person med ikke-europeisk bakgrunn.

Noen nyansatte trenger mye støtte – andre lite
Enkelte tiltak for nyansatte kan standardiseres. Men ledere og kolleger bør også utvise et visst skjønn når nyansatte skal bli en integrert del av arbeidsplassen.
Fem sjekkpunkt for hjelp til nyansatte
Her er noen problemstillinger og framgangsmåter som ledere og nyansatte kan ha godt av å vurdere.
Dårlig oppfølging av nyansatte kan resultere i tidlig farvel
«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre.
Nordiske skiller i innvandringen
Både omfanget av innvandring og holdninger til innvandrere spriker mellom de nordiske landene. Likevel er mange av landenes politiske suksesser og utfordringer de samme.dede
Mangfoldige Drammen skårer høyt på trivsel

Ansatte i Drammen kommune ser ut til å leve godt med mangfold. Ansatte med innvandringsbakgrunn har imidlertid noe mindre trivsel og opplever diskriminering oftere enn sine kolleger, påpeker Fafo-rapport.

Nederst på boligstigen

Fukt, kulde og mugg i boligen. Kontrakt for én måned om gangen. Etnisk diskriminering. Det er virkeligheten for de med de aller største problemene på boligmarkedet.

Konkurranseutsatt kompetanse

NAV kjøper inn arbeidsmarkedsopplæring fra private tilbydere. Hvordan klarer NAV å sikre kvaliteten på disse kursene? God kvalitet er en utfordring både i innkjøpet av kurs, og i formidlingen av deltakere til ulike kurs. En ny Fafo-rapport tar for seg begge disse sidene ved AMO-kurs for minoritetsspråklige

Store barrierer for innvandrere: Motløs av kvalifisering?

Hvorfor kaster NAV penger etter meg og så får jeg ikke jobb likevel? Dette spørsmålet ble reist av en mann som hadde deltatt på sju kvalifiseringstiltak uten å få jobb.

Flere artikler

Trykk for hele lista
AMO-kurs: Manglende motivasjon eller dårlige tilbud?

Det hjelper ikke å gi folk truckførerbevis hvis det ikke er behov for truckførere. Innholdet i arbeidsmarkedskursene (AMO-kursene) må være tilpasset behovet på arbeidsmarkedet. Det er ikke alltid tilfellet, viser Fafos forskning.

Mangfoldige erfaringer
Den norske mangfoldspolitikken er preget av en lang rekke tiltak og handlingsplaner. Hva vet vi egentlig om effekten?
– Fagbevegelsen bør kjenne sin besøkelsestid
Jon Rogstad snakker om integrering i det norske arbeidslivet. Og ikke minst hva fagbevegelsen kan bidra med.
Polsk bølge sluses mot smulere farvann
En ny doktoravhandling har dykket ned i de polske arbeidstakernes arbeidshverdag i Norge. Et økende antall er nå i ferd med å forsere den kronglete og usikre veien til et mer stabilt liv i landet.
Norsk integrering midt på treet
Et Fafo-notat sammenlignet i 2011 norsk integreringspolitikk med andre lands. Norge gjør det greit på sysselsetting og utdanning, men dårlig når det gjelder politisk deltakelse.
På vei mot en felles integreringspolitikk
Hvert enkelt EU-land har hatt relativt frie tøyler i integreringspolitikken. Unionen forsøker imidlertid å samle seg om en felles kurs.
Ny stortingsmelding om integrering
En rekke nye tiltak og utredninger blir varslet i meldingen, hvor arbeidslivet gis en nøkkelrolle for vellykket integrering.

Eksterne ressurser