Skip to main content

 

Temaside:

Inkluderende arbeidsliv

Da sykefraværet bredte om seg på nittitallet, økte også bekymringen blant arbeidslivets parter. Som mottiltak ble begrepet og ordningen «inkluderende arbeidsliv» lansert.

Utvalgte artikler

Tall og fakta

Norge har et svært høyt gjennomsnittlig sykefravær, rundt dobbelt så høyt som gjennomsnittet av OECD-landene. Samtidig har vi en av de aller høyeste andelene av befolkningen i arbeid.

 

Inkluderende arbeidsliv – alle våre artikler

1–10

Halvparten av oss kan «flekse»

Mange ansatte har stor frihet til å styre hvor og når de jobber. Andre har intet slikt valg. Først og fremst er det bransje og stillingstype som avgjør om du har denne friheten.

Kan det å skifte jobb redusere sykefravær?

Kan jobbmobilitet – skifte av jobb – være et «svar» på langvarig eller gjentatt sykefravær? Ja, mye tyder på at dette er et tiltak som kan brukes oftere. Men det betyr at skifte av jobb må ufarliggjøres, også for arbeidstakere med lav utdanning. Det må ikke oppfattes som straff, men som en positiv mulighet.

Lunken holdning til samarbeid om IA-avtalen

Halvparten av LOs tillitsvalgte mener at de har et godt samarbeid med sin arbeidsgiver om IA-avtalen. Og bare drøyt 40 prosent svarer at avtalen fungerer som et verktøy for å oppnå målsettingene.

Bedriftsinterne aldersgrenser: Populært, tross risiko for å miste verdifulle ansatte

Om man følger enkelte krav, kan man senke aldersgrensen for når man fritt kan si opp ansatte til 70 år. Hele 2 av 5 private bedrifter gjør da også dette.

Seniorgoder har lite betydning for rekruttering og nedbemanning

Gjør krav om tilrettelegging, kortere arbeidstid og ekstra ferieuke at seniorer nektes ansettelse – eller må være den første til å gå? I svært liten grad, viser Fafo-undersøkelse.

Særordninger for seniorer virker – iallfall for de eldre som bruker dem

Ekstra ferieuke, redusert arbeidstid og tilrettelegging av arbeidet skal få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb. En stor andel av seniorene oppgir da også at de lar seg lokke.

Fakta: Hva er en «bedriftsintern aldersgrense»?

Vernet mot grunnløs oppsigelse varer ikke evig. Likevel åpner Arbeidsmiljøloven for at ikke alle må følge dens hovedregel om 72 år. Da følger også enkelte krav.

Seniorkompetanse – floskel eller realitet?

Er en person på 35 år med 10 års erfaring den ideelle arbeidstaker? Ja, ifølge en spørreundersøkelse blant ledere og ansatt. Hva er så merverdien av 30 og 40 års erfaring? St. Olavs Hospital i Trondheim gir innhold til honnørordet «seniorkompetanse».

Ansattes erfaringer med etablering av NAV

Hvordan har de ansatte i NAV klart seg gjennom en av Norges største fusjonsprosesser? NAV-reformen har vært omstridt og utskjelt med tanke på brukerne, men medførte også store endringer for arbeidstakerne og de tillitsvalgte i NAV.

Lang vei til ansettelse for mange innvandrere
Det er store forskjeller i jobbdeltakelse mellom ulike grupper innvandrere. Mange deler imidlertid risikoen for enda vanskeligere kår i årene som kommer, ifølge NAV-gjennomgang.

11–20

Hvordan hjelpe ledig ungdom på best måte?

Ved utgangen av oktober var det registrert 30 000 arbeidssøkere under 30 år hos NAV. I tillegg hadde 41 600 unge nedsatt arbeidsevne. På grunn av mindre arbeidserfaring, lavere kompetanse og livserfaring trenger disse en tettere oppfølging enn andre brukere.

Fem sjekkpunkt for hjelp til nyansatte
Her er noen problemstillinger og framgangsmåter som ledere og nyansatte kan ha godt av å vurdere.
Noen nyansatte trenger mye støtte – andre lite
Enkelte tiltak for nyansatte kan standardiseres. Men ledere og kolleger bør også utvise et visst skjønn når nyansatte skal bli en integrert del av arbeidsplassen.
Dårlig oppfølging av nyansatte kan resultere i tidlig farvel
«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre.
Tungt å være arbeidstaker med ekstra omsorgsansvar
Mange arbeidstakere har et stort omsorgsansvar. Det kan være for barn og ungdom med spesielle behov, eller for foreldre som trenger ekstra hjelp. Noen trenger tiltak på arbeidsplassen for å klare denne balansen. Spørsmålet er hva arbeidsgiverne kan gjøre for å lette situasjonen for pårørende.
Hvordan få ned sykefraværet på sykehjem?

Sykefraværet er høyt innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Det legemeldte fraværet var i følge KS' Arbeidsgivermonitor 9,7 prosent i perioden 2013–2014, mens det totale fraværet i kommunesektoren var på 8,1 prosent. Men noen sykehjem klarer å holde fraværet nede viser en ny Fafo-rapport.

Hvordan kan NAV bli bedre for brukerne?
Det er brukerne som vet best hvordan tjenestene virker. Men NAV sliter med å få sine brukerutvalg til å fungere. Fafo har sett på hvordan systemet kan bli bedre.
Lang vei fra arbeidsavklaring til arbeid

I 2012 mottok over 200 000 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjorde 6,6, prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. En ny Fafo-rapport viser at mange personer blir gående i årevis som mottakere av AAP. Halvparten ender opp med uføretrygd.

«Ringer i Vannet» gir faste ansettelser

Prosjektet «Ringer i Vannet» er NHOs bidrag til økt arbeidsinkludering for personer med nedsatt arbeidsevne. Og det virker, viser ny Fafo-rapport. Prosjektet kan være et bidrag til å få tilbake «A»-en i NAV.

Hvorfor går ikke sykefraværet blant statsansatte ned?

Sykefraværet synker. Men ikke blant statsansatte. Dårlig ledelse, omorganiseringer og lav bemanning er noe som kan gjøre det vanskelig å få ned sykefraværet. Samtidig fins det dessverre ingen enkle løsninger, ifølge Fafo-forskere.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Vil tette hullene i mislykket seniorpolitikk

Rundt halvparten av norske virksomheter har etablert seniorpolitiske tiltak. Virkningen har vært svak. To Fafo-forskere forslår derfor en ny oppskrift for å holde ansatte lenger i jobb.

Få personer med nedsatt funksjonsevne i jobb

Gode holdninger, men lite handling. Det kan oppsummere norske virksomheters forhold til personer med nedsatt funksjonsevne. Samtidig er det få som faktisk søker jobb.

Kampen mot mistrivsel og sykefravær

Sykefraværet bredte om seg på nittitallet. Som mottiltak ble avtalen «inkluderende arbeidsliv» lansert. I desember 2018 ble en ny avtale undertegnet. Fra regjeringens side er fredning av sykelønnsordningen en betydningsfull gulrot.

Sprikende syn på fleks og tid
1. desember ble rapporten «Arbeidstid og fleksibilitet» sluppet under et eget frokostmøte. Tre representanter for partssamarbeidet fikk fram noe av uenigheten om hvorvidt dagens arbeidsmiljølov duger.
Hva slags oppfølging får innleide arbeidstakere?

I 2010 var det i underkant av 50 000 arbeidstakere i bemanningsbransjen. Ansvaret for arbeidstakerne er delt mellom bemanningsfirmaene og innleiebedriftene. Hva slags følger kan et slikt delt ansvar få for tilrettelegging og oppfølging av syke arbeidstakere?

Kommuner endrer senior-kurs

Seniortiltak har ikke bidratt til å få kommunalt ansatte til å stå lenger i arbeid, ifølge en Fafo-gjennomgang i seks kommuner. Dårlig kommuneøkonomi og tvil om virkninger har lagt en demper på engasjementet.

Yrkesdeltakelse blant seniorer: Hva kan vi lære av våre naboland?

De nordiske landene arbeider alle for å øke yrkesdeltakelsen blant seniorer. Norge kan imidlertid ha godt av å se nærmere på enkelte av nabolandenes tiltak – både for inspirasjon og advarsler, ifølge en Fafo-rapport.

Nordiske skiller i seniorpolitikken

De nordiske landene deler målet om å øke seniorers yrkesdeltakelse. I den praktiske politikken har de likevel valgt ulike reiseruter

Inkluderende.no
Arbeidslivets parter lanserer i disse dager en ny og forbedret utgave av inkluderende.no. I tillegg er inkluderende.no en nettside som inneholder korte og konsise artikler om arbeidsmiljø og Inkluderende arbeidsliv. Du vil også finne linker til diverse nyttige nettsteder og hjemmesider.
Positiv utvikling innen arbeidet med IA
En spørreundersøkelse viser at er en positiv utvikling både med tanke på de tillitsvalgtes kunnskapsnivå og involvering i IA-arbeidet i virksomhetene. Imidlertid sier nesten 60 % av respondentene at de fortsatt ikke er involvert i arbeidet med IA på sin arbeidsplass.
IA-avtalen virker
Debatten om sykefravær dukker til stadighet opp. Høyresidens perspektiv virker igjen å være at folk egentlig ikke er så syke. Med litt mer press kommer de seg nok på jobb.
Økende antall diskrimineringssaker

Et lite, men økende antall arbeidstakere med funksjonsnedsettelse tar kontakt med diskrimineringsombudet. Mangel på individuell tilrettelegging er en gjenganger.

Famlende start etter skjerpet lov
Fra og med 2009 skulle en ny lov skjerpe arbeidslivets innsats overfor personer med nedsatt funksjonsevne. En Fafo-rapport avdekker tidvis svært mangelfull effekt.
Funksjonsnedsettelse: Nye krav til tiltak og rapportering

Fra og med 2009 måtte alle større norske virksomheter utvikle en bevisst strategi for hvordan de forholder seg til arbeidstakere med nedsatte funksjonsevner.