Skip to main content

 

Temaside:

Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljø er summen av alt som påvirker deg på arbeidsplassen. HMS-tiltak er ment å sikre at denne påvirkningen er godartet.

Utvalgte artikler

 

Arbeidsmiljø og HMS – alle våre artikler

1–10

Tillitsvalgt i korona-tid: Mange permitteringer, men ofte også økt arbeidsmengde

Halvparten av LOs tillitsvalgte i privat sektor opplevde permitteringer på arbeidsplassen i løpet av koronakrisas første fase. For de fleste var det snakk om begrensede permitteringer, men for hver femte forsvant minst 75 prosent av de ansatte. Halvparten av alle tillitsvalgte oppga på den annen side økt arbeidsmengde.

Slik skal de ansatte ha et ord med i laget

Det norske arbeidslivet har en rekke lover og avtaler for hvordan de ansatte har rett til medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen. Her følger en oversikt over hva som gjelder ifølge lover og avtaler.

Undersøkelse: Mer toppstyrt og byråkratisk ledelse

Norske arbeidsplasser er i noen grad blitt preget av et sterkere hierarki, ifølge en spørreundersøkelse blant verneombud, tillitsvalgte og ledere. Tillit og respekt mellom partene står likevel fremdeles sterkt.

Løpe fortere, tjene mer – kortere frister, mer ansvar…

En undersøkelse av kårene for medbestemmelse og medvirkning i det norske arbeidslivet antyder at arbeidshverdagen har blitt travlere for arbeidstakere de senere årene.

Språk på arbeidsplassen – et undervurdert problem

Språkvansker har vært et sentralt tema i det norske arbeidsmarkedet de siste 15 årene. Tid og tiltak har hjulpet, men fremdeles utgjør språkproblemer en egen risiko – både for selve arbeidsplassen og arbeidsinnvandrerne selv.

Plutselig ble vi digitaliserte arbeidere

Nesten ingen arbeidstakere er uberørte av koronakrisa, ifølge en fersk undersøkelse. Halvparten av oss jobber for eksempel nå hjemmefra. To tredjedeler tror eksperimentet vil få varige følger for arbeidshverdagen, også etter koronakrisa.

Økt arbeidspress blant «helsevesenets fotografer» – også før pandemien

Landets radiografer opplever at jobben har blitt stadig mer preget av intensive arbeidsdager med lite autonomi, viser ny rapport.

Vold og trusler rammer fremdeles mange helse- og sosialarbeidere

Mange av Fellesorganisasjonens medlemmer jobber med utagerende brukere. Halvparten har da også vært utsatt for vold og/eller trusler i løpet av det siste året. En gjennomgang peker mot at mange arbeidsplasser har behov for bedre systemer for å verne de ansatte.

Bedre bak rattet for rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge

Sjåførene langs norske rasteplasser har bedre lønn og mer ordnede forhold, målt mot en undersøkelse i Danmark i 2015. Dette kan skyldes et løft over tid, men også at de få sjåførene som kjører til «utkantlandet» Norge har mer ordnede forhold.

Fakta: Hviler og pauser for yrkessjåfører

Yrkessjåfører er pålagt å følge en rekke regler for hvor lenge de kan sitte bak rattet per dag og per uke.

11–20

4 av 10 tillitsvalgte kjenner til rusproblemer på arbeidsplassen

Rus og spillavhengighet blant arbeidstakere er vanskelig å takle. Om lag 4 av 10 tillitsvalgte kjenner til saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene. 9 prosent kjenner til saker med spillavhengighet.

Manglende medbestemmelse på jobben: et demokratisk problem

Ansattes rett til medbestemmelse er en grunnstein i det norske arbeidslivet. Flere hull i grunnplanet kan bety at byggverket står mer ustødig enn vi tror.

1 av 3 kultur-utøvere sier «#metoo»

Sangere, skuespillere, dansere er blant de undersøkte yrkene som er verst utsatt for seksuell trakassering. Mange lar være å melde fra i frykt for egen karriere.

Hva forstås som seksuell trakassering?

En spørreundersøkelse innen kulturfeltet kan gi noen pekepinner på hvor «#metoo»-grensene går.

Halvparten av oss kan «flekse»

Mange ansatte har stor frihet til å styre hvor og når de jobber. Andre har intet slikt valg. Først og fremst er det bransje og stillingstype som avgjør om du har denne friheten.

Religion på jobben: Hvor oppstår konfliktene?

Alle europeere har trosfrihet. Hvor grensene går for religion på jobb er likevel omstridt. En egen EU-rapport har samlet en oversikt over de vanligste konfliktområdene.

1 av 4 jobber mest alene – ofte uten å kunne bestemme det selv

Mange arbeidstakere er mye alene på jobb. I liten grad er dette alenearbeidet frivillig, viser undersøkelse blant fem LO-forbund.

Hvordan kan det å jobbe alene være farlig?

Fafo har kartlagt syn på fysisk og psykisk risiko blant medlemmer som jobber mye alene i fem LO-forbund. Funnene viser uro for alt fra manglende pauser til akutt risiko for liv og helse.

Hva har du rett på når du jobber mye alene?

Arbeidsmiljøloven stiller blant annet krav til risikovurdering og utforming når arbeidstakere jobber uten kolleger i nærheten.

Fakta: Hva er seksuell trakassering?

Og hvilke rettigheter og plikter har arbeidstaker og arbeidsgiver?

Flere artikler

Trykk for hele lista
Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb

Fafo har undersøkt seksuell trakassering blant ansatte i hotell og restaurant og helse og omsorg. Disse bransjene troner ifølge SSB-tall øverst på verstinglista.

Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

To ulike roller – men begge skal ta seg av de ansattes ve og vel.

Økende fjern-jobbing rammer fritida

Hver sjette EU-arbeidstaker «fjern-jobber» – altså bruker teknologi til å arbeide hjemme eller andre steder utenfor kontoret. Trendens fordeler undergraves av økt arbeidstid og mer utvisket grense mot fritida.

Kan det å skifte jobb redusere sykefravær?

Kan jobbmobilitet – skifte av jobb – være et «svar» på langvarig eller gjentatt sykefravær? Ja, mye tyder på at dette er et tiltak som kan brukes oftere. Men det betyr at skifte av jobb må ufarliggjøres, også for arbeidstakere med lav utdanning. Det må ikke oppfattes som straff, men som en positiv mulighet.

Voldsutsatte ansatte bak skranken

Lengre åpningstider og redusert bemanning. Mange ansatte som arbeider alene i kiosker, butikker eller på bensinstasjoner står utsatt til for vold og truende situasjoner, ifølge en undersøkelse hos fagforbundet Handel og kontor.

Å jobbe alene – farligere enn du tror

1 av 4 arbeidstakere jobber alene mesteparten av tiden. Mange av disse er i høyrisikobransjer når det gjelder fysisk skade og dødsfall på jobben. Mindre oppmerksomhet har blitt viet de psykososiale utfordringene ved alenearbeid.

På et ensomt spor mellom stasjoner

Automatisering og innsparinger: Jernbane-ansatte befinner seg i økende grad alene på jobb.

Alene på veien med mange tonns ansvar

Transportarbeiderforbundets medlemmer opplever både fysiske og psykososiale HMS-utfordringer grunnet alenearbeid. Også innen renovasjon begynner effektivisering å kreve et ensomt ansvar.

Alene i natta – med overvåkning som «støtte»?

Blant Industri Energis medlemmer jobber mange alene store deler av arbeidsdagen. Særlig dem som jobber om natta er utsatt for risiko. Økende bruk av teknologi som overvåker og sporer dem kan være ment som en støtte, men kan også gå på personvernet løs.

Når hjelperne selv må rope på hjelp

Fagforbundet representerer mange yrkesgrupper som jobber mye alene. I for eksempel hjemmetjenesten og NAV kan de ansatte da raskt komme opp i farlige eller truende situasjoner.

Bråk eller bedre samarbeid?

Det bygges på norske kontorarbeidsplasser. Vegger rives. Det fortettes. Åpne landskap var tidligere mest i bruk for arbeidstakere med rutinepregede oppgaver, men nå blir dette stadig mer vanlig også på arbeidsplasser preget av kunnskapsarbeid, som i departementene. De tillitsvalgte er skeptiske.

Ennå en lang HMS-vei å gå for Europa

På enkelte områder har HMS-forholdene bedret seg i de europeiske landene siden 2010. På andre områder har forholdene blitt forverret. Og usikkerheten for jobben er like stor nå som rett i kjølvannet av finanskrisa.

12 dør i snitt per år i bygg- og anleggsbransjen

Fall er den vanligste årsaken. Bygg og anlegg er og blir farlige arbeidsplasser.

Fem sjekkpunkt for hjelp til nyansatte
Her er noen problemstillinger og framgangsmåter som ledere og nyansatte kan ha godt av å vurdere.
Noen nyansatte trenger mye støtte – andre lite
Enkelte tiltak for nyansatte kan standardiseres. Men ledere og kolleger bør også utvise et visst skjønn når nyansatte skal bli en integrert del av arbeidsplassen.
Dårlig oppfølging av nyansatte kan resultere i tidlig farvel
«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre.
Tungt å være arbeidstaker med ekstra omsorgsansvar
Mange arbeidstakere har et stort omsorgsansvar. Det kan være for barn og ungdom med spesielle behov, eller for foreldre som trenger ekstra hjelp. Noen trenger tiltak på arbeidsplassen for å klare denne balansen. Spørsmålet er hva arbeidsgiverne kan gjøre for å lette situasjonen for pårørende.
Tillitsvalgte frykter større gjennomtrekk og dårligere arbeidsmiljø

Et flertall av LO-tillitsvalgte mener økt adgang til å ansette folk midlertidig vil få en rekke følger for deres arbeidsplasser.

Hvordan få ned sykefraværet på sykehjem?

Sykefraværet er høyt innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Det legemeldte fraværet var i følge KS' Arbeidsgivermonitor 9,7 prosent i perioden 2013–2014, mens det totale fraværet i kommunesektoren var på 8,1 prosent. Men noen sykehjem klarer å holde fraværet nede viser en ny Fafo-rapport.

Tøffere arbeidsmiljø i sykehusene

Mange omstillinger og større arbeidspress. Det har preget hverdagen for de ansatte ved sykehusene de siste årene. – Det er bekymringsfullt at tillitsvalgte og ledere har så ulike oppfatninger av situasjonen, mener forskerne.

Fortsatt store utfordringer med utenlandsk arbeidskraft

Det er omfattende bruk av innleid arbeidskraft på verftene og i petroleumssektoren. En ny forskningsrapport viser at disse arbeidstakerne nå blir bedre ivaretatt på HMS-området enn tidligere. Men det er fremdeles store utfordringer ved bruk av utenlandsk, innleid arbeidskraft.

Hvorfor går ikke sykefraværet blant statsansatte ned?

Sykefraværet synker. Men ikke blant statsansatte. Dårlig ledelse, omorganiseringer og lav bemanning er noe som kan gjøre det vanskelig å få ned sykefraværet. Samtidig fins det dessverre ingen enkle løsninger, ifølge Fafo-forskere.

Vil selvsensuren blant mediefolk øke?

Frykt for represalier fra religiøse grupper er ikke noe nytt. En undersøkelse fra i fjor viste at 2 prosent av alle ansatte i norske mediehus svarte at denne type frykt har innflytelse på hva slags saker som dekkes. Spørsmålet er om selvsensuren i media vil øke som følge av terroren i Paris?

Hvordan skal kommunene sikre seg (god) arbeidskraft?

Vi kommer til å mangle 38 000 årsverk i helsesektoren om 15 år. Kommunene står derfor overfor store utfordringer, både når det gjelder rekruttering og kompetanseutvikling. Hva må til for å møte disse utfordringene?

Kvinner mest utsatt for vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler er utbredt i norsk arbeidsliv, sammenlignet med andre land. Kvinner er mest utsatt.

Én av fire føler seg stresset

Høy intensitet, stramme tidsfrister, vold og trakassering er noen av årsakene til at arbeidstakere i Europa føler seg stresset. 25 prosent sier også at arbeidet har en negativ påvirkning på helsa. Dette kommer fram i en ny europeisk rapport.

Mangfoldige Drammen skårer høyt på trivsel

Ansatte i Drammen kommune ser ut til å leve godt med mangfold. Ansatte med innvandringsbakgrunn har imidlertid noe mindre trivsel og opplever diskriminering oftere enn sine kolleger, påpeker Fafo-rapport.

«Macho-taushet» et HMS-problem i europeisk stålindustri

Åpenhetskultur og det å bringe de ansatte inn i HMS-arbeidet er nøkler for å bekjempe dårlige psykososiale arbeidsforhold i en utsatt bransje, ifølge Eurofound-rapport.

Er det umulig å bedre vilkårene?

Hyppige eierskifter, svart arbeid og konkursryttere er et problem i deler av utelivsbransjen. Dette medfører også tøffe arbeidsforhold for mange ansatte. Problemene har vært store i flere tiår. Spørsmålet nå er om et nytt bransjeprogram kan rette på dette.

Ny lov mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Nytt lovverk betyr at større virksomheter må jobbe aktivt for å inkludere arbeidstakere med en annen seksuell orientering enn flertallet og transpersoner. Denne gruppa opplever fremdeles diskriminering og negative holdninger på arbeidsplassen.

Sprikende syn på fleks og tid
1. desember ble rapporten «Arbeidstid og fleksibilitet» sluppet under et eget frokostmøte. Tre representanter for partssamarbeidet fikk fram noe av uenigheten om hvorvidt dagens arbeidsmiljølov duger.
Fortsatt farlig i bygg og anlegg

Det skjer mange ulykker i bygg og anlegg. Arbeidstakerne i denne bransjen er tre ganger mer utsatt for arbeidsskade enn andre sysselsatte. Risikoen for skader er større blant unge arbeidstakere. Dette kommer fram i en ny rapport om arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anleggsbransjen, utarbeidet av STAMI.

Nær én av tre føler seg låst til jobben

Dårlig helse, høy alder og liten ansiennitet bidrar ofte til at ansatte føler seg låst fast til arbeid de kanskje ikke ønsker, ifølge en undersøkelse i tre nordiske land.

Hva slags oppfølging får innleide arbeidstakere?

I 2010 var det i underkant av 50 000 arbeidstakere i bemanningsbransjen. Ansvaret for arbeidstakerne er delt mellom bemanningsfirmaene og innleiebedriftene. Hva slags følger kan et slikt delt ansvar få for tilrettelegging og oppfølging av syke arbeidstakere?

Hvorfor er det så vanskelig å tilrettelegge?

I bransjene buss, renhold og vakthold legges det mindre til rette for arbeidstakere i ulike livssituasjoner, sammenliknet med arbeidstakere i industrien og store deler av offentlige sektor. Konkurranse om å vinne anbud og mangel på alternative arbeidsoppgaver peker seg ut som viktige forklaringer

Hardere hverdager bak rattet

Yrkessjåfører kjører i dag under helt andre forhold enn sine forgjengere. Arbeidsmiljøet har i mange tilfeller blitt satt under betydelig press, påpeker et Fafo-notat.

På veien lastet med farer

Transportarbeidere har en røff arbeidssituasjon med høy fysisk og psykisk risiko.

Bedre flyt på byggeplassene

En byggeplass kan sammenlignes med å lage en film. Ulike deltakere med forskjellig faglig bakgrunn skal til slutt overlevere et felles produkt. La oss snakke om flyt på byggeplassene.

Skeive diskrimineres i det skjulte

I Norge vet vi svært lite om hvordan lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har det i arbeidslivet. Alt tyder likevel på at gruppen opplever mer diskriminering og trakassering enn andre arbeidstakere.

Høyt tempo på norske arbeidsplasser

Tempoet er høyt på norske arbeidsplasser. Noen har ikke har tid nok til å utføre arbeidsoppgavene på en skikkelig måte. Enkelte jobber ekstra uten betaling for å få utført det arbeidet som forventes. Det kommer fram i en rapport som Fafo har laget om arbeidstid, på oppdrag fra LO.

Et anstendig arbeidsliv – ikke alle forunt

Sammenliknet med de fleste land har vi gode arbeidsforhold i Norge. Men det er ikke alle forunt. I renhold og hotell og restaurant er det mange med en hard arbeidshverdag. Og fagbevegelsen sliter fortsatt med å få fotfeste i disse bransjene.

Høy arbeidsinnvandring og mange dødsulykker
Drøyt 40.000 EØS-borgere har registert seg og nesten 10.000 arbeidstakere utenfor EØS fikk arbeidstillatelse i Norge i fjor, melder Utlendingsdirektoratet (UDI). Ferske tall fra Arbeidstilsynet viser at hver femte arbeidstaker som døde på jobb i 2012 var utenlandsk.
Kraftige kutt i antall forskrifter til arbeidsmiljøloven

Fra årsskiftet er 47 forskrifter til arbeidsmiljøloven redusert til seks. Kravene er i all hovedsak de samme.

Arbeidsmiljøet i Norge og EU

Arbeidsforholdene i Norge er bra sammenliknet med EU, selv om det er utfordringer i noen yrker og næringsgrupper. Det er store likhetstrekk i arbeidsmiljøet mellom de skandinaviske landene. Dette kommer fram i den nyeste rapporten om arbeidsmiljøet i Norge og EU, som er utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Alkohol i arbeidslivet
Vi er midt inne i årets julebordsesong. Årets happening for enkelte. For andre en kveld å styre unna.
Vold og trusler i finansbransjen

Hvor farlig er det å jobbe i bank eller med inkasso? Ni prosent av Finansforbundets medlemmer har opplevd trusler det siste året. Blant arbeidstakere i inkassobransjen er det hele 27 prosent som er blitt truet, viser en fersk Fafo-undersøkelse.

Fortsatt store HMS-problemer
Språk og manglende kunnskap om HMS-regler er fremdeles et stort problem for østeuropeiske arbeidstakere i bygg og anlegg. En ny Fafo-rapport viser at situasjonen på mange områder er uforandret, tross stor oppmerksomhet og mange tiltak.
Yrkesskade-ordning gagner menn

Menn drar langt oftere nytte av ordningen for yrkesskader og -sykdommer enn kvinner. Systemet skjevfordeler, konkluderer en Fafo-rapport.

Når arbeidet kan spores fra sjefens kontor

Med ny teknologi kan ansatte kontrolleres nøye – også på lang avstand. Overvåkning og rigid tidsstyring kan føre til stress og tillitssvikt, ifølge en Fafo-rapport. Mange tillitsvalgte ønsker å opprette lokale avtaler for å begrense overvåkning og misbruk.

Renhold: Nå må alle bevise ren samvittighet
  1. september, nøyaktig ett år etter at renholdsbransjen ble allmenngjort, tar bestrebelsene for å regulere useriøsiteten i bransjen ytterligere et skritt framover.
Første halvår 2012: Flere dødsulykker enn på mange år
I årets seks første måneder har antallet arbeidsrelaterte dødsfall økt målt mot tidligere år. Totalt mistet 28 mennesker livet, ifølge Arbeidstilsynet.
Økende antall diskrimineringssaker

Et lite, men økende antall arbeidstakere med funksjonsnedsettelse tar kontakt med diskrimineringsombudet. Mangel på individuell tilrettelegging er en gjenganger.

Utbredt bruk av kontroll og overvåkning

Har vi bruk for personvern når vi er på jobb? Hvilke reguleringer finnes og hvordan virker de? Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene

2011: Over halvparten forbrøt seg mot HMS-regelverket
Arbeidstilsynet fant brudd hos seks av ti virksomheter i 2011. Mangelfull håndtering av HMS-arbeid og bedriftshelsetjenester dominerer.
Å utfolde seg i trygghet

Arbeidsmiljø er summen av alt som påvirker deg på arbeidsplassen. HMS-tiltak skal gjøre forholdene best mulig for arbeidstakerne.