Skip to main content

 

Temaside:

Stillingsvern

 

Stillingsvern – alle våre artikler

1–10

Tillitsvalgt i korona-tid: Mange permitteringer, men ofte også økt arbeidsmengde

Halvparten av LOs tillitsvalgte i privat sektor opplevde permitteringer på arbeidsplassen i løpet av koronakrisas første fase. For de fleste var det snakk om begrensede permitteringer, men for hver femte forsvant minst 75 prosent av de ansatte. Halvparten av alle tillitsvalgte oppga på den annen side økt arbeidsmengde.

Tillitsvalgte: Forventer økt ulikhet i koronakrisas kjølvann
To av tre LO-tillitsvalgte mener det er sannsynlig at lønnsforskjellene øker i årene som kommer. Midt under koronakrisa var også mange LO-tillitsvalgte skeptiske til at velferdsstaten var fullt i stand til å ivareta samfunnets svakeste grupper.
Endrede regler for permittering under korona-pandemien

En oversikt over noen av de midlertidige reglene som ble benyttet under nedstengningen og påfølgende rekordhøy bruk av permitteringer.

Hva er permittering – og hvilke regler gjelder?

Mange bedrifter er sårbare for plutselige endringer i markedet og kan fort miste lønnsomme arbeidsoppgaver for sine ansatte. Dersom problemene er midlertidige, kan man velge å permittere ansatte framfor å avskjedige dem. Under koronakrisa innføres en rekke endringer i regelverket.

Hvordan har arbeidslivet tilpasset seg nye aldersgrenser for stillingsvern?

Aldersgrensene bestemmer hvor gammel du kan være før du mister beskyttelsen mot usaklig oppsigelse. I 2015 ble grensene hevet med to eller tre år. En Fafo-rapport har sett på hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere har tilpasset seg lovendringen.

Den norske modellen temmer digitalt løsarbeid

Vår måte å organisere arbeidsmarkedet på ser ut til å stoppe digitale plattformers forsøk på å løsrive seg helt fra arbeidsgiveransvar og tariffavtaler. Like fullt: Lav inntekt og små kontrakter er normen.

«Enkel» midlertidighet gir deg økt risiko for senere ledighet

Snill eller streng lov? Det har mye å si for om en midlertidig ansettelse ender i ledighet eller med lav inntekt, antyder sammenligning mellom Norge og Sverige.

Trygghet og rettferdighet står ennå sterkt blant unge

At unge søker fleksibilitet og selvrealisering er en myte, ifølge ny undersøkelse. 95 prosent av de unge mener muligheten for fast jobb er viktig for valg av yrke.

Midlertidig ansettelse: Mer usikker «bru» for unge og lavt utdannede

Sårbare grupper får mindre drahjelp av midlertidige ansettelser enn andre, viser ny forskning.

Midlertidige ansettelser: omfang, regler og kjennetegn

En oversikt over lovverket og vår kunnskap om midlertidige ansettelser i Norge.

11–20

Noe flere midlertidig ansatte siden lovendring

Andelen midlertidige ansatte er likevel historisk sett lav.

Kunstfeltet: Få ansettelser og høy personlig risiko

Frilansing og annet oppdragsbasert arbeid er hverdagen for mange innen denne delen av arbeidsmarkedet. Kun 1 av 6 kunstnere er fast ansatt. Ordninger for pensjon og forsikringer skorter det også på.

Havneboikott i strid med EØS

Den 16. desember kom Høyesteretts dom i Holship-saken. Den sier at boikott av Holship for å få selskapet til å undertegne en tariffavtale med Transportarbeiderforbundet er i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen, og dermed ulovlig.

2016: Antallet permitterte har stabilisert seg

Har holdt seg under 6000 personer tre måneder på rad – nær halvparten av toppen i mars. Målt mot årene før oljekrisa er likevel nivået fremdeles høyt.

Bedriftsinterne aldersgrenser: Populært, tross risiko for å miste verdifulle ansatte

Om man følger enkelte krav, kan man senke aldersgrensen for når man fritt kan si opp ansatte til 70 år. Hele 2 av 5 private bedrifter gjør da også dette.

Fakta: Hva er en «bedriftsintern aldersgrense»?

Vernet mot grunnløs oppsigelse varer ikke evig. Likevel åpner Arbeidsmiljøloven for at ikke alle må følge dens hovedregel om 72 år. Da følger også enkelte krav.

Nær 1 av 4 LO-tillitsvalgte har «nye» midlertidig ansatte på arbeidsplassen

Og en relativt stor andel har ikke hatt den lovpålagt drøftingen med arbeidsgiver om bruken av midlertidige kontrakter.

Midlertidig ansatte: Hva vil lovendringene bringe?

Vil nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven føre til flere midlertidig ansatte? Fafo har kartlagt hvordan situasjonen var i 2014, altså et halvår før lovendringen trådte i kraft. Disse tallene skal brukes som et utgangspunkt for å følge situasjonen i årene framover.

Midlertidighet verst å komme seg ut av for høyt utdannede

Var det ikke sånn at det er lavt utdannede som sliter mest med å komme seg fra midlertidig til fast stilling? Ny mastergrad avkler noen myter.

Nær dobbelt så mange permitterte i løpet av 2015

Etter en nedgang i sommer steg antallet permitterte norske arbeidstakere bratt fram mot nyttår.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Midlertidige ansettelser sto for 1 av 3 av EUs nye jobber

I de fleste EU-land har andelen som kan forvente å bli fast ansatt svekket seg betydelig siden 2001.

Lavere interesser for seniorer?

Høyere aldersgrenser kan føre til lavere interesse for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere, tyder tall fra LOs tillitsvalgtpanel på.

Permittering i krisetid reddet jobber

Igjen stiger antallet permitterte. Under finanskrisa var ordningene som styrer dette viktig både for sysselsetting og lands konkurransekraft, ifølge doktorgrad.

Dårligere lærevilkår med midlertidig jobb

Midlertidig ansatte og voksne arbeidstakere på deltid har dårligere vilkår for læring på jobben, viser ny Fafo-rapport.

Tillitsvalgte frykter større gjennomtrekk og dårligere arbeidsmiljø

Et flertall av LO-tillitsvalgte mener økt adgang til å ansette folk midlertidig vil få en rekke følger for deres arbeidsplasser.

Nytt forsøk på å gjøre det lettere å ansette og avskjedige i staten

Regjeringen har på ny rettet et kritisk blikk mot tjenestemannsloven. Statsansatte kan ende opp med å miste en rekke særegne rettigheter og unntak.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Fra 1. juli trådte endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det dreier seg om adgangen til midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrenser, straff og kollektiv søksmålsrett.

Moderat lønnsoppgjør og billigere permitteringsordning

I 2014 ble det både dyrere og vanskeligere å permittere arbeidstakere. Etter langvarig press fra LO, NHO og YS, gikk regjeringen tilbake fra endringene i permitteringsordningen. Det skjedde i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Nye regler for midlertidige ansettelser fra 1. juli 2015
  1. juli trer nye bestemmelser for midlertidige ansettelser i kraft. Regjeringens mål er å gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Dette skal bidra til at flere personer som i dag står utenfor arbeidslivet skal få seg en jobb.
Nye jobb-former griper om seg i Europa

På den ene siden ønsker man å ha et fleksibelt og inkluderende arbeidsmarked. På den annen side kan arbeidstakeres rettigheter raskt bli utfordret, ifølge Eurofound-rapport.

Ingen klare svar på om midlertidighet fungerer

Midlertidige ansettelser utgjør en økende andel av den totale sysselsettingen i OECD. Men forskningen gir ikke noe entydig svar på hva slags effekt midlertidige ansesttelser har, konkluderer Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i en ny kunnskapsoppsummering.

Hva handler havnekonflikten om?

Det har det siste året vært mye uro rundt havnene. Nå er det åpen konflikt ved Drammen og Stavanger/Risavika, og sympatiaksjoner i Mosjøen og Tromsø. Kjernen i konflikten er knyttet til havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid.

Tillitsvalgte slår ring om regelverket

Det er politisk strid om regelverket for overtid og anledningen til å ansette folk midlertidig. Tillitsvalgte i LO er klare i sine svar: Regelverket bør strammes inn eller beholdes som i dag. Det er ikke behov for å løse opp, viser den siste undersøkelsen hos LOs tillitsvalgpanel.

Flere midlertidige blir færre fast ansatte

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb, ifølge fersk doktorgrad. Flere lands erfaringer tyder derimot på færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked som resultater.

Uklare ansettelsesforhold på veien

Godstransport preges av lav organisasjonsgrad og mange selvstendig næringsdrivende.

Nær én av tre føler seg låst til jobben

Dårlig helse, høy alder og liten ansiennitet bidrar ofte til at ansatte føler seg låst fast til arbeid de kanskje ikke ønsker, ifølge en undersøkelse i tre nordiske land.

Dragkamp om permittering etter finanskrisa

Selv om langt færre blir permitterte enn for få år siden, har reglene for permittering vært en kime til krangel mellom regjeringen, NAV og partene i arbeidslivet. Uenigheten endte opp med at avtalene til arbeidslivets parter skulle få mer vekt, oppsummerer en Fafo-gjennomgang.

Stup i permitteringer etter finanskrisa
Men ustabile tider i enkelte næringer gjør at permittering forblir et aktuelt virkemiddel i arbeidslivs- og næringspolitikken.