Skip to main content

 

Temaside:

Likestilling og seksuell trakassering og diskriminering

Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner systematisk jobber mindre og har større omsorgsansvar enn det menn har. Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn. Den viktigste grunnen til at kvinner tjener mindre enn menn, er at flere jobber deltid.

Ved siden av kvinne-tematikk, finner du her også artikler om problematikk knyttet til seksualitet og kjønnsidentitet (LHBT).

Utvalgte artikler

Likestilling – alle våre artikler

1–10

Hvordan få kvinner til å ta på seg høyere verv i fagbevegelsen?

Selv om du trives som tillitsvalgt, kan tanken om et høyere verv framstå mindre ønskelig. Bredde i vervingen, god skolering og skåning av familielivet er derimot tiltak som kan få kvinner til å være mer velvillige til å ta et steg opp.

Kvinner nå langt mer ivrige på lokale tillitsverv

Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

Kjønnsbalanse på jobb: Vil, men får det ikke til

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Hvorfor er da fremdeles store deler av arbeidsmarkedet så kjønnsdelt? Ny rapport etterlyser mer bevisste strategier på skjevfordelte arbeidsplasser.

1 av 3 kultur-utøvere sier «#metoo»

Sangere, skuespillere, dansere er blant de undersøkte yrkene som er verst utsatt for seksuell trakassering. Mange lar være å melde fra i frykt for egen karriere.

Hva forstås som seksuell trakassering?

En spørreundersøkelse innen kulturfeltet kan gi noen pekepinner på hvor «#metoo»-grensene går.

Fakta: Hva er seksuell trakassering?

Og hvilke rettigheter og plikter har arbeidstaker og arbeidsgiver?

Få har planer mot seksuell trakassering

Kun hver tredje LO-tillitsvalgte oppgir at arbeidsplassen har handlingsplaner eller rutiner for å hindre seksuell trakassering. Om tillitsvalgte varsles, vil like fullt nesten alle enkeltsaker føre til handling.

Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb

Fafo har undersøkt seksuell trakassering blant ansatte i hotell og restaurant og helse og omsorg. Disse bransjene troner ifølge SSB-tall øverst på verstinglista.

Barna først, pensjonen sist

For mange er deltidsarbeid en livsstil som fort blir en vane, ifølge en Fafo-rapport basert på 44 dybdeintervjuer med deltidsansatte. De økonomiske følgene innser mange først sent i karrieren.

11–20

EUs kvinner står fremdeles utenfor arbeidslivet

Lavere yrkesdeltakelse gir EU-landene et «tap» på 3,3 billioner kroner hvert år.

Ny turnus – et verktøy i kampen mot deltidsfella?

I mange yrker som domineres av kvinner er deltid svært utbredt. Ny bok ser på årsakene til disse kjønnsforskjellene – og hvordan turnusene kan endres til å få flere til å jobbe heltid.

Store kjønnsforskjeller i yrkesfagene

«Kvinnefag» leder i langt sterkere grad til deltidsstillinger. De har også dårligere muligheter for videre utdanning enn «mannsfag».

Den vanskelige «foten innenfor» for innvandrede kvinner

Vil, får eller kan ikke innvandrede kvinner som jobber deltid utvide stillingen til heltid? Sikkert er det iallfall at kombinasjonen språk og lav utdanning er en barriere for å komme helt inn i varmen.

Faktaliste: Likestilling og kvinnekamp i norsk historie

Nedenfor følger en kort oversikt over viktige kvinnepolitiske hendelser i det norske samfunn og i fagbevegelsen.

Manglende likestilling i arbeidslivet er den største barrieren

Temaet har stått lengst på den likestillingspolitiske dagsordenen. Likevel er det familiepolitiske reformer som har blitt satt i høysetet de siste 10–15 årene. På tide igjen å rette blikket mot den enkelte arbeidsplass?

Minstepensjonister: Nesten ni av ti kvinner

Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant.

Gravide i midlertidige stillinger kastes ut

Det er vanskelig å bli gravid dersom du har en midlertidig stilling. En ny undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at én av fem ikke får forlenget sin midlertidige jobb på grunn av graviditet eller planlagt foreldrepermisjon.

Kvinner mest utsatt for vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler er utbredt i norsk arbeidsliv, sammenlignet med andre land. Kvinner er mest utsatt.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Hva med å lage standard for likestilling på arbeidsplassen?

Agder kommer dårlig ut på flere likestillingsmål. Ideen om en likstillingsstandard i arbeidslivet kom nettopp derfor fra Agderfylkene. Standarder er som regel knyttet til produkter. Men det kan også settes krav om standarder til bedrifters organisering, arbeidsform og ledelse.

Fortsatt få kvinner i europeiske styrerom

Fersk rapport støtter krav om at alle EU-land må innføre kvotering à la Norge.

Ny lov mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Nytt lovverk betyr at større virksomheter må jobbe aktivt for å inkludere arbeidstakere med en annen seksuell orientering enn flertallet og transpersoner. Denne gruppa opplever fremdeles diskriminering og negative holdninger på arbeidsplassen.

Portrett: Erna Hagensen

«Det et tankekors at det er så få kvinnelige forbundsledere.»

Portrett: Marlene Jørgensen

«Det er lurt å bruke fagbevegelsen for å bli bedre integrert.›

Portrett: Kine Asper

«De gamle gutta på gølvet var veldig viktig for mitt engasjement i fagbevegelsen.»

Portrett: Ellen Stensrud

«Er du forlovet? Vi kan ikke risikere at du blir gravid, så du må si fra hvis du er forlovet.»

Portrett: Sidsel Bauck

«Når det gjelder sekstimersdagen, er jeg rabiat.»

Portrett: Liv S. Nilsson

«Jeg trives aldeles godt når jeg blir kalt LOs rødstrømpe. Jeg er opptatt av kvinnesak.»

Portrett: Gerd-Liv Valla

«Likestilling og likelønn må man hele tiden kjempe for. Disse sakene må alltid holdes varme.»

Portrett: Esther Kostøl

«Jeg kan ikke love revolusjon, men det skal merkes.»

Portrett: Liv Buck

«Kjønnskvotering gavner ikke kvinnesaken. Kvinner må velges på grunn av dyktighet – ikke kvotering.»

Skeive diskrimineres i det skjulte

I Norge vet vi svært lite om hvordan lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har det i arbeidslivet. Alt tyder likevel på at gruppen opplever mer diskriminering og trakassering enn andre arbeidstakere.

Fakta om deltidsarbeid

To av fem kvinner arbeider deltid, men bare hver syvende mann. Arbeidstiden regnes å være ufrivillig for om lag hver femte deltidsarbeider. Regjeringen vil nå lovfeste rett til en stillingsprosent som matcher reell arbeidstid.

Stemmer som vokste seg sterke

I store deler av dens historie var kvinners rolle i fagbevegelsen marginal.

Kjønnskvotering fortsatt kontroversielt i LO

37 prosent av LOs tillitsvalgte sier nei til kjønnskvotering som virkemiddel for å rekruttere flere kvinner inn i sentrale verv i fagbevegelsen. 40 svarer ja, mens mer enn én av fem svarer at de er usikre på hva de mener

Likestilling i arbeidslivet – en fjern drøm

6-timersdagen er ikke død. Likelønn må prioriteres høyere. Retten til heltidsstilling må lovfestes. Reell likestilling i arbeidslivet er bare en fjern drøm, skal vi tro LOs tillitsvalgte.

Stor grad av likestilling blant tillitsvalgte

Et lite mindretall blant LOs tillitsvalgte mener vi har oppnådd full likestilling i det norske arbeidslivet. 12 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte har opplevd diskriminering. Samtidig er det nesten forbausende liten forskjell på hvordan kvinner og menn opplever sin hverdag som tillitsvalgt.

Yrkesskade-ordning gagner menn

Menn drar langt oftere nytte av ordningen for yrkesskader og -sykdommer enn kvinner. Systemet skjevfordeler, konkluderer en Fafo-rapport.