Skip to main content

 

Tall og fakta om

Pensjon

Pensjon er det vi skal leve av når vi ikke lenger kan jobbe. Folketrygden er vår viktigste pensjonsordning. I tillegg kommer tjenestepensjonsordninger betalt av arbeidsgiver og individuelle pensjonsordninger.

 

Alle våre artikler om temaet

1–10

Kampen om den første krona

Folk som jobber i små stillinger som sykepleiere eller i Oslo kommune har nettopp fått en ny rettighet. Andre står fremdeles uten. Hva er greia med «pensjon fra første krone»?

Hvordan har arbeidslivet tilpasset seg nye aldersgrenser for stillingsvern?

Aldersgrensene bestemmer hvor gammel du kan være før du mister beskyttelsen mot usaklig oppsigelse. I 2015 ble grensene hevet med to eller tre år. En Fafo-rapport har sett på hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere har tilpasset seg lovendringen.

Innskuddspensjon i privat sektor – en innføring

Alle bedrifter i privat sektor skal opprette sparing til tjenestepensjon for sine ansatte. Etter pensjonsreformen er den klart vanligste formen for denne sparingen innskuddspensjon.

AFP i privat sektor – en innføring

Jobber du i privat sektor og har tariffavtale? Da har du antagelig rett til flere pensjonskroner gjennom ordningen avtalefestet pensjon (AFP). Da må du samtidig være obs på valgene du tar fra og med når du kommer i 50-årene.

Tjenestepensjon i privat sektor – en innføring

For de fleste ansatte i privat sektor vil minst 2 prosent av lønna gå til oppsparing av tjenestepensjon. Denne har vært under store endringer det siste tiåret. Her følger en kort innføring i hvem, hva og hvordan.

Nær halvparten av lederne er tause om de ansattes pensjon

Heller ikke alle tillitsvalgte er en kilde til kunnskap.

Mange ansatte vet null og niks om egen pensjonsordning

Hvilken pensjonsordning du har og hvilke valg du foretar kan ha veldig mye å si for din egen framtid som pensjonist. Ut fra en undersøkelse i privat sektor er det mange som kan få en ublid overraskelse.

Ny offentlig pensjon: En 10 år lang saga

Mars 2018 kom partene til slutt til enighet om en ny ordning for pensjonene til offentlig ansatte. Det krevde både en rekke nye gjenopplivinger opp gjennom årene – og en lang våkenatt helt på tampen.

Endelig kvitt hodepinen om offentlig pensjon

Dragkampen og reglene for pensjon for offentlig ansatte ble til en 10 år lang saga. At partene nå er blitt enige innebærer på mange vis en fullendelse av pensjonsreformen.

Huskeliste for pensjon som offentlig ansatt

Jobbe lenger enn til 67 år? Det er store forskjeller mellom offentlig og privat tjenestepensjon når det gjelder hvor lenge du kan jobbe uten at det får konsekvenser for pensjonen din. Effekten er avhengig av hvilken situasjon du er i når du ønsker å pensjonere deg.

11–20

Eldrebølgen kommer! Framtidas norske befolkning
Arbeidsmarkedet drives rundt av mennesker. Og mennesker blir gamle. I en rekke land i den vestlige verden byr dette enkle faktum på nye utfordringer de neste tiårene. Dette blir populært kalt «eldrebølgen».
Hvem har risikoen for pensjonene?

Pensjon er forbundet med risiko som det er umulig å kvitte seg med. Spørsmålet er hvem som skal ta den største risikoen?

Barna først, pensjonen sist

For mange er deltidsarbeid en livsstil som fort blir en vane, ifølge en Fafo-rapport basert på 44 dybdeintervjuer med deltidsansatte. De økonomiske følgene innser mange først sent i karrieren.

Fakta: Særaldersgrenser i kommunal sektor

I enkelte yrker har de ansatte såkalte særaldersgrenser. Dette innebærer at de kan ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før de fyller 67 år. Her følger en oversikt over slike aldersgrenser i kommunal sektor.

Bedriftsinterne aldersgrenser: Populært, tross risiko for å miste verdifulle ansatte

Om man følger enkelte krav, kan man senke aldersgrensen for når man fritt kan si opp ansatte til 70 år. Hele 2 av 5 private bedrifter gjør da også dette.

Fakta: Hva er en «bedriftsintern aldersgrense»?

Vernet mot grunnløs oppsigelse varer ikke evig. Likevel åpner Arbeidsmiljøloven for at ikke alle må følge dens hovedregel om 72 år. Da følger også enkelte krav.

Hva skjer med pensjonen når du skifter jobb?

Om lag 15 prosent av arbeidstakerne bytter jobb hvert år. Jobbskifte kan føre til store og uventede økonomiske konsekvenser for pensjonen. Det er derfor smart å kjenne sine pensjonsrettigheter gjennom hele yrkeskarrieren.

400 000 færre med ytelsespensjon på ti år

De tradisjonelle ytelsespensjonene i privat sektor er kraftig redusert. Det er nå 400 000 færre arbeidstakere med en slik ordning enn det var for ti år siden. Veksten i innskuddspensjon fortsetter.

Hva er unntakene for pensjon?

Spørsmålet om opptjening av pensjon fra første krone var tema i lønnsoppgjøret i år. Nå må du i de aller fleste tilfeller tjene rundt 90 000 kroner før pensjonssparingen begynner. Det er også unntak for arbeidstakere under 20 år og for dem som jobber mindre 20 prosent. Men reglene er ikke absolutte.

Konkurransen om pensjon-kronene flater ut

Og ligger lavere enn det som regnes som et høyt nivå for konkurranse mellom leverandører, ifølge Fafo-beregninger.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Løpet om en offentlig tjenestepensjon har startet

Når får de offentlig ansatte en ny tjenestepensjon? Blir det i 2016 eller 2017? Arbeids- og sosialdepartementet har laget en rapport som danner utgangspunkt for forhandlingene. Fafo-forsker Jon M. Hippe forklarer her hovedpunktene rundt en ny offentlig tjenestepensjon.

Pensjon – en oversikt

Pensjon er et svært sentralt tema både for den enkelte, staten og Norges virksomheter. I denne artikkelen forklares noen av de mest utbredte ordninger og begrep på området.

Hvordan sjekke hva du vil få i pensjon?

En video-guide til bruk av NAVs pensjonskalkulator.

Pensjonsfloke i fagbevegelsen

Det har i løpet av den siste uka kommet ulike utredninger om tjenestepensjon. Konklusjonene spriker og spørsmålet nå er hvordan LO tar tjenestepensjon videre til vårens lønnsoppgjør. Arbeidsgiversiden avviser tariffesting av pensjon.

Har du sjekket hva du får i pensjon?
Pensjon oppleves som komplisert og vanskelig å forstå, og noe som få setter seg inn i. Om du har passert 50 år er det spesielt viktig å bruke litt tid på å finne ut av pensjonsrettighetene dine.
Hva er en hybrid pensjonsordning?

En hybrid kalles også «forsikret tjenestepensjon». Dette produktet har egenskaper både fra ytelsesordninger og innskuddsordninger. Så langt er det nesten ingen som har denne ordningen.

218 milliarders pensjon-formue truet av svekket avkastning

Ferske tall viser at omfanget av fripoliser setter nye rekorder. Verdiene trues imidlertid med å svekkes av inflasjon og lønnsvekst. Midt i stormen står selskapet Silver og deres kunder.

Lavere interesser for seniorer?

Høyere aldersgrenser kan føre til lavere interesse for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere, tyder tall fra LOs tillitsvalgtpanel på.

Minstepensjonister: Nesten ni av ti kvinner

Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant.

Norge i europeisk pensjon-trøbbel

Det norske systemet for tjenestepensjon skiller seg ut fra andre land. EU-krav om økt egenkapital skaper derfor store problemer for selskapene som forvalter pensjonene. 220 milliarder kroner låst i fripoliser skaper mest hodebry.

«Kari» jobbet lenge og taper over en million i tjenestepensjon

«Kari» kan tape over én million kroner i tjenestepensjon. Hun gjorde slik hun trodde var best: jobbet til 70 år. Men det er det ikke nødvendigvis lurt å gjøre som offentlig ansatt. Nå varsles det en utredning om mulige endringer av den offentlige tjenestepensjonen.

Uklar skjebne for ny ytelsespensjon

Menyen for pensjonsmuligheter er på vei til å bli klar, etter mange års arbeid. I går ble utredningen om ny ytelsespensjon i privat sektor overlevert til finansminister Siv Jensen. Men spørsmålet er om forslaget til ny ytelsespensjon noensinne blir en realitet.

Bedriftene flykter fra ytelsespensjon

28. april kommer Banklovkommisjonen med sin innstilling om ytelsespensjonene. Det har vært en kraftig nedgang i de ytelsesbaserte ordningene de siste årene. Bedriftene går i retning av å tilby arbeidstakerne en innskuddsbasert ordning, noe som gir en større risiko for de ansatte. Hybridpensjon er ny, og lite utbredt.

Stortinget behandler nye regler for uførepensjon i privat sektor

Regjeringen foreslår at de nye uførepensjonene ikke skal kreve noen spesiell tjenestetid og nye regler for hvordan ytelsen skal beregnes.

Spar til pensjon gjennom bedriften

Hvordan bør arbeidstakere i privat sektor spare til pensjon? Vanligvis er det bedriften som betaler sparepremien i innskuddspensjonene. Men regelverket tillater at også de ansatte kan spare gjennom bedriftenes pensjonsordninger. Det vil lønne seg.

Jobbe til 72 år – og snart 75?

Regjeringen foreslår å øke arbeidsmiljølovens aldersgrense fra 70 til 72 år, slik at eldre kan stå lenger i arbeid. Bakgrunnen er at levealderen øker og at grensen for pensjonsopptjening i folketrygden allerede er hevet til 75 år. Dette er derfor bare første skritt på veien.

Stup i «privat» førtidspensjonering

Ansatte i privat sektor som fortsatt er i jobb benytter i mindre grad enn før AFP ved første korsvei. Andelen som førtidspensjonerer seg ved fylte 62 år er nå nesten like lav som i kommunal sektor.

Jevnere nedtrapping mellom kommunal og privat sektor

Litt færre yrkesaktive 62-åringer i privat sektor og noen flere i kommunal sektor valgte å trappe ned i jobben etter at pensjonsreformen ble innført.

En pensjonsreform mot alle odds

At den svære pensjonsreformen kom seg gjennom demokratiets mølle brøt med gjengse teorier. Helt over målstreken kom likevel reformen ikke, ifølge forsker.

Pensjonsreformen: Ti år med tautrekking

En kortfattet oversikt over de viktigste avgjørelsene som ledet fram til pensjonsreformen.

Stadig flere arbeider for å holde på seniorene

Virksomhetenes engasjement for seniorer er likevel ustabilt, ifølge en Fafo-analyse av norske virksomheters seniorpolitikk over tid.

Pensjonsalder på stedet hvil i kommunene

Alt i alt holder bruken av tidligpensjonering seg på samme nivå som i 2002 blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneansatte har liten kunnskap om pensjonsreformen

Bare én av tre kommune-seniorer sier at de har god kunnskap om pensjonsreformen og hvilke konsekvenser den har for dem. Det er stor forvirring om hva slags muligheter offentlige ansatte har til å kombinere arbeid og pensjon fra fylte 62 år, viser et nytt Fafo-notat.

Fakta: Hva er fripoliser?

Fripoliser er oppsparte pensjonsrettigheter fra et avsluttet arbeidsforhold (med ytelsespensjon) eller en pensjonsordning bedriften du jobber i har avviklet.

Uviss framtid for fripoliser

Halvparten av privat sektors «pensjonsforumue» har nå blitt forvandlet til fripoliser. Hvordan alle fripolisenes totale verdi på 235 milliarder kroner skal forvaltes er et åpent spørsmål.

Sparer vi nok til pensjon?

Mange har lav tjenestepensjon og må jobbe lenge for å få nok pensjon. En norsk rapport til OECD viser store forskjeller mellom norske arbeidstakere – ikke minst mellom ansatte i offentlig og privat sektor.

Pensjon – hett tema men stor usikkerhet

De LO-tillitsvalgte er opptatt av pensjon og engasjerer seg i de endringene som pågår på arbeidsplassene i privat sektor. Svært mange har en minimumsordning, og flertallet ønsker å få på plass brede, tariffestede ordninger. Samtidig er usikkerheten om pensjon svært stor.

Hva venter med ny uførepensjon?

Høyere skatt, men større muligheter for å tjene penger ved siden av. Det er to av endringene i den nye uførepensjonen, som skal gjelde fra 2015.

Særaldersgrenser for fall?

Noen blir så slitne eller har så risikofylte jobber at de har lavere pensjonsalder – såkalte særaldersgrenser. Arbeidsminister Robert Eriksson vil fjerne denne ordningen. Fagbevegelsen vil være med på å bestemme.

Flere tar ut alderspensjon tidlig

Mens nesten 2 av 3 fortsetter å jobbe ved siden av pensjonen.

Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor

Sluttlønnsbaserte ytelsespensjoner er på vei ut i privat sektor. Ved utgangen av 2012 var det bare 300 000 arbeidstakere som var omfattet av en slik ordning. 1,1 million hadde en innskuddsordning.

En tredje vei til pensjon

Pensjon blir nå et svært viktig tema på arbeidsplassene i privat sektor. Regjeringen foreslår nye lovregler for tjenestepensjon. I lovforslaget legges det opp til at de nye reglene skal gjelde allerede fra neste år.

Hva har skjedd på pensjonsfronten – noen viktige årstall

Denne oversikten viser blant annet at dagens aldersgrense på 70 år ble introdusert allerede i 1917. Den største endringen siden innføringen av folketrygden i 1967 kom med pensjonsreformen i 2011.

Pensjon er viktigste sak for tillitsvalgte

LOs tillitsvalgte mener at pensjon er den viktigste saken for fagbevegelsen de neste fire årene. Det er den klare beskjeden til LO-kongressen som starter i dag. Dette samsvarer godt med innspill fra medlemsdebatten som LO hadde i forkant av kongressen.

Siste forslag til nye tjenestepensjoner

I 2014 vil arbeidslivet kunne stå overfor nye regler for tjenestepensjoner. 2013 blir derfor et viktig pensjonsår for norske bedrifter og deres arbeidstakere.

Yrkesskade-ordning gagner menn

Menn drar langt oftere nytte av ordningen for yrkesskader og -sykdommer enn kvinner. Systemet skjevfordeler, konkluderer en Fafo-rapport.

Forslag til nye tjenestepensjoner

Nå skal tjenestepensjonene tilpasses pensjonsreformen. Banklovkommisjonen la 28. juni fram forslag til nytt lovverk om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Pensjonsreform og offentlig sektor

For offentlig ansatte er ordningene opprettholdt, men de vil ikke tjene like mye som andre på å jobbe lenge.

Tjen opp pensjon til 75 år

Norge har i løpet av de siste årene gjennomført den største omleggingen av pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967. Det nye systemet for folketrygden trådte i kraft 1. januar 2011. Nå kan du tjene opp pensjon i folketrygden fra du er 13 til 75 år.

Pensjon og aldersgrenser

Før 2011 var hovedregelen en fast aldersgrense (typisk 67 år) og full overgang til en tilværelse som pensjonist. Nå kan man selv bestemme når man vil gå av etter 62 år, og om man vil arbeide og ta ut pensjon samtidig. Målet er å få flere til å jobbe helt eller delvis lenger enn før.