Skip to main content

 

Temaside:

Lønn og inntekt

En samleside med artikler som omhandler fakta, spørsmål og forklaringer om lønn og inntekt.

 

Lønn og inntekt – alle våre artikler

1–10

1 av 10 lønnes under minstelønn

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser gjennomgang.

Tillitsvalgte: Forventer økt ulikhet i koronakrisas kjølvann
To av tre LO-tillitsvalgte mener det er sannsynlig at lønnsforskjellene øker i årene som kommer. Midt under koronakrisa var også mange LO-tillitsvalgte skeptiske til at velferdsstaten var fullt i stand til å ivareta samfunnets svakeste grupper.
Tillitsvalgte mer pessimistiske til «likhet etter korona»

De aller fleste LO-tillitsvalgte mener nå at de økonomiske ulikhetene vil øke som følge av covid 19-pandemien. Godt over halvparten mener likevel at fagbevegelsen vil komme styrket ut på andre siden.

Minstelønn i EU og verden for øvrig

En bulgarer må jobbe en hel arbeidsdag for å tjene like mye som en luxemburger gjør på en minstelønn-time. Ulike lands satser for minstelønn illustrerer de store økonomiske forskjellene som fremdeles preger både Europa og verden for øvrig.

Kraftig løft for mange av EUs fattigste arbeidsfolk
Siden 2018 har nær alle EU-landene hevet de lovpålagte minstelønningene betydelig. At disse tiltakene har klart å motarbeide sosiale forskjeller er likevel ikke selvsagt.eu
Mer i lønn etter noen «magre år»?
Store forventninger til at lønnsoppgjøret 2018 skal gi et ekstra løft. Den hardeste dragkampen kan likevel stå om pensjon.
Lønn og lønnsutvikling i Norge

Tall og fakta om lønningspostene våre – og hvordan disse har endret seg gjennom tidene.

De lavest lønte sakker akterut

Fra 2000 til 2015 har lønnsforskjellene i Norge økt kraftigere enn i mange andre land. Særlig har de til enhver tid 10 prosent lavest lønnede hatt lavere lønnsvekst enn resten av arbeidstakerne i privat sektor.

Allmenngjøring: Tarifflønn til alle
Allmenngjøring av tariffavtaler er et grep for å hindre sosial dumping og at dårligst mulige lønn- og arbeidsforhold er en fordel i en konkurransesituasjon. Dette skjer ved at man gjør hele eller deler av tariffavtalene til standard for en hel bransje eller et område – dermed også for ansatte uten tariffavtale.
Fransk iver kan bestemme din minstelønn

Det franske systemet for minstelønn står fjernt fra den nordiske modellen. Like fullt er Frankrike en av de sterkeste pådriverne for å innføre en lovpålagt minstelønn i hele EU – og dermed i Norge. Motstandere frykter for svekkelse av tariffavtalt minstelønn.

11–20

Bedre vilkår for ansatte som jobber utenlands?

Europakommisjonen har kommet med et forslag til revidering av utstasjoneringsdirektivet. De viktigste endringene dreier seg om lønn, leverandørkjeder, bemanningsforetak og langvarig utstasjonering.

Hvordan finne «din» minstelønn – i kroner og øre

Mange søker uten hell etter svar på hvilken minstelønn man har rett på. Dette er ikke alltid så enkelt å finne, men her er en oppskrift.

Allmenngjøring bremser negative virkninger

Arbeidsinnvandringen har ført til lavere lønnsvekst, lavere produktivitet og økte lønnsforskjeller i deler av norsk arbeidsliv. Allmenngjøring av tariffavtaler har til en viss grad bremset de negative virkningene, viser en ny rapport fra Senter for lønnsdannelse.

Minstepensjonister: Nesten ni av ti kvinner

Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant.

Voksende lønnsgap får EU til å tenke nytt

Spriket mellom «fattige og rike» på det felles-europeiske arbeidsmarkedet vedblir. Dermed utfordres troen på at mer integrasjon mellom landene bidrar til jevnere lønnsnivå. Styrking av fagbevegelsen er ett av Eurofounds forslag til kur.

Tariff-lønn hindrer jojo-effekt

Lønn fastsatt av kollektive forhandlinger fungerer som en forsikring for arbeidstakere i urolige tider, ifølge en rapport fra EU-organet Eurofound.

På vei mot en europeisk minstelønn?

Norden stritter imot. Likevel har debatten om hvorvidt EU bør pålegge alle medlemsland en minstelønn blusset opp på ny.

Økt ulikhet er en politisk beslutning

Trenden med økende inntektsforskjeller er også i ferd med å ramme Norden, advarer Thomas Piketty.