Skip to main content

Doktorgradsavhandling:

Bedre flyt på byggeplassene

En byggeplass kan sammenlignes med å lage en film. Ulike deltakere med forskjellig faglig bakgrunn skal til slutt overlevere et felles produkt. La oss snakke om flyt på byggeplassene.

Sol Skinnarland

  • 14. august 2013
  • Eldre artikkel

Sol Skinnarland

14. august 2013

Eldre artikkel

Et byggeprosjekt er en form for prosjektbasert produksjon, som kan sammenliknes med å lage film og teater, eller bygge et skip. Prosjektets deltakere kommer sammen, ofte som ukjente for hverandre, og med ulik faglig bakgrunn og forutsetninger for å inngå et prosjektsamarbeid.

Felles for alle er at de skal bidra til at prosjektet overleveres i henhold til bestilling; filmen kan ses på lerretet, skipet blir sjøsatt, leilighetskomplekset blir bebodd.

Vanskelig å samarbeide i bygg?

Byggebransjen, både i Norge og internasjonalt, har vært beskrevet som en bransje hvor det ofte kan være vanskelig å få til et godt samarbeid mellom aktørene i prosjektene. Det gjelder mellom fagene som sammen skal prosjektere, og det gjelder mellom fagene som mer med i selve byggeprosessen.

Prosjektsamarbeid kan enkelt defineres som en arbeidsgruppe som med felles innsats skal bringe et (bygge)-prosjekt framover. I studien har graden av følgende dimensjoner ved samarbeid blitt brukt:

  • kjennskap og felles målsetning
  • involvering og kommunikasjon
  • tillit
  • motivasjon
  • bevissthet om hverandres perspektiver
  • forutsigbare arbeidsprosesser

Mer involvert i planlegging

I doktorgradstudiet har jeg undersøkt metoder og verktøy for å bedre samarbeidet på byggeplassene.

Kort fortalt går metoden ut på at underentreprenørene i større grad blir involvert i planleggingen. Alle deltar i planleggingen av egen arbeidsdag, arbeidsoppgavene gjennomføres i riktig rekkefølge og hindringene fjernes systematisk.

Spørsmålet var så om denne involverende planleggingen bedret samarbeidet på byggeplassene.

Ikke nok med faste møter

Et viktig funn fra studien er at faste møter ikke er nok for å få en positiv effekt på samarbeidet mellom entreprenørene på byggeplassen.

Det trengs også retningslinjer for møteforberedelser og møteatferd. Med møteatferd menes delaktighet og engasjement i diskusjoner og informasjonsutveksling. Og ikke minst er det vesentlig hva man snakker om. Fagene er avhengige av hverandre og dermed gjelder det så tidlig som mulig å finne en riktig rekkefølge på arbeidet og fjerne eventuelle hindringer.

En systematisk tilnærming innebærer også at prosjektledelsen planlegger for en lenger tidshorisont, mens detaljplanleggingen utføres av baser/formenn og til dels fagarbeidere i produksjon. God informasjonsflyt og bruk av planleggingsverktøy som for eksempel Excel og Microsoft Project er viktig i prosessen.

Det sosiale er viktig

Funn fra studien tyder på at den sosiale dimensjonen er viktig. Det vil si deltakernes engasjement, vilje til å dele informasjon med andre faggrupper og følge opp løfter som er gitt i møter.

Andre elementer ved den sosiale dimensjonen er to-veis kommunikasjon, sørge for at den som har ordet snakker uforstyrret, og å vise interesse og forståelse for andres perspektiver. Her er møteleders rolle avgjørende, gjennom hans eller hennes evne og vilje til å initiere, motivere og oppmuntre til engasjement i diskusjoner, gi kommenterer og stille spørsmål, og gi konstruktive tilbakemeldinger.

Doktorgradsprosjektet baserer seg på intervjuer, observasjon i møter og spørreundersøkelser. Doktorgraden ble avlagt ved Heriot-Watt University, Edinburgh Business School i juni 2013.