Skip to main content

Alenearbeid i fem forbund (3/5):

Voldsutsatte ansatte bak skranken

Lengre åpningstider og redusert bemanning. Mange ansatte som arbeider alene i kiosker, butikker eller på bensinstasjoner står utsatt til for vold og truende situasjoner, ifølge en undersøkelse hos fagforbundet Handel og kontor.

<p>HANDELSFARER: Handel og Kontor har medlemmer i en lang rekke bransjer. Blant dem som jobber i butikker, kiosker eller serveringslokaler er det å ikke kunne gå på do eller ta matpauser et utbredt problem. De er likevel også utsatt for vold og trusler – inkludert risikoen for at det står en raner på andre siden av skranka.</p>

HANDELSFARER: Handel og Kontor har medlemmer i en lang rekke bransjer. Blant dem som jobber i butikker, kiosker eller serveringslokaler er det å ikke kunne gå på do eller ta matpauser et utbredt problem. De er likevel også utsatt for vold og trusler – inkludert risikoen for at det står en raner på andre siden av skranka.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 15. desember 2016
  • Eldre artikkel

15. desember 2016

Eldre artikkel

Dette er et utdrag fra Mona Bråthens Fafo-notat. Fem LO-forbund har deltatt. Generelle funn leser du om i artikkelen «Å jobbe alene – farligere enn du tror»

Handel og Kontor har tradisjonelt snakket om ansatte i kiosker og bensinstasjoner som de som er alene på jobb. Her har det vært en automatisering av ulike oppgaver (særlig på bensinstasjoner), det har blitt lengre åpningstider og bemanningen har blitt redusert.

Samtidig ser forbundet økende tendenser til alenearbeid blant ansatte i butikker som er lokalisert inne på sentre, og i mindre forretninger som er i et gatemiljø.

Forbundet har også medlemmer som jobber alene på kontor, som dermed er fysisk alene på jobb, slik at det kan være vanskelig å få tak i hjelp dersom man trenger det. Det er likevel blant butikkansatte forbundet mener utfordringene knyttet til alenearbeid er størst:

Det kan være personer som framstår som voldelige, og det kan være ikke minst butikktyveri og trusler. Det blir man mye mer utsatt for når man er alene på jobb.

Dobbel eksponering

Informanten forteller at butikklokalene gjerne er designet med tanke på topp eksponring overfor potensielle kunder, og ikke med tanke på å sikre mot butikktyveri og nasking.

Det er ikke fysisk mulig å betjene en kunde i den ene enden av lokalet og samtidig passe på at det ikke er noen som stjeler i den andre enden.

Det er både enkeltkunder og profesjonelle bander som stjeler. Butikkansatte opplever ofte dette som ubehagelig, og de føler seg mistenkeliggjort når vareopptellingen viser at det har vært svinn i varebeholdningen.

Forbundet avkrefter at det først og fremst er de unge som jobber alene som må ta vaktene som ligger utenfor normalarbeidsdagen:

Tidligere var det en oppfatning av at de som hadde jobbet lenge kunne få dagvaktene og de andre ta kveldsvaktene, men sånn har det ikke vært de siste årene. Jobber du i butikk, så må du ta din del av vaktene.

Pause-tørst

En annen HMS-utfordring knyttet til alenearbeid blant ansatte i butikk- og serviceyrker er mangel på muligheter til spisepauser og toalettbesøk.

Forbundet peker på at dette er en svært alvorlig HMS-utfordring ved alenearbeid. Det fører blant annet til at ansatte drikker lite for å unngå å måtte gå på toalettet i løpet av en arbeidsdag, noe som igjen medfører helseproblemer.

Det etterlyses større oppmerksomhet fra arbeidsgiversiden på utfordringer forbundet med det å være alene på jobb, og på muligheter for å organisere arbeidet på en slik måte at alenearbeid begrenses.

Effektivisert ensomhet

Forbundet er dessuten opptatt av å understreke betydningen av et kollegialt miljø for kompetanseoverføring og muligheter for kollegastøtte i arbeidshverdagen, og hvilken betydning dette har for HMS-situasjonen.

Forbundet forteller om en trend med generell reduksjon i bemanningen innenfor detaljhandelen, og hvordan introduksjon av nyansatte og opplæring i økende grad skjer ved hjelp av raske opplæringsprogrammer på PC framfor opplæring og erfaringsoverføring mellom kolleger.

I intervju pekes det på en stadig økende individualisering av opplæringen, og at dette ikke bare påvirker den faglige kvaliteten i tjenestene, men også kunnskapen om HMS-rutiner og risikovurderinger hos de som jobber alene.

Mangelfull opplæring kan dessuten true stillingsvernet, mente vår informant:

Dette kan gå utover stillingsvernet, da ansatte, ofte unge, blir sagt opp på grunn av at retningslinjer ikke blir fulgt. De har ikke skjønt eller ikke fått tilstrekkelig opplæring av viktige rutiner.

Videre understreket vår informant at man ved alenearbeid mister den kompetansehevingen man får ved å jobbe sammen med andre:

Det ligger en betydelig kompetanseheving i det å jobbe i et kollegialt miljø og lære av hverandre, og den går man jo glipp av når man jobber alene.

Informanten pekte videre på at mulighetene for å utvikle gode praksisplasser og å bruke arbeidslivet som en arena for språkutvikling og integrering av personer med særskilte behov forsvinner dersom arbeidsplassene i større grad baseres på at ansatte jobber alene.

1 av 4 har opplevd vold eller trusler

Forbundet har gjennomført en egen undersøkelse om opplevd vold og trusler i jobbsammenheng blant medlemmene.

Undersøkelsen, som er basert på svar fra drøyt 1500 medlemmer innenfor områder med direkte kundekontakt, viser at 26 prosent har vært utsatt for vold eller trusler fra kunder eller utenforstående i tilknytning til jobben.

Blant disse svarer 34 prosent at de var alene da det skjedde. 46 prosent av situasjonene med vold eller trusler om vold har skjedd i løpet av det siste året.

Muntlige trusler utgjør hele 91 prosent av typen vold eller trusler som medlemmene ble utsatt for. 44 prosent svarer at de vet om kolleger eller tidligere kolleger som har vært utsatt for vold eller trusler.

Kun 25 prosent av de som ble utsatt for vold eller trusler om vold svarer at de ble fulgt opp av arbeidsgiver. Den høye andelen som har opplevd vold og trusler overrasker for-bundet:

Vi ble jo litt overrasket over hvor mange som hadde blitt utsatt for vold, trusler om vold og hvor mange de kjente som hadde blitt det, det var overraskende tall – og manglende håndtering etterpå.

Ønsker dansk aldersgrense

Når det gjelder behovet for eventuelle lovendringer knyttet til alenearbeid, peker forbundet på Danmark og forbudet mot alenearbeid blant mindreårige (under 18 år).

I Norge finnes det visse begrensninger på hva ansatte under 18 år kan selge av tobakk og alkohol, men ingen generell begrensning når det gjelder muligheten for å være alene på jobb.

Vår informant i forbundet framholder at grensen for å være alene på jobb kunne vært satt ved 20 år, eller det burde vært stilt krav til opplæring og sikkerhetstiltak for ansatte mellom 18 og 20 år ved alenearbeid.

Forbundet har deltatt aktivt med innspill til den nye forskriften om vold og trusler, og mener at denne vil være nyttig for å forebygge tilfeller av vold og trusler for ansatte som er alene på jobb.

Peker på arbeidsgiverne

Forbundet har lite kjennskap til om det finnes lokale avtaler eller retningslinjer som regulerer adgangen til alenearbeid blant medlemmene, men peker på at der hvor det er tillitsvalgte, så er det disse som må ta tak i de konkrete utfordringene og prøve å få arbeidsgiver med på egne tiltak for å forebygge problemer knyttet til det å være alene på jobb.

Alenearbeid må være unntaket. Hvis det skal være alenearbeid, så er det arbeidsgiver som har dokumentasjonsplikten i forhold til det. Da må man gjøre risikovurderinger for hva som kan skje når man jobber alene, og hva man kan forebygge.

Det går på vold og trusler, men det går også på konsekvensen av å jobbe alene – det å ikke ha den kollegiale kontakten og kompetanseheving. Det ligger en betydelig kompetanseheving i det å jobbe i et kollegialt miljø og å lære av hverandre, og det går man glipp av når man jobber alene.

Informanten la også vekt på at andre tiltak kan bidra til å forebygge HMS-utfordringer ved alenearbeid, slik som for eksempel redusert bruk av kontanter og alarmknapp for å varsle ved ran og andre hendelser hvor den ansatte trenger hjelp.

Ran i tariffavtalen

HK har også et eget ransbilag (11) i landsoverenskomsten, men den sier ikke noe om alenearbeid.

I dette bilaget heter det at i bedrifter som driver virksomhet i bransjer med forhøyet risiko for ran, ransforsøk og vold, vil arbeidet med rutiner, forebygging og ettervern knyttet til rans- og voldsproblematikk være en naturlig og sentral del av HMS-arbeidet på det enkelte arbeidssted.

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere dette i samsvar med de kravene som er fastsatt i internkontrollforskriften §5. Arbeidsgiver skal sammen med de tillitsvalgte rutinemessig evaluere behovet for kontrolltiltak som settes i verk, men forbundet tror likevel det er vanskelig for tillitsvalgte å ta opp utfordringer knyttet til alenearbeid:

Jeg tror det er mange av våre tillitsvalgte og medlemmer som synes det er vanskelig dette med alenearbeid, fordi det er vanskelig å ta opp med en arbeidsgiver som tenker økonomi og som sier «ja, jo vi skulle gjerne ha gjort det, men vi har ikke penger.

Bingo-eksempel

HK har som nevnt gjennomført en undersøkelse blant medlemmene om vold og trusler om vold, og hvor det ble spurt om de var alene på jobb da det skjedde.

I tillegg sendte vi ut en forespørsel til regionale/lokale ledd med spørsmål om de har kjennskap til lokale avtaler som regulerer adgangen til alenearbeid eller erfaringer/saker hvor alenearbeid har vært tema.

Vi fikk kun én tilbakemelding fra en av regionssekretærene, som fortalte om et medlem som var blitt utsatt for ran på bingo tre ganger på grunn av alenearbeid. Forbundet har ikke laget noen sak ut av dette, men understreker at situasjonen har vært svært belastende for medlemmet, som vurderer å slutte i jobben som bingovert.

Hvis du ser for deg det å gå inn i andres hjem og bli utsatt for utagerende oppførsel, så er forskjellen på det å være helt alene kontra å være minimum to enormt stor, og det kan du ikke erstatte med overvåkinger og alarmer.

Forbundet har i liten grad vektlagt HMS-utfordringer og kravene om risikovurderinger ved alenearbeid i opplæringen av tillitsvalgte og verneombud. Forbundets arbeid har her først og fremst vært rettet mot krav om økt grunnbemanning og hele faste stillinger, noe som ifølge informanten også vil kunne bidra til å redusere omfanget av alenearbeid.

Vår informant framholder at adgangen til alenearbeid generelt burde vært strengere regulert i loven, men legger samtidig til at det er vanskelig å konkretisere hvordan en slik regulering bør utformes.


Mer om alenearbeid: