Skip to main content

Hvordan holde på eldre arbeidstakere?

God seniorpolitikk ved St. Olavs

St. Olavs Hospital i Trondheim klarer å beholde eldre arbeidstakere. Mer enn 20 prosent av staben er over 55 år, og avgangsalderen er høyere enn landsgjennomsnittet.

  • 10. april 2015
  • Eldre artikkel

10. april 2015

Eldre artikkel

Stadig flere virksomheter har problemer med å skaffe seg kompetent arbeids­kraft. Helsevesenet er en stor og sentral arbeidsgiver i norsk arbeidsliv, og trenger å holde på arbeidskraften så lenge som mulig.

En viktig del av løsningen er å nyttiggjøre seg eldre medarbeiders ressurser og kompetanse. Stadig flere helseforetak har derfor en mer bevisst seniorpolitikk, og et godt eksempel på slik innsats er St. Olavs Hospital.

Et av landets største

St. Olavs Hospital er et av landets største helseforetak, med omtrent 10 000 ansatte hvorav 2 300 er over 55 år. Andelen eldre arbeidstakere er dessuten økende.

Seniorene har lang erfaring og god kjennskap til sykehuset. Derfor er de en verdifull ressurs for å sikre god drift. Sykehuset startet arbeidet med å utvikle en seniorpolitikk allerede i 2005, og dagens seniorpolitikk ble vedtatt i 2010.

Pris for seniorarbeid

I 2011 ble sykehusets innsats hedret med prisen «Årets seniorinitiativ».  Prisen deles ut av Senter for seniorpolitikk til virksomheter som har markert seg med god politikk på området. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at satsingen var forankret i alle ledd i organisasjonen: ledelse, ansatte, styre og hos tillitsvalgte og verneombud.

Tre tiltak

Seniorpolitikken på sykehuset består av tre typer tiltak:

  • Bevisstgjøring (opplæring av ledere, informasjon til alle ansatte, pensjonsinformasjon, seniorkurs, mentor/fadderordning, seniorsamtaler og sluttsamtaler);
  • Utvikling (kompetanse, studiepermisjon, individuell veiledning)
  • Incitamentsordninger (fir ekstra fridager i året fra 60 år, seks ekstra fridager fra 62 år og åtte ekstra fridager i året fra 65 år).

Kurset «Arbeidsglede 55+» tilbys alle seniorer fra 55 år, og går over fire dager. Formålet er å inspirere seniorene ved sykehuset til å fortsette lenger i jobb, samt å opplyse dem om hvilke valgmuligheter de har i senkarrieren.

Faglige innspill hentes fra blant andre NAV arbeidslivssenter, KLP og Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. Det har vært holdt to–tre kurs i året, med 40–50 deltakere hver gang.

Ekstra fridager er viktig

Langsiktig innsats, og samarbeid med tillitsvalgte om å utvikle tiltak og virkemidler i seniorpolitikken, har vært nøkkelen til suksess for St. Olavs Hospital. 

I evalueringen av sykehusets seniorpolitikk ble kursene vurdert som et viktig bidrag til arbeidet. En spørreundersøkelse til alle seniorer (55+), viste dessuten at de ekstra fridagene hadde stor betydning.

Ordningen er begrenset i form av antall dager, i motsetning til det vi finner i store deler av offentlig sektor for øvrig, og oppleves som en påskjønnelse med stor symbolverdi.  Disse dagene handler om verdsetting av seniorene, ikke bare om å konkurrere med tidligpensjonering.

Sykehuset klarer i all hovedsak å dekke opp fraværet uten å leie inn vikarer.

Mange holder ut lenge

Evalueringen viste at avgangsalderen ved St. Olavs (uten uføre) lå på 65,3 år i 2011. Dette er høyt i sykehussektoren, og det er høyere enn lands­gjennomsnittet.

Sykefraværet for aldersgruppen 55+ ligger derimot noe over gjennomsnittet. Men, fraværet har vært stabilt selv når avgangsalderen har økt. Det viser at sykefraværet ikke er knyttet til at seniorene står lenger i jobb.  

Andre undersøkelser har vist at de eldste ofte har den beste helsa, selv om dette først og fremst er et uttrykk for helseseleksjon, det vil si at de med helseproblemer har forsvunnet ut på uføretrygd og tidligpensjoner underveis.

Fafo bidrar med kunnskap

Fafo har lenge forsket på seniorpolitikk og levert kunnskap om virkningene av seniorpolitiske tiltak.  Forskning og formidling av denne kunnskapen på konferanser og kurs, er også en del av jobben.