Skip to main content

Fakta: Særaldersgrenser i kommunal sektor

I enkelte yrker har de ansatte såkalte særaldersgrenser. Dette innebærer at de kan ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før de fyller 67 år. Her følger en oversikt over slike aldersgrenser i kommunal sektor.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 10. november 2016
  • Eldre artikkel

Oversikten er hentet fra Tove Midtsundstad og Roy Nielsens Fafo-rapport Arbeid og pensjon i kommunal sektor (2014). Selve listen bygger på KLPs oversikt.

10. november 2016

Eldre artikkel

Som det framgår av hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), kap. 2, pkt. 2.1.3, skal aldersgrenser og regler for rett til alderspensjon i kommunal- og fylkeskommunal sektor følge statens:

Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens Pensjonskasse. Styret for TPO foretar nødvendige tilpasninger til kommunal sektor, jf § 16-1 i vedtektene for TPO

I statlig sektor reguleres særaldersgrensene av lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. fra 1956. Den sentrale bestemmelsen i denne loven er § 2, hvor det står at:

«Den alminnelige aldersgrense er 70 år. Det kan fastsettes lavere aldersgrense for stillinger hvor:

a) Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år.

b) Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier.

De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år.

Stortinget fastsetter de lavere aldersgrenser når de endrer vilkårene for større grupper eller vedtaket kan ha prinsipiell betydning. Ellers fastsettes aldersgrensene av Kongen eller den han bemyndiger. Vedkommende departement kan imidlertid fastsette slik lavere aldersgrense inntil endelig avgjerd er tatt.

Den som går inn under denne lov, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.»

Oversikt over aldersgrensene

Nedenfor gis en oversikt over alle kommunale stillinger med særaldersgrense hentet fra KLP sin nettside, med enkelte øvrige opplysninger innhentet av Fafo-forskerne. Merk at endringer kan ha forekommet siden rapporten ble skrevet i 2014.

Bokstavene a og b angir hjemmelen i lov om aldersgrenser, § 2. Se vedtektenes § 7-2 siste ledd.

STILLINGS-
KODE

BENEVNELSE ALDERS-
GRENSE
HJEM-
MEL
9450 Administrasjonssjef 70/65 a
  For administrasjonssjefer gjelder aldersgrense 65 år hvis de er ansatt som øverste administrative leder av en kommune eller en fylkeskommune. Andre administrasjonssjefer har aldersgrense 70 år.
7352 Ambulansebåtfører/mannskap 60 b
7352 Ambulansesjåfør 60 b
7352 Ambulansesjåfør I 60 b
6986 Ambulansesjåfør med fagbrev 60 b
4001 Arbeider 70/65 a
  Denne stillingskoden er knyttet til e-verkssektoren. De har aldersgrense 65 år hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Øvrige som ikke har dette som sin hovedfunksjon har aldersgrense 70 år.
6014 Arbeider 70/65 a
Arbeider og Arbeider I som er knyttet til e-verksektoren har aldersgrense 65 år hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Øvrige arbeidere som ikke har dette som sin hovedfunksjon har aldersgrense 70 år.
4002 Arbeidsleder 70/65 a
Denne stillingskoden er knyttet til e-verkssektoren. De har aldersgrense 65 år hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Øvrige som ikke har dette som sin hovedfunksjon har aldersgrense 70 år.
7451 Ass. Leder 65 a
Stillingskode 7451 har hovedbenevnelse Leder, mens stillingskode 7453 har hovedbenevnelse Fagleder. Rapporteringsbenevnelsene under stillingskode 7451 kan etter lokal vurdering brukes også for stillingskode 7453. For alle med stillingskode 7453 og rapporteringsbenevnelser som gir særaldersgrense, hvis de i stedet hadde brukt stillingskode 7451, gjelder samme aldersgrense.
8451 Avdelingsjordmor 65 a
7451
7453
Avdelingsleder (med særaldersgrense) 65 a
Disse skal kun brukes for sykepleiere ved institusjoner hvor vedkommende har regelmessig fysisk kontakt med pasienter eller klienter som sin hovedfunksjon og for avdelingsledere for fysioterapi som tidligere var i stillingskode 7019 Avdelingsleder og hadde regelmessig fysisk kontakt med pasienter eller klienter som sin hovedfunksjon. I tvilstilfeller tas utgangspunkt i «Forskrift om aldersgrenser for sykepleiere» fastsatt av Sosialdepartementet den 5. januar 2000.
7451
7453
Avdelingssykepleier 65 a
7300 Badebestyrer 65 b
6014 Badebetjent 65 b
7003 Bademester 65 b
5122 Barnepleier 65 a
7024 Barnepleier 65 a
7024 Barnepleier I 65 a
7174 Bedriftssykepleier 65 a
7003 Brannformann 60 b
7237 Brannkonstabel 60 b
7237 Brannkonstabel I 60 b
7003 Brannmester 60 b
8451 Brannsjef 65 b
4007 Energimontør 70/65 a
4008 Fagarbeider 70/65 a
Disse to stillingskodene er knyttet til e-verkssektoren. De har aldersgrense 65 år hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Øvrige som ikke har dette som sin hovedfunksjon har aldersgrense 70 år.
5124 Fagarbeider 70/65 a
Renholdsoperatør som følger Hovedtariffavtalen til Kirkens Arbeidsgiver- organisasjon (KA) har aldersgrense 65 år, mens øvrige med denne stillingskoden har aldersgrense 70 år.
4304 Fagarbeider (med særaldersgrense) 65 a
I KS Bedrift har de en særavtale SGS 1701 hvor de bruker stillingskode 4304 Fagarbeider med særaldersgrense. Den omfatter rapporteringsbenevnelsene Renholdsoperatør, Montør og Yrkessjåfør. Vi har fått bekreftet fra KS at de skal ha særaldersgrense 65 år.
6986 Fagarbeider (med særaldersgrense) 65 a
Montør, Fagarbeider og Fagarbeider I som er knyttet til e-verksektoren har aldersgrense 65 år, hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Ambulansesjåfør med fagbrev har aldersgrense 60 år. Fagarbeidere med andre funksjoner enn de som er tatt med her har aldersgrense 70 år og skal derfor innrapporteres med stillingskode 7517.
4304 Fagarbeider I (med særaldersgrense) 65 a
I KS Bedrift har de en særavtale SGS 1701 hvor de bruker stillingskode 4304 Fagarbeider med særaldersgrense. Den omfatter rapporteringsbenevnelsene Renholdsoperatør, Montør og Yrkessjåfør. Vi har fått bekreftet fra KS at de skal ha særaldersgrense 65 år
6986 Fagarbeider I (med særaldersgrense) 65 a
Montør, Fagarbeider og Fagarbeider I som er knyttet til e-verksektoren har aldersgrense 65 år, hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Ambulansesjåfør med fagbrev har aldersgrense 60 år. Fagarbeidere med andre funksjoner enn de som er tatt med her har aldersgrense 70 år og skal derfor innrapporteres med stillingskode 7517.
7174 Fagutviklingssykepleier 65 a
7523 Fagutviklingssykepleier 65 a
6014 Feier 65 b
6986 Feier 65 b
6014 Feierformann 65 b
7003 Feierformann 65 b
7003 Formann (med særaldersgrense) 65 a
7066 Fysioterapeut 65 a
7066 Fysioterapeut I 65 a
7711 Fysioterapeut i turnusåret 65 a
7523 Geriatrisk sykepleier 65 a
6185 Helsesøster 65 a
6185 Helsesøster I 65 a
7076 Hjelpepleier / Helsefagarbeider 65 a
7076 Hjelpepleier I 65 a
6190 Hjemmehjelp 65 a
6190 Hjemmehjelp I 65 a
7174 Hjemmesykepleier 65 a
6190 Husmorvikar 65 a
7174 Hygienesykepleier 65 a
8209 Jordmor 65 a
7523 Klinisk spesialist i spesialsykepleier 65 a
7714 Klinisk spesialist i sykepleie 65 a
7714 Klinisk spesialist i sykepleie I 65 a
7713 Klinisk vernepleier 65 a
7713 Klinisk vernepleier I 65 a
8451 Klinikksjef 65 a
7451 Kommunefysioterapeut 65 a
7453 Kommunefysioterapeut 65 a
7451 Ledende helsesøster 65 a
7453 Ledende helsesøster 65 a
7076 Miljøarbeider 65 a
6675 Miljøterapeut 65 a
6675 Miljøterapeut I 65 a
5133 Miljøterapeut / -arbeider 65 a
5133 Miljøterapeut / -arbeider I 65 a
4304 Montør 70/65 a
I KS Bedrift har de en særavtale SGS 1701 hvor de bruker stillingskode 4304 Fagarbeider med særaldersgrense. Den omfatter rapporteringsbenevnelsene Renholdsoperatør, Montør og Yrkessjåfør. Vi har fått bekreftet fra KS at de skal ha særaldersgrense 65 år.
6986 Montør 70/65 a
Montør, Fagarbeider og Fagarbeider I som er knyttet til e-verksektoren har aldersgrense 65 år, hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. Ambulansesjåfør med fagbrev har aldersgrense 60 år. Fagarbeidere med andre funksjoner enn de som er tatt med her har aldersgrense 70 år og skal derfor innrapporteres med stillingskode 7517.
7003 Montørformann 70/65 a
Formann (m. særaldergrense), Montørformann og Overmontør som er knyttet til e-verksektoren skal ha aldersgrense 65 år, hvis deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk
7523 Onkologisk sykepleier 65 a
7003 Overbrann-/brannmester 65/60 b
7003 Overbrannmester med utrykningsplikt 65/60 b
Overbrann- / brannmestre og Overbrannmestre som ikke har utrykningsplikt eller f. eks. kun har utrykningsplikt i forbindelse med at de deltar i en overbefalsvaktordning, skal ha 65 års aldersgrense.
7003 Overmontør 70/65 a
8451 Overtannlege 65 a
7523 Psykiatrisk sykepleier 65 a