Skip to main content

Hva er unntakene for pensjon?

Spørsmålet om opptjening av pensjon fra første krone var tema i lønnsoppgjøret i år. Nå må du i de aller fleste tilfeller tjene rundt 90 000 kroner før pensjonssparingen begynner. Det er også unntak for arbeidstakere under 20 år og for dem som jobber mindre 20 prosent. Men reglene er ikke absolutte.

Geir Veland

Fafo-forsker
  • 04. april 2016
  • Eldre artikkel

Geir Veland

Fafo-forsker

04. april 2016

Eldre artikkel

Det er ingen selvfølge at du tjener opp til pensjon selv om du er i jobb. Regelverket for tjenestepensjonene fastsetter hvem som skal eller kan tas opp som medlem i en tjenestepensjonsordning.

Regelverket i privat sektor

Tjenestepensjonene i privat sektor regulert i 3 lover med forskrifter:

  • Foretakspensjonsloven, som gjelder ytelsespensjonene
  • Innskuddspensjonsloven, som gjelder innskuddspensjonene
  • Tjenestepensjonsloven, som gjelder de såkalte «hybride» ordningene

I tillegg fastsetter lov om obligatorisk tjenestepensjon minstekrav til ordningene. Disse omfatter minste innskudd (2 prosent av lønn) og innskuddsfritak ved uførhet.

De tre lovene inneholder bestemmelser om hvilke krav som skal eller kan stilles for at en arbeidstaker tas opp i en bedrifts tjenestepensjonsordning. Disse opptakskravene er knyttet til alder og stillingsprosent.

Lovverket fastslår at personer over 20 år og alle som har mer enn 20 prosent stilling skal være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Men det er lov å gjøre unntak. Arbeidsgiver kan inkludere arbeidstakere under 20 år, dersom det fastsettes i bedriftens regelverk for pensjonsordning. I praksis er det likevel slik at bedriftene har unntak for de yngste.

Det samme gjelder for de med små stillinger. Bedriften kan velge å ta opp arbeidstakere med en lavere stilling enn 20 prosent, men i praksis gjøres det ikke.

I følge sysselsettingsstatistikken for 2013 var det om lag 100 000 arbeidstakere under 20 år. En betydelig andel av disse er skoleelever og studenter, som i mange tilfeller også jobber mindre enn 20 prosent. Det var ca. 45 000 arbeidstakere som hadde en lavere ukentlig arbeidstid under 20 prosent av en fulltidsstilling (37,5 timer per uke) i 2013.

Lov å spare fra første krone

Lov om obligatorisk tjenestepensjon fastsetter at minstekravet til innskudd (ser her bort fra ytelsespensjonene) er 2 prosent av lønn mellom 1 G (kr. 90 068) og 12 G (kr. 1 080 816). De fleste tjenestepensjonsordningene starter på rundt 90 000 – altså 1 G. Disse omfatter rundt 500 000 arbeidstakere. Men igjen, dette er ikke et absolutt krav. Det er nå gitt anledning til sparing fra første krone i alle ordninger.

Pass på ved jobbskifte

Dersom du er med i en tjenestepensjonsordning og skifter jobb, må du passe på. Regelverket sier at man må ha vært medlem i minst 12 måneder for å få med seg de opptjente rettighetene om man skifter arbeidsgiver.

Det vil si: om man jobber i en bedrift i 11 måneder og 20 dager, slutter og starter i jobb hos ny arbeidsgiver, så vil all sparing gjort hos tidligere arbeidsgiver gå tapt.

Hvis du har jobbet mer enn 12 måneder, får du med deg et bevis som viser oppspart pensjon hos tidligere arbeidsgivere.

Regelverket i offentlig sektor

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter en dom i Arbeidsretten fra juni 2013, skal alle som er omfattet av hovedtariffavtalen i kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) meldes inn i pensjonsordningen, det vil si at det ikke lenger er noen nedre grense for antall arbeidstimer.

Sykepleiere må ha 20 prosent stilling for å være omfattet av pensjonsordningen (fra 1. april 2016). Øvrige grupper i helseforetakene må ha en arbeidstid på minst 14 timer i uken/ 168 timer i kvartalet hos den enkelte arbeidsgiver før man meldes inn

Statens Pensjonskasse (SPK)

Stortinget har vedtatt å redusere minstekravet for rett til medlemskap i SPK fra 1. april 2016. Det innebærer at man nå må ha en stilling som tilsvarer 20 prosent stilling. Retten til medlemskap i SPK skal omfatte dem som arbeider i flere stillinger som samlet utgjør mer enn minstegrensen. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Krav til medlemstid i offentlig tjenestepensjon

Det kan lønne seg pensjonsmessig å få en samlet opptjeningstid i det offentlige på minst tre år. Alle som jobber i offentlig sektor og har offentlig tjenestepensjon vil få en såkalt «oppsatt rett» så fremt man har vært medlem i minst tre år.

Dersom man har jobbet for eksempel 2 år og 10 måneder i offentlig sektor, vil man ikke få pensjon fra de offentlige ordningene. Det er flere hundre tusen personer som har en oppsatt rett på under tre år.