Skip to main content

Pensjonsreform og offentlig sektor

For offentlig ansatte er ordningene opprettholdt, men de vil ikke tjene like mye som andre på å jobbe lenge.

  • 03. juni 2012
  • Eldre artikkel

03. juni 2012

Eldre artikkel

Pensjonsreformen innebærer at man kan tjene opp pensjon til 75 år, ta ut pensjon fra 62 år og samtidig kombinere arbeid og pensjon. Avtalefestet pensjon og privat tjenestepensjon er tilpasset, eller vil bli tilpasset - det vil si de fungerer likt. Derimot er det ikke enighet om omleggingene i offentlig sektor.

Ansatte i offentlig sektor (stat og kommune) har en tjenestepensjonsordning som garanterer en samlet pensjonsutbetaling fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen på minimum 66 prosent av beregningsgrunnlaget ved full medlemstid (30 år).

Ved full opptjening vil offentlig ansatte få den samme pensjonen, uavhengig av om når de går av mellom 62 og 67 år.  Hvis de i disse årene velger å jobbe ved siden av, vil de få trekk i pensjonen. Offentlig ansatte som går av etter 67 år vil imidlertid øke sin årlige pensjon ved å utsette pensjoneringen.

Fra 2011 er den offentlige tjenestepensjonen tilpasset pensjonsreformen ved at den blir levealdersjustert. Som for ansatte i privat sektor, må offentlige ansatte altså kompensere for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid.

Levealdersjustering betyr at pensjonsytelsen blir mindre når levealderen i et årskull øker. De som er født i 1958 eller tidligere, omfattes av en såkalt individuell garanti om en samlet pensjonsytelse på 66 prosent. De som er yngre, er ikke omfattet av en slik garanti. Det som i praksis har skjedd er at risikoen for at vi lever lenger er overført fra arbeidsgiver til den enkelte.