Skip to main content

Særaldersgrenser for fall?

Noen blir så slitne eller har så risikofylte jobber at de har lavere pensjonsalder – såkalte særaldersgrenser. Arbeidsminister Robert Eriksson vil fjerne denne ordningen. Fagbevegelsen vil være med på å bestemme.

 • 12. mars 2014
 • Eldre artikkel

12. mars 2014

Eldre artikkel

Da pensjonsreformen ble utarbeidet, kom det signaler om at særaldersgrensene kunne stå for fall. Begrunnelsen var blant annet økning i forventet levealder og at det nye pensjonssystemet ga en større fleksibilitet.

Arbeidsministeren har også påpekt at arbeidslivet har endret seg dramatisk de siste årene, med ny teknologi og nye arbeidsmåter. Det er derfor mindre grunn til at enkelte grupper skal ha særfordeler. Fagbevegelsen påpeker at det var en grunn for at det ble opprettet særaldersgrenser. Skal disse fjerne, må man først se på grunnlaget.

Hvorfor særaldersgrenser?

Begrunnelsen for særaldersgrenser er todelt: for det første gjelder den arbeidstakere som har store fysiske eller psykiske belastninger i jobben. Den andre begrunnelsen er at jobben krever fysiske eller mentale ferdigheter som vanligvis blir dårligere med alderen.

Den første gruppa er kvinnedominert, som for eksempel sykepleiere, vernepleiere og renholdsarbeidere. Mennene tar seg av de risikofylte jobbene, som krever god reaksjonsevne, syn, hørsel, psykisk styrke og god fysikk. Det dreier seg om yrker som brannmenn, flygere, dykkere og yrkessjåfører.

Hvem omfattes?

Særaldersgrenser er regulert i lov eller avtale, og de vanligste særaldersgrenene er 65,63 og 60 år. Forklaringen på at enkelte offentlig ansatte går av allerede når de er 57 år, er at det er mulig å pensjonere seg tre år før aldersgrensa dersom alder og antall år i arbeidslivet til sammen minst er 85 år.

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. fra 1956, gjelder for medlemmer av Statens pensjonskasse. Aldersgrensene i kommunal og fylkeskommunal sektor kan ikke være lavere enn i staten. Aldersgrenser i privat sektor er regulert i forskrift til lov om foretakspensjon.

Det er knappe 28 prosent av arbeidstakerne som har særaldersgrense.
I kommunal sektor er det 30 prosent og i statlig sektor knappe 21 prosent. Tallene omfatter aktive medlemmer i KLP og Statens pensjonskasse.
I privat sektor er det beregnet at rundt 8 prosent av arbeidstakerne har særaldersgrense.

I tabellen ser du hvilke yrkesgrupper som er omfattet av de mest vanlige særaldersgrensene:

 Aldersgrense 

Yrkesgrupper

55 år

 • piloter
 • dykkere
 • redningsmannskap på
  helikoptre i Nordsjøen

60 år

 • flypersonell
 • offiserer i forsvaret
 • politifolk
 • brannmannskap
 • ambulansesjåfører

62 år

 • sjåfører

63 år

 • skipsførere/maskinister
 • fengselsbetjenter

65 år

 • sykepleiere
 • gruvearbeidere
 • kranførere
 • førere av gravemaskiner
  og bulldosere
 • forsikringsagenter
 • reingjetere
 • arbeidstakere på faste
  oljeinstallasjoner
 • kjørelærere
 • jernbanepersonell
 • flypersonell
 • fengselsbetjenter
 • tannleger
 • fysioterapeuter
 • miljøterapeuter
 • renholdere
 • hjemmehjelpere
 • vernepleiere
 • hjelpepleiere
 • omsorgsarbeidere