Skip to main content

Uklar skjebne for ny ytelsespensjon

Menyen for pensjonsmuligheter er på vei til å bli klar, etter mange års arbeid. I går ble utredningen om ny ytelsespensjon i privat sektor overlevert til finansminister Siv Jensen. Men spørsmålet er om forslaget til ny ytelsespensjon noensinne blir en realitet.

Jon M. Hippe

Fafo-forsker

Geir Veland

Fafo-forsker
  • 29. april 2015
  • Eldre artikkel

Jon M. Hippe

Fafo-forsker

Geir Veland

Fafo-forsker

29. april 2015

Eldre artikkel

Utredningen legger fram forslag til en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning tilpasset hovedprinsippene i folketrygdreformen. Dermed er den totale menyen på pensjonsområdet på vei til å bli klar:

  • den gamle ytelsespensjonen i lov om foretakspensjon,
  • lov om innskuddspensjon,
  • lov om tjenestepensjon (hybrid)
  • forslag til en ytelsespensjon

Her finner du utredningen: Pensjonslovene og folketrygdreformen IV — Utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen

Forslaget til ny ytelsespensjon er ment å være et alternativ til eksisterende ytelsespensjoner. Det foreslås at denne reguleres som en del av tjenestepensjonsloven i et eget kapittel.  Ny ytelsesordning vil sikte mot en netto ytelse som kommer på toppen av folketrygden. Den skal baseres på opptjening i alle år i jobb, og justeres for lengere levealder.

Liggende i skuffen?

Det store spørsmålet nå er om det faktisk blir noe av dette lovforslaget, eller om det blir liggende i Finansdepartements skuff. Og, hvis det blir en ny lov, spørs det om ordningen vil bli tatt i bruk. Alternativet er den relativt like hybridordningen i tjenestepensjonsloven. Hybriden er en kombinasjon av ytelses- og innskuddspensjon. Den er basert på lønnsregulering og gir livslange ytelser. I realiteten kan dermed kampen komme til å stå mellom innskudd og hybrid i årene som kommer.

Delt Banklovkommisjon

Det har vært delte oppfatninger i Banklovkommisjonen, både om behovet for et nytt produkt og selve utformingen.  På grunn av de store sprikene har kommisjonens leder foreslått at det videre arbeidet stilles i bero, inntil det er gjennomført en bred høringsrunde og kartlagt om det er grunnlag for samlende løsninger. Den kommentaren fra kommisjonenes leder kan tyde på at lovforslaget aldri kommer til behandling i Stortinget.

Grunnlag for offentlig sektor?

Arbeidsgiversiden i privat sektor vil trolig foretrekke innskuddspensjon eller en hybridordning. Årsaken er at disse ordningene innebærer mindre risiko og større forutsigbarhet. Produktet ligner svært mye på AFP-ordningen i privat sektor, og det er mulig å tenke seg at et eventuelt lovverk kan bli lagt til grunn for en fremtidig omlegging av den offentlige tjenestepensjonen.