Skip to main content

Kjennetegn ved New Public Management

Hva er egentlig New Public Management (NPM)? En enkel forklaring er at det er en sekkebetegnelse for god organisering og ledelse, der forskjellene mellom privat og offentlig sektor er visket ut.

  • 26. november 2012
  • Eldre artikkel

26. november 2012

Eldre artikkel

I stikkordsform handler New Public Mangament (NPM) om:

  • Skille mellom politikk og forvaltning (herunder fristilling og endring i tilknytningsformer)
  • «La ledere lede»: Vektlegging av profesjonell ledelse med bruk av ledelsesteknikker fra privat sektor
  • Avhierarkisering: Økt delegering av beslutningsmyndighet med vekt på fleksibilitet og myndiggjøring
  • Mål- og resultatstyring: Resultatene skal rapporteres, måles og vurderes. Resultatene danner grunnlag for belønnings- og straffesystemer
  • Konkurranse og marked: Internt mellom enheter og avdelinger og eksternt ved at staten konkurrerer i samme marked som privat sektor, herunder bestiller og utfører, utkontraktering, del- og helprivatisering
  • Effektiv ressursutnyttelse: Kostnadskutt og budsjettdisiplin
  • Brukerne i sentrum: Økt vekt på serviceorientering, servicekvalitet, brukerstyring og tjenestekvalitet.

Det er Christopher Hood som gjerne får æren av å introdusert begrepet New Public Management (NPM). I artikkelen «A Public Mangament for All Seasons?» fra 1991 omtalte han NPM som universalistisk og apolitisk.

Kilde: Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990-2004. Fafo-rapport 530, fra 2006.