Skip to main content

AMO-kurs for minoritetsspråklige:

Konkurranseutsatt kompetanse

NAV kjøper inn arbeidsmarkedsopplæring fra private tilbydere. Hvordan klarer NAV å sikre kvaliteten på disse kursene? God kvalitet er en utfordring både i innkjøpet av kurs, og i formidlingen av deltakere til ulike kurs. En ny Fafo-rapport tar for seg begge disse sidene ved AMO-kurs for minoritetsspråklige

  • 17. juni 2013
  • Eldre artikkel

17. juni 2013

Eldre artikkel

Kursene som kjøpes inn må gi deltakerne kvalifikasjoner som etterspørres på arbeidsmarkedet. I tillegg må deltakerne være interesserte i, og i stand til å gjennomføre, opplæringen. Det nytter lite å tilby kurs deltakerne ønsker hvis disse ikke er relevante for arbeidsmarkedet, og det hjelper like lite å tilby kurs perfekte for arbeidsmarkedet hvis deltakerne ikke kan eller vil gjennomføre dem. Dette er utfordringen for NAV.

–  Det norske arbeidsmarkedet stiller høye krav til kompetanse. For arbeidsledige med innvandrerbakgrunn kan det være vanskelig å møte disse kravene, heter det i Fafo-rapporten «Konkurranseutsatt kompetanse».

Fafo-forskerne har tatt for seg fire AMO-kurs i Oslo og Rogaland. De har studert innkjøpsprosessene og intervjuet kursleverandører og NAV-ansatte.

En av konklusjonene er at det sjelden er et problem at kursene ikke er relevante for det lokale arbeidsmarkedet. Samtidig er det mange utfordringer med å kjøpe kurs fra utenforstående. Et hovedproblem er at det finnes lite kunnskap hvilke kurs som faktisk fungerer, slik at NAV stadig må «prøve seg fram». I tillegg viser rapporten at:

  • Reglene om offentlig anskaffelse hindrer kontakt mellom leverandør og NAV i innkjøpsfasen. Dette kan gjøre det vanskeligere å lage et best mulig opplegg
  • Formen på konkurransen kan oppleves som begrensende og rigid, og det er lite rom for å diskutere gode løsninger
  • Korte frister og leveranser gjør det vanskelig for leverandørene å tenke langsiktig og bygge opp kompetanse.

Holder kursene mål?

Kursdeltakerne er svært forskjellige og har ulike behov. Studien viser at kursene legger opp til betydelig fleksibilitet for å ivareta de ulike behovene. Men norsk språk og motivasjon for å delta i arbeidslivet er gjennomgående i de fleste oppleggene.

Kommunikasjon mellom de ulike delene av NAV er viktig, men ikke alltid like god. Rapporten avdekker at:

  • Lokalkontorene mangler kunnskap om hva slags kurs som tilbys
  • Ansatte ved tiltaksenhetene mangler kunnskap om brukerne og er avhengig av informasjon fra lokalkontorene
  • Gjennomtrekk i staben hos NAV er en utfordring for effektiv kommunikasjon.

Riktige personer?

Ansatte på NAV-kontorene møter en dobbel utfordring: de skal ha oversikt over kursene som finnes, og de skal danne seg et godt bilde av hva brukeren deres kan og vil. Først da kan de formidle riktig bruker til riktig kurs.

En del brukere hadde opplevd mange nederlag på det norske arbeidsmarkedet og NAV-ansatte fortalte at de brukte mye tid på å holde motet oppe.

Feil informasjon eller mangel på kommunikasjon kan føre til at kursdeltakere kommer på kurs som de ikke har forutsetninger for å gjennomføre.  Dette skaper frustrasjon hos kursleverandørene, og kan bidra til å gi kursdeltakerne en ny opplevelse av nederlag.