Skip to main content

AMO-kurs: Manglende motivasjon eller dårlige tilbud?

Det hjelper ikke å gi folk truckførerbevis hvis det ikke er behov for truckførere. Innholdet i arbeidsmarkedskursene (AMO-kursene) må være tilpasset behovet på arbeidsmarkedet. Det er ikke alltid tilfellet, viser Fafos forskning.

Miriam Latif Sandbæk

  • 12. juni 2013
  • Eldre artikkel

Miriam Latif Sandbæk

12. juni 2013

Eldre artikkel

AMO-kurs er et av NAVs mest brukte tiltak for å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb. De består ofte av en teoriopplæring etterfulgt av praksisplass hos en arbeidsgiver. Om lag halvparten av de som går på AMO-kurs er innvandrere.

Fafo har gjort flere undersøkelser om hva som er gode metoder i AMO-kurs for innvandrere. I rapporten Fortellinger om motivasjon. Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere? har vi sett på to AMO-kurs i NAV Oslo: pleie og omsorg for minoritetsspråklige og kafé- og kantinekurs. Kursene består av flere uker med opplæring og undervisning, og deretter noen uker i praksisplass hos en vanlig arbeidsgiver.

Det er mange som er involvert i gjennomføringen av AMO-kurs og vi har snakket både med deltakere, ansatte i NAV, de private kursleverandørene som er ansvarlige for opplæring og oppfølging av deltakerne i praksisplass, og arbeidsgivere som tar imot folk som er i praksis.

Motivasjon vs. kvalitet

Hvilken betydning har det å være motivert for å komme i jobb, og hva vet vi egentlig om «de som ikke vil»?

Både saksbehandlere i NAV, kursleverandører og arbeidsgiverne snakker om hvor viktig det er med motivasjon. To hovedfortellinger går igjen, en om at «mange er kjempemotiverte» og en annen handler om «dem som ikke vil».

I mange tilfeller er NAV, kursleverandører og arbeidsgivere mer opptatt av kursdeltakernes motivasjon for å komme i jobb enn av kvaliteten på AMO-kursene og sitt eget ansvar for at kursene er gode.

Arbeidsmengden og tidspresset ved mange NAV-kontorer er så stor at det er vanskelig for saksbehandlerne å følge opp den enkelte deltaker. Dette gjelder særlig i bydeler i Oslo hvor det bor mange innvandrere.

En del saksbehandlere har også begrenset kunnskap om kurstilbudet. Dette skyldes at én del av NAV utvikler innholdet i kursene, mens ansatte i en annen del søker deltakerne inn på kursene.

Kursinnhold tilpasset behov på arbeidsmarkedet?

Et åpenbart poeng er at kurstilbudet må tilpasses etterspørselen i arbeidsmarkedet. I praksis er ikke alltid dette tilfellet. For eksempel forteller en ansatt i NAV at «vi har kanskje vel mange med truckførerbevis her i bydelen».

Et annet eksempel er at deltakere på regnskapsmedarbeiderkurs må konkurrere om jobber med folk med lang utdannelse innen faget. Og deltakere på pleie- og omsorgskurs kan stort sett bare få jobb som ringevikarer, på grunn av krav til helsefagarbeiderutdanning.

En annen viktig betingelse for at AMO-kurs skal føre til jobb er hvilke holdninger og motiver arbeidsgiverne har for å tilby praksisplasser. Selv om noen arbeidsgivere bruker praksisplassordningen som en måte å ansette nye medarbeidere på, er det andre som først og fremst utnytter den som en måte å få gratis arbeidskraft på.

Krenkende og nedbrytende

Sju av ti ansatte i NAV er helt eller delvis enige i at de fleste brukerne med ikke-vestlig bakgrunn er svært motivert for å finne arbeid. De vil forsørge familien, delta i samfunnet, betale skatt, praktisere norsk og ha kontakt med nordmenn.

Mange forteller om ulike måter de har prøvd å få jobb på og legger vekt på at de ikke stiller høye krav til type jobb. Typiske arbeidsplasser er renhold, barnehage, butikk eller kantine.

Men selv om mange er svært motiverte for å jobbe, er ikke alltid det nok. Og hvis man blir gående på tiltak etter tiltak uten at det fører til arbeid, kan det være  demotiverende, krenkende og nedbrytende.

Hva skyldes manglende motivasjon?

Manglende motivasjon beskrives ofte som et uttrykk for moralsk svikt. Men mangelen kan ha mange årsaker. Det kan være stor forskjell på å gå på et tiltak man kanskje ikke tror vil føre til en fast jobb, og det å være motivert for å komme ut i et meningsfullt arbeid.

Kvaliteten på tiltakene kan også ha betydning for motivasjonen, eller mangel på sådan. 

NAV har finansiert flere Fafo-rapporter om praksisplass og AMO-kurs for innvandrere. I disse fem studiene har vi brukt ulike metoder:

  • Intervjuer med NAV-ansatte, kursleverandører, arbeidsgivere og deltakere
  • Spørreundersøkelser blant NAV-ansatte og kursleverandører
  • Registerdataundersøkelser
  • Dokumentstudier

Her er linker til rapportene: