Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Fra 1. juli trådte endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det dreier seg om adgangen til midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrenser, straff og kollektiv søksmålsrett.

  • 17. juni 2015
  • Eldre artikkel

17. juni 2015

Eldre artikkel

Her får du en oversikt over hva slags endringer i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. juli:

1. Midlertidige ansettelser

Det blir enklere å ansette midlertidig. Nå kan arbeidsgiverne fritt ansette midlertidig i inntil 12 måneder.

Det er likevel noen begrensninger:

  • Dersom arbeidsforholdet avsluttes, inntrer en karantene for de aktuelle arbeidsoppgavene på 12 måneder. Det vil si at det ikke er adgang til å inngå nye midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for å få utført arbeidsoppgaver av samme art.
  • Maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten kan være midlertidig ansatt på generelt grunnlag. Det skal være anledning til å ha minst én ansatt på det generelle grunnlaget (aktuelt i små virksomheter).
  • Etter tre år har arbeidstakere som er midlertidig ansatt og vikarer krav på fast ansettelse. Det gjelder for de som ansattes etter 1. juli. Fireårsregelen vil fortsatt gjelde for de som har en midlertidig kontrakt på grunn av at arbeidets karakter/adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten (altså i henhold til det «gamle» regelverket).

I 2014 var det 7,8 prosent av den norske arbeidsstokken som var midlertidig ansatt.

Forutgående regelverk:

Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 kan midlertidig ansettelse finne sted når det skal utføres et bestemt oppdrag, ved vikariater, ved praksisarbeid eller utdanningsstillinger, av arbeidstaker som ikke fyller lovbestemt kvalifikasjonskrav, og for deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Videre for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett

Arbeidstid

Grenser for gjennomsnittsberegning av den daglige arbeidstiden økes. Den lokale handlefriheten blir større.

  • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden økes fra 9 til 10 timer.
  • Grensen på 48 timer i løpet av en uke kan gjennomsnittberegnes over en periode på åtte uker. Den alminnelige arbeidstiden kan likevel ikke overstige 50 timer i noen enkelt uke.
  • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale økes fra 10 til 12,5 timer. Samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid + overtid)skal ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke.
  • Tilsynenes (Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet) adgang til å gi dispensasjon til langturnuser og andre alternative arbeidstidsordninger økes.
  • Ingen kan arbeide flere søn- eller helgedager i løpet av et år enn i dag.

Aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år. Bedriftens interne aldersgrense kan ikke være under 70 år (den kan settes lavere når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet).

Straff

Det blir økte strafferammer for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven økes fra fengsel i tre måneder til ett år, og fra to til tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

Strafferammen for å unnlate å rette seg etter vedtak av Tariffnemnda økes til fengsel i ett år, og til tre år ved grov overtredelse.

Hittil har loven kun åpnet for bøtestraff.

Kollektiv søksmålsrett

Reglene om fagforeningens adgang til kollektiv søksmålsrett oppheves. Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie ble innført i arbeidsmiljøloven i 2013.