Skip to main content

Fakta: Hva er en «bedriftsintern aldersgrense»?

Vernet mot grunnløs oppsigelse varer ikke evig. Likevel åpner Arbeidsmiljøloven for at ikke alle må følge dens hovedregel om 72 år. Da følger også enkelte krav.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 06. oktober 2016
  • Eldre artikkel

06. oktober 2016

Eldre artikkel

En egen Fafo-rapport har gransket på bruk og omfang av såkalte bedriftsinterne aldersgrenser.

Funnene forteller vi om i en egen artikkel. Men siden det har blitt hintet om at temaet ikke regnes som allmennkunnskap får du her en kort introduksjon.

To aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens § 15-13 a (se nederst) åpner opp for at arbeidsgiver kan bringe arbeidsforhol­det til opphør ved 72 år (hevet fra 70 år i 2015).

Etter denne alderen kan arbeidsgiveren si opp arbeidstakeren uten å måtte forholde seg til stillingsvernet som ellers gjelder for ansatte. Arbeidstakeren kan likevel fortsette – om begge parter ønsker dette.

Samtidig åpner arbeidsmiljølovens § 15-13 a opp for at virksomheter kan ha bedriftsinterne aldersgrenser som er lavere, men ikke lavere enn 70 år (altså enten 70 eller 71 år).

Samme paragraf åpner også opp for at virksomheter, som i kommune og fylke, kan fastsette en lavere, felles aldersgrense gjennom tariffavtale.

Krever likebehandling

Imidlertid sier loven i samme paragraf, 2. ledd, at «lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.»

Mens arbeidsmiljøloven gir mulighet for at virksom­hetene kan si opp ansatte fra 72 år, kreves det av virksomheter som har bedriftsintern aldersgrense, at aldersgrensen praktiseres konsekvent.

Det vil si at alle ansatte som når den bedriftsinterne aldersgrensen, i utgangspunktet må sies opp.

Åpner likevel for unntak

Denne regelen kan kun unntaksvis tillate at enkelte arbeidstakere får fortsette etter oppnådd bedriftsintern aldersgrense.

Det er en forutsetning at det kun gjelder et fåtall tilfeller, og «... at det i hovedsak er knyttet til særlige og tidsavgrensede behov».

Hvor dette nivået skal ligge, er ikke mulig å si noe eksakt om. Det legges imidlertid til grunn som et akseptabelt omfang at inntil 10 prosent ansatte får fortsette (over en periode på rundt 5 år) uten at det rokker ved inntrykket av at aldersgrensen er praktisert konsekvent ...» (Prop. 48 L:86)


Arbeidsmiljøloven 15-13 a: Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

  1. Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år.
  2. Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.
  3. Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.
  4. Lavere aldersgrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.
  5. Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.
  6. Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
  7. Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.
Kilde: Lovdata.no