hovednavigasjon

Emner 

Fakta: Kabotasje i grenseland

Hva er midlertidig? Utenlandske sjåførers rett til kabotasje-kjøring har lenge vært omdiskutert innen transportsektoren.

Såkalt kabotasje innebærer at en transportør utfører oppdrag innenfor et annet lands grenser.

Kabotasje er i utgangspunktet ikke lovlig i Norge, ifølge Yrkestransportloven. Unntaket er dersom transportarbeidet kan karakteriseres som «midlertidig» – en definisjon som har vært omstridt.

Ifølge Fafo-notatet Arbeidsforhold i vegsektoren, står kabotasje helt sentralt når man diskuterer useriøse trekk i bransjen, spesielt innenfor nettopp godstransport og turbusskjøring. Dette er det enighet om også mellom partene i arbeidslivet.

30. august 2013 sendte Samferdselsdepartementet ut en invitasjon til næringen til en «arbeidsgruppe om kabotasje».

Omdiskutert omfang

Omfanget av kabotasje i Norge – lovlig så vel som ulovlig – er vanskelig å telle nøyaktig. 

En omfattende, men statistisk usikker undersøkelse i regi av Norges Lastebileier-forbund som det ofte har blitt vist til, fant at andelen utenlandske lastebiler på norske veier utgjør en tredjedel av det totale antallet, noe som blir regnet som et bevis på omfattende bruk av kabotasjekjøring.

Statistisk Sentralbyrå sammenfattet på sin side at kabotasjekjøringen i 2012 utgjorde 600 000 tonn – tilsvarende 0,3 prosent  av den totale innenlandske transportmengden i Norge.

Maksgrenser for godstransport

Endringer i Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje innførte imidlertid i 2011 enkelte klargjøringer, men da rettet mot godstransport.

Den nye lovteksten krever følgende vilkår oppfylt for kabotasje innen denne sektoren:

  • Sjåføren har en fellesskapstillatelse og førerattest
  • Har utført en veibasert godstransport til Norge fra en annen stat
  • Utfører kabotasjen med samme kjøretøy/motorvogn som benyttet under transporten inn i landet
  • Ikke utfører flere enn tre kabotasjeturer innen syv dager
  • Kan dokumentere både den opprinnelige transporten inn i landet og de enkelte kabotasjeoppdragene

Persontransport mer uklart

Persontransport har ikke like klare begrensninger, men grunnet krav om løyver og tillatelser er det først og fremst i turbuss-sektoren at kabotasje har et visst omfang, i hvert fall i høysesongene.

Det norske samferdselsesdepartementet foreslo i 2011 endringer som skulle presisere begrepet «midlertidig» kabotasje også innen persontransport. Forslaget gikk ut på at en transportør som utførte kabotasje i Norge ikke kunne oppholde seg i Norge i mer enn 30 sammenhengende dager, eller i mer enn 45 dager totalt i løpet av et år.

For å kontrollere at et slikt regelverk vil bli fulgt, ville utenlandske operatører bli pålagt en registreringsplikt.

De nye reglene var varslet å skulle iverksettes fra 1. april 2012. I dialog med Eftas overvåkningsorgan (ESA) ble dette imidlertid ansett å være et brudd på EØS-avtalen. Departementet valgte derfor å la forslaget falle.

Tilpasninger til EU

Regelverket for kabotasje er nært knyttet til EØS-regelverket og EUs ønske om fri konkurranse på det indre markedet. Enkelte land har imidlertid funnet ulike måter å innføre nasjonale begrensninger uten at dette kommer i strid med EU-avtalene.

Enkelte EU-organ har antydet at også innenrikstransport kan bli konkurranseutsatt på samme måte som transnasjonal transport er det i dag, men spørsmålet er omstridt.


Les også: Transportarbeidere frykter hardere kår
Les også:
På veien lastet med farer (tall og fakta om bransjens HMS-utfordringer)
Les også: Hardere hverdager bak rattet
Alt om: Arbeidsmiljø og HMS (temaside)
Alt om: Konkurranseutsetting


Pekere

Lovdata.no: Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Lovdata.no: Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (NB: krever nå abonnement)

Regjeringen.no: Rundskriv N-1/2013 om kabotasje innen godstransport på veg (inngangsside; selve rundskrivet er i PDF-format)

Vegvesen.no: Kabotasje (faktaside)

Regjeringen.no: Internasjonal transport og kabotasje


Les mer her:

Rapporten

Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud:

Arbeidsforhold i vegsektoren
(Fafo-notat 2013:16)

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet