hovednavigasjon

Emner 

LOs tillitsvalgtpanel

Stor skepsis til konkurranseutsetting

Tillitsvalgte i offentlig sektor er – ikke overraskende – mest skeptisk til konkurranseutsetting. Det er særlig skole, helse og omsorg som bør skjermes fra konkurranse, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte. Når det gjelder kollektivtransport er skepsisen mindre.
LO-Media

Tillitsvalgte fra alle LO-forbund ble bedt om å ta stilling til en rekke påstander om konkurranseutsetting. Fører det til bedre tjenester? Vil lønns- og arbeidsvilkårene bli svekket når en tjeneste konkurranseutsettes?

«Vi ber deg ta stilling til følgende utsagn om konkurranseutsetting.»
TILLITSVALGTES SVAR: «Vi ber deg ta stilling til følgende utsagn om konkurranse-utsetting.» (klikk for full størrelse)

Flertallet av de tillitsvalgte i LO-forbundene mener blant annet at konkurranseutsetting fører til mer usikre arbeidsplasser, svekkede lønns- og arbeidsvilkår og dårligere kontroll over tjenestetilbudet.

Det er heller ingen tro på at valgfriheten blir så mye bedre med konkurranseutsetting. Tillitsvalgte i offentlig sektor er gjennomgående mer skeptiske til konkurranseutsetting enn tillitsvalgte i privat sektor.

Tallene fra undersøkelsen viser blant annet at:

  • Nesten 80 prosent av de tillitsvalgte er helt eller delvis uenig i at økt konkurranseutsetting gir bedre tjenestekvalitet
  • Bare 16 prosent av de tillitsvalgte er helt eller delvis enig i at økt konkurranseutsetting gir større valgfrihet
  • 60 prosent av de tillitsvalgte er helt eller delvis enig i at økt konkurranseutsetting gir det offentlige større kostnader i forbindelse med anbudsprosesser og oppfølging. Dette gjelder særlig tillitsvalgte i statlig sektor.
  • 76 prosent av de tillitsvalgte er helt eller delvis enig i at økt konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser og svekker lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Lite utbredt, men..

Det er få kommuner som bruker konkurranseutsetting innenfor myke tjenester som barnehager og pleie- og omsorg.

Kun 15 prosent av kommunene hadde konkurranseutsatt barnehager, institusjonsbasert pleie og omsorg og pleie og bistand i hjemmet.

Men samtidig representerer disse kommunene rundt 40 prosent av befolkningen. De omfatter dermed en mye større andel av brukere og ansatte enn det kommuneandelen skulle tilsi. For eksempel står Oslo for hver fjerde utlysning innenfor pleie og omsorg.

Hvilke områder bør skjermes?

De tillitsvalgte fikk også spørsmål om hvilke områder som kan egne seg for konkurranseutsetting. Her er det store forskjeller mellom såkalte «harde» og «myke» tjenester. Det store flertallet vil skjerme blant annet skoler, sykehus og sykehjem for konkurranseutsetting.

Tillitsvalgtes svar: «Vi vil gjerne vite hvilke tjenesteområder du mener egner seg for konkurranseutsetting»
TILLITSVALGTES SVAR: «Vi vil gjerne vite hvilke tjeneste-områder du mener egner seg for konkurranse-utsetting»(klikk for full størrelse)

På den andre enden av skalaen finner vi renovasjon, vedlikehold av veier og kollektivtransport. På disse områdene er skepsisen til konkurranseutsetting lavere. Rundt 30 prosent av de tillitsvalgte er helt eller delvis enig i at disse områdene egner seg for konkurranseutsetting.

Tallene fra undersøkelsen viser blant annet at:

  • Nesten 90 prosent av de tillitsvalgte mener at skolen ikke egner seg for konkurranseutsetting
  • Over 80 prosent av de tillitsvalgte mener at sykehus og sykehjem egner seg dårlig for konkurranseutsetting
  • Under halvparten av de tillitsvalgte mener at renovasjon og vedlikehold av veier egner seg dårlig for konkurranseutsetting

Om tillitsvalgtpanelet

Om lag 3500 tillitsvalgte fra LO-forbundene har sagt seg villig til å delta i et tillitsvalgtpanel. Undersøkelsene gjennomføres av Fafo og foregår ved at det sendes ut e-post med spørreskjema.

Denne undersøkelsen ble foretatt i perioden 19.–26. august 2013.  Undersøkelsen nådde fram til drøyt 3100 i denne runden (frafall på grunn av ugyldige adresser og fravær) og det kom inn svar fra 2200 tillitsvalgte. Dette gir en svarprosent på 70. 

Informasjon og liste over alle artikler og notat finner du her: