Skip to main content

 

Alle våre artikler basert på

Tillitsvalgtpanelet

For første gang ble det i 2012 satt sammen et bredt panel av tillitsvalgte fra LOs forbund. Disse har siden jevnlig fått spørsmål om aktuelle temaer innen arbeidsliv og samfunnsliv.

Tillitsvalgtpanelet består i 2022 av om lag 2900 tillitsvalgte. Drøyt 2400 er tillitsvalgte i bedrifter og virksomheter og drøyt 500 er tillitsvalgte i en forening/forbund på regionalt eller nasjonalt nivå.

Deltakerne representerer hele landet og samtlige LO-forbund.

Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO.

 

Alle våre artikler om tillitsvalgtpanelet

1–10

Kvinner nå langt mer ivrige på lokale tillitsverv

Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

Stort sett ro og framtidstro blant tillitsvalgte i koronakrisas stormkast

Fafo har undersøkt hvordan LO-tillitsvalgte opplevde de økonomiske utsiktene til virksomheten mot slutten av denne usedvanlige våren. Tallene viser at de aller fleste mente arbeidsplassene sto relativt støtt i stormen.

Gode skussmål for korona-samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse
Men tillitsvalgte har i mindre grad opplevd å ha innsikt i økonomiske konsekvenser, så vel som reell påvirkning på beslutninger som har påvirket arbeidstakerne.
Tillitsvalgt i korona-tid: Mange permitteringer, men ofte også økt arbeidsmengde

Halvparten av LOs tillitsvalgte i privat sektor opplevde permitteringer på arbeidsplassen i løpet av koronakrisas første fase. For de fleste var det snakk om begrensede permitteringer, men for hver femte forsvant minst 75 prosent av de ansatte. Halvparten av alle tillitsvalgte oppga på den annen side økt arbeidsmengde.

Tillitsvalgte: Forventer økt ulikhet i koronakrisas kjølvann
To av tre LO-tillitsvalgte mener det er sannsynlig at lønnsforskjellene øker i årene som kommer. Midt under koronakrisa var også mange LO-tillitsvalgte skeptiske til at velferdsstaten var fullt i stand til å ivareta samfunnets svakeste grupper.
Tillitsvalgte mer pessimistiske til «likhet etter korona»

De aller fleste LO-tillitsvalgte mener nå at de økonomiske ulikhetene vil øke som følge av covid 19-pandemien. Godt over halvparten mener likevel at fagbevegelsen vil komme styrket ut på andre siden.

Populære tiltak mot sosial dumping

Tillitsvalgte i LO-forbundene mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet. Til høsten er det 10 år siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv for første gang.

Hvordan er hverdagen som tillitsvalgt?

Tillitsvalgtåret 2019 nærmer seg slutten. Hva engasjerer landets tillitsvalgte, hva savner de – og blir de hørt?

Tillitsvalgte i baksetet i miljø- og klimakampen
De fleste arbeidsplasser gjør iallfall litt for å skåne miljø og klima, ifølge landets LO-tillitsvalgte. Som representanter for de ansatte har likevel kun 1 av 4 jobbet konkret med slike spørsmål de siste to årene.

11–20

4 av 10 tillitsvalgte kjenner til rusproblemer på arbeidsplassen

Rus og spillavhengighet blant arbeidstakere er vanskelig å takle. Om lag 4 av 10 tillitsvalgte kjenner til saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene. 9 prosent kjenner til saker med spillavhengighet.

Tillitsvalgt-året 2019: Lite tid til verving

Henvendelser fra medlemmer og møter med arbeidsgiver er naturlig nok svært viktige oppgaver for tillitsvalgte. Det blir derfor mindre tid til å verve nye medlemmer, ifølge tall fra LOs tillitsvalgtpanel.

Få har planer mot seksuell trakassering

Kun hver tredje LO-tillitsvalgte oppgir at arbeidsplassen har handlingsplaner eller rutiner for å hindre seksuell trakassering. Om tillitsvalgte varsles, vil like fullt nesten alle enkeltsaker føre til handling.

Lunken holdning til samarbeid om IA-avtalen

Halvparten av LOs tillitsvalgte mener at de har et godt samarbeid med sin arbeidsgiver om IA-avtalen. Og bare drøyt 40 prosent svarer at avtalen fungerer som et verktøy for å oppnå målsettingene.

Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser

Halvparten av de tillitsvalgte har tatt initiativ til at virksomheten skal ta inn lærlinger på arbeidsplassen. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel.

Nær 1 av 4 LO-tillitsvalgte har «nye» midlertidig ansatte på arbeidsplassen

Og en relativt stor andel har ikke hatt den lovpålagt drøftingen med arbeidsgiver om bruken av midlertidige kontrakter.

Klimaarbeid på arbeidsplassene krever tid

De fleste tillitsvalgte i LOs forbund er kjent med FNs bærekraftsmål. Mange har dessuten medvirket til miljø- og klimatiltak på arbeidsplassen. Jo mer tid de tillitsvalgte har til vervet, jo større sjanse er det for at de setter miljø- og klima på dagsorden på arbeidsplassen.

Stor usikkerhet om delingsøkonomien blant tillitsvalgte

Én av tre tillitsvalgte tror at den såkalte delingsøkonomien vil undergrave faglige rettigheter. Det kommer fram i den siste undersøkelsen blant LOs tillitsvalgte.

Lavere interesser for seniorer?

Høyere aldersgrenser kan føre til lavere interesse for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere, tyder tall fra LOs tillitsvalgtpanel på.

Stor frykt for at ny teknologi vil erstatte arbeidstakere

1 av 3 LO-tillitsvalgte frykter færre ansatte på arbeidsplassen de nærmeste årene på grunn av ny teknologi og automatisering.

Fortsatt sprik i kontroll av vikarers rettigheter

Et flertall av arbeidsgiverne sikrer stort sett likebehandling, ifølge Tillitsvalgpanelet. En femtedel oppgir imidlertid at dette i mindre grad skjer. De tillitsvalgte selv synes å være enda mindre frampå.

Fortsatt liten tro på konkurranseutsetting

LOs tillitsvalgte er skeptiske til konkurranseutsetting. Det gjelder spesielt «myke» områder som skoler, sykehus, sykehjem og hjemmehjelp. Flertallet er dessuten overbevist om at konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser og dårligere arbeidsvilkår.

Tillitsvalgte frykter større gjennomtrekk og dårligere arbeidsmiljø

Et flertall av LO-tillitsvalgte mener økt adgang til å ansette folk midlertidig vil få en rekke følger for deres arbeidsplasser.

Tillitsvalgte gir bedre finansiering av opplæring

Det lønner seg å ha involverte tillitsvalgte. Arbeidsgiverne betaler oftere for opplæring og utdanning når tillitsvalgte er involvert. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel.

Skepsis til nye overtidsregler blant tillitsvalgte

Et klart flertall av Tillitsvalgtpanelet avviser at det er behov for mer fleksibel tilgang til overtid i det norske arbeidsmarkedet. Særlig frykten for negativ helseeffekt av lovforslaget er stor.

Tillitsvalgte slår ring om regelverket

Det er politisk strid om regelverket for overtid og anledningen til å ansette folk midlertidig. Tillitsvalgte i LO er klare i sine svar: Regelverket bør strammes inn eller beholdes som i dag. Det er ikke behov for å løse opp, viser den siste undersøkelsen hos LOs tillitsvalgpanel.

Pensjon – hett tema men stor usikkerhet

De LO-tillitsvalgte er opptatt av pensjon og engasjerer seg i de endringene som pågår på arbeidsplassene i privat sektor. Svært mange har en minimumsordning, og flertallet ønsker å få på plass brede, tariffestede ordninger. Samtidig er usikkerheten om pensjon svært stor.

Stor skepsis til konkurranseutsetting

Tillitsvalgte i offentlig sektor er – ikke overraskende – mest skeptisk til konkurranseutsetting. Det er særlig skole, helse og omsorg som bør skjermes fra konkurranse, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte. Når det gjelder kollektivtransport er skepsisen mindre.

Smått med oppfølging i renholdsbransjen

Tiltakene mot sosial dumping krever oppfølging ute på arbeidsplassene. Men når det gjelder renhold er det, ifølge LOs tillitsvalgte, laber aktivitet.

Stadig flere ansatte kan overvåkes

Kontrollteknologi har blitt langt mer vanlig i arbeidslivet det siste året. Samtidig setter flere tillitsvalgte begrensninger for sjefens digitale argusøyne, ifølge Tillitsvalgtpanelet.

Ungdom får økt innflytelse i LO

LO er like store som alle andre organisasjonene til sammen i aldersgruppen unge under 30 år. Ungdommene opplever også økt innflytelse. Men et vellykket ungdomsarbeid krever kontinuerlig innsats. Dette kommer fram i en ny rapport som Fafo har laget på oppdrag fra LO.

Pensjon er viktigste sak for tillitsvalgte

LOs tillitsvalgte mener at pensjon er den viktigste saken for fagbevegelsen de neste fire årene. Det er den klare beskjeden til LO-kongressen som starter i dag. Dette samsvarer godt med innspill fra medlemsdebatten som LO hadde i forkant av kongressen.

Kjønnskvotering fortsatt kontroversielt i LO

37 prosent av LOs tillitsvalgte sier nei til kjønnskvotering som virkemiddel for å rekruttere flere kvinner inn i sentrale verv i fagbevegelsen. 40 svarer ja, mens mer enn én av fem svarer at de er usikre på hva de mener

Likestilling i arbeidslivet – en fjern drøm

6-timersdagen er ikke død. Likelønn må prioriteres høyere. Retten til heltidsstilling må lovfestes. Reell likestilling i arbeidslivet er bare en fjern drøm, skal vi tro LOs tillitsvalgte.

Stor grad av likestilling blant tillitsvalgte

Et lite mindretall blant LOs tillitsvalgte mener vi har oppnådd full likestilling i det norske arbeidslivet. 12 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte har opplevd diskriminering. Samtidig er det nesten forbausende liten forskjell på hvordan kvinner og menn opplever sin hverdag som tillitsvalgt.

Én av fire kjenner til uakseptable vilkår

Drøyt 40 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaring med innleid arbeidskraft på sin arbeidsplass. Én av fire har kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er, ikke uventet, de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram i den aller første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel, med svar fra over 2500 tillitsvalgte.

Tillitsvalgtes hverdag - ny Fafo-rapport

Det har kommet en ny rapport om hverdagen for tillitsvalgte i seks LO-forbund. Her får vi blant annet svar på hva de tillitsvalgte bruker mest tid på og hvordan arbeidet foregår i klubbene. Det reises også spørsmål om forholdet til arbeidsgiver, og om forbundene stiller opp med den hjelpen og opplæringen som kreves i vervet.

Stemmen til 3000 tillitsvalgte

For første gang er det satt sammen et bredt panel av tillitsvalgte fra LOs forbund. Disse vil jevnlig få spørsmål om aktuelle temaer.