Skip to main content

Kronikk:

Hvordan hjelpe ledig ungdom på best måte?

Ved utgangen av oktober var det registrert 30 000 arbeidssøkere under 30 år hos NAV. I tillegg hadde 41 600 unge nedsatt arbeidsevne. På grunn av mindre arbeidserfaring, lavere kompetanse og livserfaring trenger disse en tettere oppfølging enn andre brukere.

Arne Backer Grønningsæter, Magne Bråthen og Anne Hege Strand

  • 25. november 2015
  • Eldre artikkel

Arne Backer Grønningsæter, Magne Bråthen og Anne Hege Strand

25. november 2015

Eldre artikkel

Deler av denne saken er publisert som en kronikk i Dagsavisen, 23.11.15

Fafo har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere. Den bekrefter hvor viktig NAV-veilederne – det vil si de som jobber direkte med brukere – er. Vi har undersøkt hvordan veilederne møter ungdommen, hvilke utfordringer de støter på og hva som gir beste oppfølgingen.

Det er NAV-veiledernes oppfatninger og vurderinger som ligger til grunn for analysene. Det er gjennomført en nettbasert undersøkelse i 200 Nav-kontorer. I tillegg er gjort kvalitative intervjuer i fem kontorer. Spørsmålene i prosjektet var:

1. Hva er de største utfordringene i oppfølgingen av de unge?

2. Gjør garantiordningen at oppfølgingen blir bedre?

3. Hvordan bør NAVs arbeid organiseres for å sikre de unge effektive og likeverdige tjenester?

I Europa har arbeidsledigheten lenge vært høy blant unge. Nå stiger ungdomsledigheten også i Norge. Hvordan NAV møter disse brukerne når de kommer inn døra er avgjørende for hvor raskt en ungdom kan komme i aktivitet. NAV-veilederne spiller derfor en helt avgjørende, men ofte lite omtalt, rolle i kampen mot ungdomsarbeidsledighet.

Svært ulike

Det er en svært sammensatt gruppe av unge som kommer til NAV. Noen har fullført utdanning og har tidligere arbeidserfaring, og dermed også et godt utgangspunkt for å komme seg i jobb. Andre har et omfattende hjelpebehov. Det kan være unge med mangelfull skolegang, lite arbeidserfaring, somatiske helseproblemer, psykiske lidelser og rusproblemer.

Sårbare unge

Unge utenfor arbeidslivet står uansett utgangspunkt i en særlig sårbar posisjon. De har mindre arbeidserfaring og dermed mindre kunnskap om hvordan en går fram i en søknadsprosess. De har mindre livserfaring og ofte lav kompetanse om hvordan et byråkratisk hjelpeapparat fungerer. Det må derfor jobbes på en annen måte med motivering overfor ungdom enn overfor andre brukere

Raskt tempo og tett på

NAV-veilederne bekrefter dette. Man må komme raskt i gang med planer og aktiviteter. Det betyr at veilederne må være tilgjengelige og tett på brukerne. Det kreves også individuell tilpasset oppfølging av den enkelte arbeidssøker.

NAV-veilederne er dessuten avhengig av et nært og godt samarbeid med andre aktører. Det gjelder ikke minst potensielle arbeidsgivere og arrangører av arbeidsrettede tiltak. Det jobbes tett mot Oppfølgingstjenesten for å hindre frafall fra videregående opplæring. Helsetjenester og barnevern er viktige samarbeidspartnere.

Vellykket med egne ungdomsteam

Det enkelte NAV-kontor står relativt fritt til å organisere bistanden Noen har et eget ungdomsteam eller en ungdomskontakt som har spesialisert seg på å følge opp unge brukere. Andre steder følges ungdommen opp på samme måte som alle andre brukere. 

Vår undersøkelse tyder på at veiledere ved kontorer som er organisert i ungdomsteam, er mest fornøyde med oppfølgingen av unge brukere. Disse «spesialistkontorene» ser også ut til å ha et hyppigere og bedre samarbeid med andre etater enn de som jobber ved andre NAV-kontorer.

Ungdomsgarantiene kan bedres

NAV prioriterer unge. Dette er blant annet en konsekvens av de såkalte ungdomsgarantiene. Denne typen garantier gir uttrykk for politiske prioriteringer og setter konkrete mål for NAVs arbeid med denne målgruppen. Det er tre slike garantier per i dag, som retter seg mot tre aldersgrupper med ulikt behov for oppfølging:

  • Alle under 20 år uten arbeid eller skoleplass skal ha tilbud om arbeidsrettet tiltak
  • Unge mellom 20 og 24 år som har behov for situasjonsbestemt innsats, skal ha en aktivitetsplan innen en måned
  • Til enhver tid skal 90 prosent av de under 30 år som har nedsatt arbeidsevne ha en aktivitetsplan

Selv om ungdomsgarantiene bidrar til at arbeidet med ungdom er prioritert ved NAV-kontorene argumenterer vi i rapporten for at de bør gis et klarere innhold. Dette er basert på tilbakemeldinger fra veilederne som gir uttrykk for at de i liten grad forholder seg til i garantiene. En garanti som omfatter alle under 25 år vil for eksempel være mer i tråd med EUs ungdomsgaranti-anbefaling til sine medlemsland.

Ledigheten fortsetter å stige

Den forventede stigningen i arbeidsledigheten betyr at enda flere unge kommer til å stå uten jobb i tida framover. En kombinasjon av god organisering, arbeidsmetoder tilpasset ungdomsgruppa og innretting mot brukernes individuelle utfordringer ser ut til å være det som virker best i oppfølgingen av unge

Mangel på tid

Ifølge NAV-veilederne er det mangel på tid som er den største utfordringen i dette arbeidet. For å forebygge økende arbeidsledighet blant unge må det settes inn ressurser til tett oppfølging av unge som kommer til Nav. Dette bør gå hånd i hånd med bedre garantiordninger, forebygging av frafall fra videregående skole og samarbeid med arbeidsgivere for tilgang på både arbeids- og tiltaksplasser.