Skip to main content

Hvorfor er varsling og ytringsfrihet viktig?

Hvordan unngå korrupsjon, sløsing eller uverdig behandling av brukere og kunder? Åpenhet og innsyn er viktig. Og når det «brenner», så gjelder det å ha et godt system for varsling i virksomhetene.

For en arbeidsgiver er det dessuten avgjørende at arbeidstakerne deltar i faglige diskusjoner, prioriteringer og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Alt dette forutsetter at arbeidsgiverne er i stand til å håndtere kritiske innspill og ubehagelig informasjon.

For kunder, brukere og pasienter kan arbeidstakernes ytringer bidra til innsyn og åpenhet. Det er ikke minst viktig i offentlig sektor som jo forvalter våre felles ressurser. Offentlig sektor har dessuten ansvar for en rekke tjenester, ofte til svake og utsatte grupper i befolkningen.

Hva er et godt ytringsmiljø?

Gode ytringsbetingelser dreier seg i bunn og grunn om muligheten til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.

Ansattes ytringsfrihet har aldri stått sterkere. Den ble styrket ved grunnlovsendringen i 2004.

Historisk kan retten til å ytre seg også knyttes til medbestemmelsestradisjonen som fikk sitt gjennombrudd i Norge i den første Hovedavtalen i 1935.

Forholdet mellom ytring og varsling

Varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kom i 2007. Hva som er forskjellen på en ytring med et kritisk innhold og varsling av kritikkverdige forhold kan være glidende.  Behovet for å varsle kan oppstå når vanlige kanaler ikke fører fram, for eksempel hvis melding om et avvik ikke blir grepet fatt i.
En mer klassisk varslersituasjon er ved mistanke om kriminelle eller andre alvorlige forhold.

Varsling forekommer når noen sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og påkaller oppmerksomhet ved å «blåse i fløyta» (whistleblowing). Et kritikkverdig forhold kan være ulovligheter, noe som  er uetisk eller i strid med retningslinjer på arbeidsplassen.

Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling:

  • Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
  • Arbeidstakers framgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig
  • Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt
  • Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rett for varsling.

I løpet av sommeren er det stor sannsynlighet for at det blir endringer i loven.