Skip to main content

Nye varslingsregler på trappene

Forslag til nye varslingsregler er sendt til Stortinget. Målet er å få satt dem ut i livet før sommerferien.

Tidligere i år (2017) kom arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med forslag til endringer i varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Bestemmelsene ble deretter vedtatt senere i 2017.

Krav om varslingsrutiner på arbeidsplassene og at reglene skal omfatte innleide arbeidstakere er  to av forslagene til endringer som regjeringen har kommet med. I tillegg kommer et forslag om en sterkere beskyttelse av varslerens identitet ved varsling til offentlige myndigheter.

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for varsling. Det kan gjøres ved å utarbeide varslingsrutiner.  Her kan det for eksempel være beskrevet hvordan arbeidstakerne skal gå fram ved varsling, hvem det skal varsles til og om hva. Forskning viser at varslingsrutiner er nyttige. De bidrar til å øke varslingsaktiviteten på arbeidsplassene, og gjør det dessuten tryggere å varsle.

Bakgrunnen for endringsforslagene er to evalueringsrapporter som ble laget på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Den ene ble utarbeidet av Fafo og den andre av advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Evalueringene finner du her:

Fafo pekte blant annet på behovet for å gjøre varslingsrutiner til et tydeligere lovkrav.
Arbeidsmiljølovens gjeldende regler om varsling er plassert i to ulike kapitler; i kapittel 2 om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og i kapittel 3 om virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) mener at det vil være hensiktsmessig å samle bestemmelsene i ett felles varslingskapittel.