Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel om innleie av arbeidskraft

Én av fire kjenner til uakseptable vilkår

Drøyt 40 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaring med innleid arbeidskraft på sin arbeidsplass. Én av fire har kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er, ikke uventet, de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram i den aller første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel, med svar fra over 2500 tillitsvalgte.

<p>LIKE VILKÅR: Fra januar neste år skal innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak være sikret likebehandling når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.</p>

LIKE VILKÅR: Fra januar neste år skal innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak være sikret likebehandling når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

  • 15. oktober 2012
  • Eldre artikkel

15. oktober 2012

Eldre artikkel

Bruk av innleid arbeidskraft har vært et stridstema i flere år, og spesielt i årene etter EU-utvidelsen i 2004. Bemanningsbransjen har vokst raskt og nye aktører har kommet til – ikke minst gjennom nye aktører som har spesialisert seg på utleie av utenlandsk arbeidskraft.

41 prosent av de tillitsvalgte har erfaring med innleie

De tillitsvalgte fikk innledningsvis spørsmål om det på deres arbeidsplass hadde blitt brukt innleid arbeidskraft fra bemanningsbyrå i løpet av det siste året.  41 prosent svarte bekreftende. Flertallet svarer at omfanget av innleid arbeidskraft på arbeidsplassen er beskjedent – det vil si at det utgjør mindre enn fem prosent av arbeidsstokken. Og 52 prosent svarer at et oppdrag vanligvis varer kortere enn et halvt år. Samtidig rapporterer 25 prosent av de tillitsvalgte at det har vært en økning i bruk av innleid arbeidskraft i løpet av det siste året.

Utenlandsk arbeidskraft

Et viktig tema i debatten om innleid arbeidskraft er bruk av utenlandske arbeidstakere. 34 prosent av de tillitsvalgte sier at det i hovedsak er utenlandske arbeidstakere som blir leid inn. 42 prosent svarer at det i hovedsak er norske, mens 17 prosent av de tillitsvalgte oppgir at det er en noenlunde lik fordeling mellom norske og utenlandske arbeidstakere.

Uakseptable lønns- og arbeidsvilkår

Én av fire tillitsvalgte svarer at de har kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Dette forekommer i størst grad i virksomheter med dominans av utenlandsk innleid arbeidskraft. Det er lavere lønn og lang arbeidstid som er de viktigste problemområdene. Én av tre tillitsvalgt rapporterer også om at innleide arbeidstakere ble trukket urimelig mye i lønn for reiseutgifter, husleie, språkopplæring og annen opplæring (dette gjelder de som har erfaring med bruk av utenlandske innleide arbeidstakere).

Hvorfor leies det inn?

De viktigste årsakene til å leie inn arbeidskraft er naturlig nok for å dekke opp for sykdom eller annet fravær, samt å for å ta topper i produksjonen. Samtidig er det en vesentlig andel av de tillitsvalgte som mener at arbeidsgiver leier inn i stedet for å ansette flere fast (34 prosent), for å dekke et permanent behov for grunnbemanning (30 prosent) eller for å rekruttere nye medarbeidere (17 prosent). Å bruke innleie som rekrutteringskanal er i strid med lovverket. På andre områder kan det gjøres unntak fra regelverket dersom det er inngått avtale med fagforeningen.

Regelverket

Innleie fra bemanningsforetak kan nå brukes i de tilfeller hvor det er adgang til å bruke midlertidig ansettelse - arbeidsmiljølovens paragraf 14.12, jf paragraf 14-9

§ 14-9. Midlertidig ansettelse

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

c) for praksisarbeid,

d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,

e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan partene, som tilsammen representerer et flertall av den gruppen arbeidstakere det gjelder, avtale innleie også i andre situasjoner

Se også en tidligere, omfattende rapport om utleie av arbeidskraft: Utleie av arbeidskraft 2011

Drøftelser og avtaler med tillitsvalgte

Det er kun et fåtall av de tillitsvalgte som oppgir at innleie alltid blir drøftet (13 prosent) eller at det inngås avtale (11 prosent). Så er det en stor gruppe på 40 prosent som svarer at de drøfter innleie som regel, eller av og til. Når det gjelder å inngå avtale om bruk av innleid arbeidskraft er det 27 prosent som svarer at de gjør dette som regel eller av og til. Her er det med andre ord mulig for de tillitsvalgte å være mer aktive.

Nytt regelverk fra 2013

EU vedtok i 2008 et eget direktiv om ansatte i bemanningsforetak (vikarbyrådirektivet). De nye reglene skal gjelde i Norge fra 1. januar 2013 og skal sikre likebehandling av innleide arbeidstakere når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. I likhet med det som gjelder for allmenngjøring av tariffavtaler, får også innleiebedriften et såkalt solidaransvar for lønn, feriepenger og annen godtgjøring for de innleide arbeidstakerne. Disse reglene gjelder ved innleie fra bemanningsforetak (og altså ikke ved innleie fra annen produksjonsbedrift).

Bestemmelser i tariffavtalen

I lønnsoppgjøret i 2012 har de fleste tariffavtalene i privat sektor, samt avtalene i offentlig sektor, fått bestemmelser som sikrer innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak de samme betingelser når det gjelder lønn og arbeidsvilkår som det innleiebedriftens ansatte har. De tillitsvalgte får også innsyn i hvilke lønns- og arbeidsvilkår de innleide arbeidstakerne har. Tillitsvalgte kan ta opp spørsmål om innleides lønns- og arbeidsvilkår.


Rapporten

Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård:

Bruk av innleid arbeidskraft (Fafo-notat 2012:12)

Oppdragsgiver: LO