Skip to main content

Få har planer mot seksuell trakassering

Kun hver tredje LO-tillitsvalgte oppgir at arbeidsplassen har handlingsplaner eller rutiner for å hindre seksuell trakassering. Om tillitsvalgte varsles, vil like fullt nesten alle enkeltsaker føre til handling.

<p>JOBB-PRESS: 7 prosent av alle nordmenn opplevde seksuell trakassering det siste året. Arbeidsplassen står for rundt halvparten av disse hendelsene. Tillitsvalgte etterlyser økt oppmerksomhet fra ledelsen og handlingsplaner.</p>

JOBB-PRESS: 7 prosent av alle nordmenn opplevde seksuell trakassering det siste året. Arbeidsplassen står for rundt halvparten av disse hendelsene. Tillitsvalgte etterlyser økt oppmerksomhet fra ledelsen og handlingsplaner.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 07. mars 2018

07. mars 2018

I anledning kvinnedagen i 2017, foretok Fafo-forskerne en undersøkelse om seksuell trakassering i det norske arbeidslivet: Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb.

Senere satte #metoo-kampanjen dette temaet ettertrykkelig på dagsordenen.

Til årets Fafo-seminar 8. mars har forskerne undersøkt hvordan landets tillitsvalgte har opplevd at bedriftene og virksomhetene der de jobber har forholdt seg til temaet seksuell trakassering de siste 12 måneder.

Andelen usikre er tidvis stor på de ulike spørsmålene (se nederst i artikkelen for figurer). Men oppsummert finner forskerne at:

 • 78 prosent av virksomhetene har ikke gjennomført en kartlegging for å avdekke omfanget av seksuell trakassering på arbeidsplassen de siste 12 måneder – spørsmål som for eksempel gjerne ville kunne være del av det systematiske HMS-arbeidet. Ja: 8 prosent.
 • 40 prosent svarer at det ikke finnes en handlingsplan (direkte eller indirekte via øvrige regelverk/planer) med konkrete mål om å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Ja (direkte/indirekte): 32 prosent.
 • 29 prosent oppgir at virksomheten ikke har egne rutiner på dette området. Ja: 35 prosent. 

7 prosent av oss ble seksuelt trakassert siste år

Forskerne har også foretatt en befolkningsundersøkelse i anledning seminaret. Her kommer det fram at:

 • 7 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året.
 • Kvinner er mer utsatt enn menn
 • De under 30 år mest utsatt

Andelen som har opplevd dette «på jobben» eller «på byen» er omtrent like stor. På jobben kom trakasseringen fra følgende:

 • Din kollega: 23 prosent
 • Din sjef: 11 prosent
 • Kunder/bruker: 15 prosent

Sterk tro på konkrete tiltak

Generelt svarer minst 2 av 3 tillitsvalgte at ulike spesifikke grep kunne være gode eller svært gode tiltak å vurdere for å forebygge seksuell trakassering der de jobber.

Øverst på denne ønskelista troner økt oppmerksomhet fra lederne i bedriften eller virksomheten. En klar majoritet mener også bedre rutiner kunne ha hatt stor effekt.

I hvilken grad vil følgende tiltak kunne være gode tiltak for å forebygge seksuell trakassering der du jobber?I hvilken grad vil følgende tiltak kunne være gode tiltak for å forebygge seksuell trakassering der du jobber?

(Klikk på figuren for forstørret bildefil.)

Om tillitsvalgt-undersøkelsen

Tallene som gjelder tillitsvalgte (for befolkningsundersøkelsen, se blå boks over) er hentet inn gjennom det såkalte Tillitsvalgtpanelet – et representativt utvalg av LOs tillitsvalgte.

Siden tillitsvalgte krever en viss størrelse eller iallfall tariffavtale på den enkelte arbeidsplass, representerer disse altså de i utgangspunktet den mest velorganiserte delen av det norske arbeidslivet.

To hovedgrupper tillitsvalgte er spurt om sine erfaringer med seksuell trakassering i jobbsammenheng. Noen av spørsmålene ble stilt til begge gruppene, mens noen spørsmål ble stilt til gruppene hver for seg.

 • Tillitsvalgt i en bedrift eller virksomhet (inkluderer også hovedtillitsvalgte). I denne gruppen er det totalt 1081 som har besvart spørreundersøkelsen (N=1081)
 • Tillitsvalgt i en forening, forbund, på regionalt nivå, nasjonalt nivå el. I denne gruppen er det totalt 381 som har besvart spørreundersøkelsen (N=381)

6 prosent har blitt varslet siste år

Blant tillitsvalgte på bedrifts- eller virksomhetsnivå svarer 6 prosent (68 personer) at de selv eller andre tillitsvalgte har blitt varslet av medlemmer om seksuell trakassering i jobbsammenheng.

Blant tillitsvalgte i forening, forbund, på regionalt eller nasjonalt nivå, svarer totalt 7 prosent (26 personer) at de har blitt varslet om seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste 12 månedene.

Av de 68 tillitsvalgte på bedrifts- eller virksomhetsnivå, svarer:

 • 44 at de har blitt varslet 1 gang i løpet av de siste 12 månedene
 • 20 svarer at de har blitt varslet 2–3 ganger
 • 6 svarer 4–5 ganger
 • 1 svarer 6–10 ganger

Av de 26 tillitsvalgte i forening, forbund, på regionalt eller nasjonalt nivå, svarer

 • 14 at de har blitt varslet 1 gang i løpet av de siste 12 månedene
 • 11 svarer 2–3 ganger
 • 2 svarer at de har blitt varslet om seksuell trakassering 4-5 ganger.

Nesten alle varslinger følges opp

Med utgangspunkt i det siste tilfellet av seksuell trakassering de ble varslet om: Hva gjorde tillitsvalgte med saken?

   Tillitsvalgte i bedrift eller virksomhet 
  Tillitsvalgte i forening, forbund, på regionalt eller nasjonalt nivå 
Antall tillitsvalgte som har mottatt varsler om seksuell trakassering siste 12 måneder 68 26
Hva gjorde du med den siste
saken du ble varslet om?
  Antall  
   Antall  
Jeg avventet og lot saken ligge 1 1
Jeg undersøkte saken, men fant
at den ikke var alvorlig og lot den ligge
1 2
Jeg undersøkte saken og tok
det opp med den det gjaldt
15 *
Jeg tok saken opp i AMU-møte 6 *
Jeg sendte saken videre til
min overordnede/leder
30 *
Jeg tok saken opp med ledelsen
i den aktuelle virksomheten
* 15
Jeg ga bistand/støtte til fornærmede i saken 35 11
Jeg sendte saken videre til forbundet 2 4
Jeg sendte saken videre til Arbeidstilsynet 1 1
Jeg kontaktet bedriftshelsetjenesten/
helsepersonell
3 *
Jeg kontaktet Likestillings- og
diskrimineringsombudet
0 2
Annet 18  5

* = spørsmål ikke stilt til denne gruppen tillitsvalgte


Har tillitsvalgte selv vært utsatt for seksuell trakassering?

Spørsmålet om de i rollen om tillitsvalgt selv har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene ble stilt til begge gruppene tillitsvalgte.

Totalt svarer 1,5 prosent at de har opplevd dette (forrige undersøkelse i 2015 var andelen 1,2 prosent).

1,5 prosent utgjør 22 personer (16 kvinner og 6 menn). Av disse 22 personene har 14 opplevd seksuell trakassering flere ganger i løpet av denne perioden.

 Hvem utsatte deg for den seksuelle trakasseringen?   Antall (av totalt 22, 
flere svar mulig)
Kollegaer  8
 Leder(e)  7
 Kunder/brukere  3
Andre tillitsvalgte  10
 Andre  3

Totalt 18 prosent av de tillitsvalgte svarer at de har fått opplæring i hvordan varsling om tilfeller av seksuell trakassering skal håndteres.

Tillitsvalgt vs. tillitsvalgt

Fagbevegelsen synes likevel å ha behov for å feie for egen dør. Blant tillitsvalgte som selv har opplevd seksuell trakassering, skårer «andre tillitsvalgte» (se over) eller interne fagforeningsarrangement høyt som årsaksforklaring:

 I hvilken situasjon skjedde den seksuelle trakasseringen?   Antall (av totalt 22, 
flere svar mulig)
 På arbeidsplassen da du var på jobb  12
 Sosiale sammenhenger i regi
av arbeidsplassen
 4
 På kurs/konferanse i regi av
klubb/fagforening/forbund/LO
 12
 I sosiale sammenhenger i regi av
klubb/fagforening/forbund/LO
 5

Figurer som viser funnene nevnt i punktlista i begynnelsen av artikkelen (alle i prosent og N=1081):

1. Har det på din arbeidsplass vært gjennomført en kartlegging av seksuell trakassering (for eksempel som en del av en arbeidsmiljøkartlegging)?

Har det på din arbeidsplass vært gjennomført en kartlegging av seksuell trakassering (for eksempel som en del av en arbeidsmiljøkartlegging)?

2. Finnes det en handlingsplan med konkrete mål om å forhindre seksuell trakassering der du jobber?

Finnes det en handlingsplan med konkrete mål om å forhindre seksuell trakassering der du jobber?

3. Finnes det retningslinjer/rutiner for hva som skal gjøres på din arbeidsplass dersom noen utsettes for seksuell trakasseringFinnes det retningslinjer/rutiner for hva som skal gjøres på din arbeidsplass dersom noen utsettes for seksuell trakassering