Skip to main content

Fortsatt sprik i kontroll av vikarers rettigheter

Et flertall av arbeidsgiverne sikrer stort sett likebehandling, ifølge Tillitsvalgpanelet. En femtedel oppgir imidlertid at dette i mindre grad skjer. De tillitsvalgte selv synes å være enda mindre frampå.

<p>FØLGER SJEFEN OPP? Fra 1. januar 2013 ble det innført en bestemmelse om likebehandling mellom fast ansatte og innleide arbeidstakere. 718 tillitsvalgte mente følgende om arbeidsgiveres evne til å etterse at prinsippet ikke brytes. Se lenger ned i artikkelen for en mer høyoppløselig versjon</p>

FØLGER SJEFEN OPP? Fra 1. januar 2013 ble det innført en bestemmelse om likebehandling mellom fast ansatte og innleide arbeidstakere. 718 tillitsvalgte mente følgende om arbeidsgiveres evne til å etterse at prinsippet ikke brytes. Se lenger ned i artikkelen for en mer høyoppløselig versjon

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 18. september 2015
  • Eldre artikkel

18. september 2015

Eldre artikkel

Bruk av innleid arbeidskraft kan være et kontroversielt spørsmål i den norske arbeidslivsmodellen. Reguleringen kan dessuten være innfløkt å forstå og å administrere for de ansattes representanter.

En spørreundersøkelse blant LOs tillitsvalgte – Tillitsvalgtpanelet – viser da også stor spredning i omfang og praksis, både fra arbeidsgivernes og de tillitsvalgtes side.

Halvparten brukte innleie

Har det på din arbeidsplass vært brukt innleid arbeidskraft fra et bemanningsforetak/vikarbyrå i løpet av det siste året? Andel som har svart ja
«HAR DET PÅ DIN arbeidsplass vært brukt innleid arbeidskraft fra  bemanningsforetak/ vikarbyrå siste år?» Andel som har svart ja 2012–14.
(Klikk for full størrelse)

Spørreundersøkelsen ble utført blant LO-tillitsvalgte – det såkalte Tillitsvalgtpanelet – i mai i år.

Spørsmålene om vikarer ble rettet til de over 700 tillitsvalgte som oppga at de arbeider et sted hvor man har leid inn arbeidskraft fra et vikarbyrå det siste året.

Dette utgjorde omtrent halvparten av alle dem som svarte på spørsmålet. Andelen som har hatt befatning med vikarer er dermed nær uendret fra en tilsvarende undersøkelse 2013, men sju prosentpoeng høyere enn i 2012.

Likestilte vikarer?

Det såkalte likebehandlingsprinsippet er pålagt av EU og ble innlemmet i det norske lovverket i 2013.

Fra 1. januar 2013 ble det innført en bestemmelse om likebehandling mellom fast ansatte og innleide arbeidstakere. (...) I hvilken grad følger din arbeidsgiver opp dette likebehandlingsprinsippet?
«I HVILKEN GRAD følger din arbeidsgiver opp  likebehandlingsprinsippet?»
(Klikk for full størrelse)
Har bestemmelsen om likebehandling ført til økt eller redusert bruk av innleid arbeidskraft på din arbeidsplass?
«HAR BESTEMMELSEN om likebehandling ført til økt eller redusert bruk av innleie?»
(Klikk for full størrelse)
Hvor ofte eller sjelden har du som tillitsvalgt undersøkt at innleide arbeidstakere i din virksomhet får de lønns- og arbeidsvilkårene som vedkommende har krav på?
«HVOR OFTE ELLER SJELDEN har du som tillitsvalgt undersøkt  at innleide arbeidstakere får de lønns- og arbeidsvilkårene som vedkommende har krav på?»
(Klikk for full størrelse)
Hvor ofte eller sjelden har andre tillitsvalgte ved din arbeidsplass undersøkt at innleide arbeidstakere i din virksomhet får de lønns- og arbeidsvilkårene som vedkommende har krav på?
«HVOR OFTE ELLER SJELDEN har andre tillitsvalgte undersøkt ...»
(Klikk for full størrelse)

Prinsippet innebærer at «arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak, minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid», for å sitere Regjeringen.no.

Men har arbeidsplassene fulgt opp?

Både òg, ifølge panelet. Tre av fem tillitsvalgte oppgir at arbeidsgiveren alltid (38 prosent) eller ofte (20) følger opp dette prinsippet på arbeidsplassene. Men én av fem opplyser om at arbeidsgiveren av og til (8), sjelden (8) eller aldri (4) følger opp.

Her er da også andelen usikre respondenter stor – 22 prosent.

Ingen tegn til vikarvekst

Ifølge respondentene har likevel ikke innføringen av likebehandlingsprinsippet ført til store endringer i vikarbruk.

5 prosent oppgir økt bruk av innleid arbeidskraft; 13 prosent redusert bruk. To tredjedeler har ikke registrert noen endring.

Denne svarfordelingen ligger svært tett opp mot svarene vi fikk på det samme spørsmålet i 2013.

En tredjedel sjekker som oftest

Når det gjelder tillitsvalgtes egen rolle i å etterse at arbeidsgiveren gir vikarene den lønna og betingelsene de har krav på, synes et fåtall å være på hugget.

Nær hver tredje tillitsvalgt oppgir at han/hun alltid (11 prosent) eller ofte (20) har undersøkt dette. Noen færre (29) oppgir at de gjør dette «av og til», mens noe flere «sjelden» (17) eller «aldri» (21) har gjort dette.

I enda mindre grad oppgir respondentene at andre tillitsvalgte har ettersett at likebehandlingen finner sted. Kun én av ti mener dette alltid (2 prosent) eller ofte (7) finner sted.

Til sammen er det et klart flertall som forteller at dette «av og til» (26), «sjelden» (19) eller «aldri» (18) skjer. Her utgjør imidlertid «ikke sikker»-gruppen 29 prosent.

Også alle disse svarene ligger tett opp mot funnene i undersøkelsen i 2013.

I hvilken grad vil du si at du har fått tilstrekkelig opplæring for å håndtere spørsmål knyttet til innleie av arbeidstakere?
«I HVILKEN GRAD vil du si at du har fått tilstrekkelig opplæring? (2012 (blå) vs. 2015)
(Klikk for full størrelse)
Har du eller andre tillitsvalgte hatt formelle drøftinger med arbeidsgiver om bruk av innleide arbeidskraft i løpet av det siste året?
«HAR DU ELLER andre tillitsvalgte hatt formelle drøftinger med arbeidsgiver om bruk av innleid arbeidskraft?
(Klikk for full størrelse)

Nedgang i kursing siden 2012

Spørsmål knyttet til innleie av arbeidskraft – og da ikke bare likebehandling – kan være vriene. Opplæring av tillitsvalgte kan derfor være viktig.

Målt opp mot lignende spørsmål i 2012 synes imidlertid slik kursing å være noe mindre utbredt.

På spørsmål om i hvilken grad de tillitsvalgte har fått tilstrekkelig opplæring, svarer nemlig fem prosentpoeng færre i 2015 at de i «svært stor» eller «ganske stor» grad har fått dette.

Tilsvarende er det fem prosentpoeng flere enn i 2012 som svarer de i «svært liten grad» har fått nødvendig opplæring.

Halvparten i drøftelser

Vikarbruken leder gjerne til formelle drøftinger med sjefen, ifølge panelet. Blant dem som svarte bekreftende på vikarbruk, oppgir halvparten (51 prosent) at de eller andre tillitsvalgte har hatt slike samtaler det siste året.

6 prosent er ikke sikre.