Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel:

Kjønnskvotering fortsatt kontroversielt i LO

37 prosent av LOs tillitsvalgte sier nei til kjønnskvotering som virkemiddel for å rekruttere flere kvinner inn i sentrale verv i fagbevegelsen. 40 svarer ja, mens mer enn én av fem svarer at de er usikre på hva de mener

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker
  • 03. mai 2013
  • Eldre artikkel

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker

03. mai 2013

Eldre artikkel

Mens kjønnskvotering i ASA-styrer blir bejublet fra alle kanter, er det altså fortsatt stor skepsis til kvotering innad i fagbevegelsen.

Spørsmålet ble stilt til LO-tillitsvalgte høsten 2012, der om lag 2300 tillitsvalgte fra alle forbund deltok. Ikke overraskende er det forskjeller mellom kvinnelige og mannlige tillitsvalgte; 44 prosent av kvinnene sier ja, 28 prosent nei.

Hos menn er det motsatt: 44 prosent svarer nei, 36 prosent ja.

Andelen vet ikke er noe større hos kvinner enn hos menn, henholdsvis 28 prosent hos de kvinnelige tillitsvalgte og 20 prosent hos de mannlige. 

Her kan du lese hele notatet om undersøkelsen i LOs tillitsvalgtpanel: Likestilling: politikk og utfordringer (april 2013)

Liten endring på to tiår

Kjønnskvotering er altså et virkemiddel et flertall av LOs tillitsvalgte enten er motstander av eller usikre på.

Dette er ingen ny debatt i LO og holdningene har endret seg lite. I en tilsvarende Fafo-undersøkelse i 1996 svarte 48 prosent av kvinnelige og 42 prosent av de mannlige tillitsvalgte ja til at kjønnskvotering var et akseptabelt virkemiddel for å få flere kvinner inn i sentrale posisjoner i eget forbund.

Andel tillitsvalgte som sier
ja til kjønnskvotering

Kvinner, ja

Menn, ja

forbundsnivå

53

44

forening/avdeling

42

34

arbeidsplassnivå

40

32

LOs tillitsvalgte har verv på ulike nivåer og i undersøkelsen inngår både forbundsnivå, tillitsvalgte i foreninger/avdelinger og tillitsvalgte på arbeidsplassnivå. Blant de tillitsvalgte på forbundsnivå finner vi noe høyere oppslutning om kvotering.

Forbund med kvoteringsregler

Kjønnskvotering ble første gang lansert på LO-kongressen i 1985 og er siden foreslått flere ganger uten at forslaget har fått flertall. I 2001 ble det vedtatt at begge kjønn burde være representert med minst 40 prosent ved valg og oppnevnelser, der det er mulig (paragraf 11 i LOs vedtekter).  

Blant LO-forbund som har vedtatt kvotering i eget forbund er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Kvinnedominerte forbund mest positive

Det er en kjent sak at Norges har ett av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, noe som dermed gjenspeiler seg i kjønnsfordelingen i de ulike forbundene i LO.

Tillitsvalgtpanelet viser at vi finner flest tilhengere av kjønnskvotering blant tillitsvalgte fra forbund som enten har en blandet kjønnssammensetning eller er dominert av kvinner (mer enn 2/3 av medlemmene er kvinner).

Dette gjelder både kvinner og menn. Skepsisen er med andre ord størst i de mannsdominerte forbundene.