Skip to main content

Klimaarbeid på arbeidsplassene krever tid

De fleste tillitsvalgte i LOs forbund er kjent med FNs bærekraftsmål. Mange har dessuten medvirket til miljø- og klimatiltak på arbeidsplassen. Jo mer tid de tillitsvalgte har til vervet, jo større sjanse er det for at de setter miljø- og klima på dagsorden på arbeidsplassen.

<p>BÆREKRAFTIG ARBEIDSPLASS? Hvordan er kjennskapen til FNs bærekraftmål blant LO-tillitsvalgte og på deres arbeidsplasser? Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Johan Røed Steen skriver i denne artikkelen blant annet om hvorvidt LO-tillitsvalgte har kjennskap til at «miljø- eller klimaspørsmål i løpet av de siste to årene har stått på dagsorden eller vært tema i…»</p>

BÆREKRAFTIG ARBEIDSPLASS? Hvordan er kjennskapen til FNs bærekraftmål blant LO-tillitsvalgte og på deres arbeidsplasser? Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Johan Røed Steen skriver i denne artikkelen blant annet om hvorvidt LO-tillitsvalgte har kjennskap til at «miljø- eller klimaspørsmål i løpet av de siste to årene har stått på dagsorden eller vært tema i…»

Dette er noen av resultatene fra den siste runden i LOs tillitsvalgtpanel, som ble gjennomført før sommeren 2016.

LO og NHO jobber med miljø og klima gjennom klimastrategiske planer og bærekraftsalternativet. Hvordan grasrota i arbeiderbevegelsen jobber med miljø og klima er mindre kjent. Kjenner de tillitsvalgte til FNs bærekraftsmål? Har de satt klima- og miljø på dagsorden på arbeidsplassen?

FNs mål for bærekraftig utvikling, vedtatt i september 2015. Dette er en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, skape et anstendig arbeidsliv for alle, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Norge skal bidra til at målene oppfylles. FNs bærekraftsmål, med 17 mål og 169 delmål, er en ambisiøs plan, og for å oppnå disse målene må sentrale aktører i samfunnet bidrar til gjennomføringen. Her kan partene i arbeidslivet, både på sentralt og lokalt nivå, spille en viktig rolle.

Mange har hørt om FNs bærekraftsmål

Tre av fire tillitsvalgte (74 prosent) oppgir at de kjenner til eller har hørt om FNs bærekraftsmål.

KLIKK FOR FORSTØRRET BILDE: Tillitsvalgtes svar på Har du hørt om FNs bærekraftsmål – før nå?
TILLITSVALGTES svar på spørsmålet «Har du hørt om FNs bærekraftsmål – før nå?». (Klikk for full størrelse)

De færreste kjenner dem godt (7 prosent), men flertallet (67 prosent) har hørt om bærekraftsmålene.

Undersøkelsen viser også at tillitsvalgte som bruker mye tid på vervet har noe oftere kjennskap til bærekraftsmålene - 82 prosent blant heltidstillitsvalgte, mot 61 prosent blant dem har mindre enn to timer per uke på vervet.

Bidrar til at klima- og miljøtiltak gjennomføres

LOs klimastrategiske plan (2014) oppfordrer alle tillitsvalgte til å jobbe for miljø- og klimaspørsmål på arbeidsplassen. Vi spurte derfor de arbeidsplasstillitsvalgte om hvilke av følgende tiltak som er gjennomført eller oppfordret til i virksomhetene:

  • avfallssortering,
  • energieffektivisering,
  • miljøsertifisering,
  • miljø- og klimaregnskap og/eller andre initiativer.

Flertallet svarer at deres virksomhet har gjennomført ett eller flere av disse tiltakene. Det er noe vanligere å gjennomføre slike tiltak uten medvirkning fra tillitsvalgte enn med, men et betydelig antall tillitsvalgte oppgir å ha medvirket til gjennomføringen.

Miljø- og klimaregnskap lite utbredt

Avfallssortering er det vanligste tiltaket, og er gjennomført ved 81 prosent av arbeidsplassene. Tiltak for energieffektivisering og miljøsertifiseringer er også rimelig utbredt, gjennomført ved henholdsvis 50 prosent og 43 prosent av arbeidsplassene. Miljø- og klimaregnskap er mindre utbredt (26 prosent), men gjøres oftere med medvirkning fra tillitsvalgte.   

Få tillitsvalgte har oppfordret til tiltak som ikke er gjennomført. Dette gjelder 3–4 prosent av de tillitsvalgte, for hvert av tiltakene.

tp klima

Setter tillitsvalgte miljø- og klima på dagsorden?

Blant de tillitsvalgte på arbeidsplassene svarte bare 18 prosent at klima- og miljøspørsmål har stått på dagsordenen eller vært tema i klubbmøter i løpet av de siste to årene.

Dobbelt så mange – 36 prosent – svarer at det har stått på dagsordenen eller vært tema i virksomhetens medvirkningsarenaer.

Tillitsvalgte på sentralt eller regionalt nivå (altså ikke arbeidsplasstillitsvalgt) fikk spørsmål om hvordan de konkret hadde jobbet med klima- og miljøspørsmål.

39 prosent oppgir at det har vært tema i samarbeid/dialog med verneombud.

Klima- og miljøspørsmål – hva er det egentlig?

Svarene var mange og varierte, og rettet seg både mot virksomheter og andre tillitsvalgte. Mange tillitsvalgte har blant annet jobbet med:

  • oppfordret til kildesortering og annen avfallsbehandling,
  • oppfordret tiløkt bruk av kollektivtransport, innkjøp av el-biler, minimere reising,
  • oppfordret til energieffektivisering, papirløse møter og klimaplaner,
  • Holdt kurs og foredrag for andre tillitsvalgte.

Størst er best

Miljø- og klimatiltak er i større grad gjennomført i store virksomheter enn på de mindre arbeidsplassene. Forskjellene er størst når det kommer til miljøsertifisering. 57 prosent av de største virksomhetene (mer enn 500 ansatte) har miljøsertifisering, mot 24 prosent av de minste virksomhetene (mindre enn 25 ansatte).

Det er også særlig i store virksomheter (mer enn 50 ansatte) at miljø- og klimaspørsmål har stått på dagsordenen.

Dette kan ha sammenheng med at store virksomheter har mer ressurser å sette av til slike spørsmål, og av omdømmehensyn har de også interesse av å gjøre det.

Jo mer tid til vervet, jo mer klima- og miljø

Tid brukt på tillitsvervet har klar sammenheng med grad av medvirkning til gjennomføring av miljø- og klimatiltak, og i hvor stor grad de tillitsvalgte setter temaet på dagsordenen.  Heltidstillitsvalgte oppgir langt oftere å ha medvirket til gjennomføring av miljø- og klimatiltak enn gjennomsnittet, mens de som har lite tid til vervet sjelden har medvirket.

Heltidstillitsvalgte har også dobbelt så ofte hatt miljø- og klimaspørsmål på dagsordenen i klubbmøter, sammenliknet med de som bruker mindre enn fem timer i uka på vervet (henholdsvis 29 prosent og 15 prosent).

Klima- og miljø ser dermed ut til å være en mer naturlig del av rollen for heltidstillitsvalgte med tid til å engasjere seg i ulike saker. Disse finner vi naturlig nok i de største virksomhetene. De som har lite tid til vervet prioriterer det grunnleggende tillitsvalgtarbeidet.