Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel:

Likestilling i arbeidslivet – en fjern drøm

6-timersdagen er ikke død. Likelønn må prioriteres høyere. Retten til heltidsstilling må lovfestes. Reell likestilling i arbeidslivet er bare en fjern drøm, skal vi tro LOs tillitsvalgte.

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker
  • 09. mars 2013
  • Eldre artikkel

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker

09. mars 2013

Eldre artikkel

Likestillingskampen er langt fra over, ifølge svarene fra tillitsvalgtpanelet som ble gjennomført i fjor høst. Her har 2300 kvinnelige og mannlige tillitsvalgte fra LO-forbundene svart på en rekke spørsmål knyttet til likestilling og likeverd.

6-timersdag fortsatt et aktuelt krav

Kravet om 6-timersdagen er ikke død. I vår undersøkelse har vi knyttet kravet til det å kombinere arbeid og omsorg for barn.

Fafo ba de tillitsvalgte ta stilling til påstanden: 

6-timersdagen er viktig for at kvinner med små barn skal kunne delta i arbeidslivet på linje med andre.

59 prosent av de kvinnelige og 47 prosent av de mannlige tillitsvalgte stiller seg bak denne påstanden, 20 prosent av kvinnene og 25 av mennene er uenige. Det er tillitsvalgte i kvinnedominerte forbund og i kommunal sektor som er mest positive til 6-timersdagen.

Langt fra reell likestilling

Fagbevegelsens rolle som pådriver for likebehandling og rettferdighet har vært viktig i Norge. Hva mener så dagens LO-tillitsvalgte bør prioriteres når likestilling og forskjellsbehandling er på dagsordenen?

Drøyt halvparten – eller 52 prosent av – LO-tillitsvalgte er enige i at det er andre tema enn likestilling mellom menn og kvinner som bør vektlegges når LO diskuterer likeverd og forskjellsbehandling.

Men samtidig er det bare et lite mindretall, eller 14 prosent, som mener at det stemmer svært eller nokså godt at det full likestilling mellom kvinner og menn i dagens arbeidsliv. Her er det også kjønnsforskjeller: blant de kvinnelige tillitsvalgte er 10 prosent enige og blant de mannlige 25 prosent som er enige i at det er full likestilling i arbeidslivet.

Heltidsstilling må lovfestes

Hvilke områder bør så LOs forbund prioritere? Er kvinnelige og mannlige tillitsvalgte enige om hva som er viktig for likestillingskampen?

Ja, i stor grad er de det. 90 prosent av de kvinnelige tillitsvalgte og 83 prosent av de mannlige mener at retten til heltidsstilling må lovfestes. Og videre – aller flest tilhengere finner vi i kvinnedominerte forbund. Dette gjelder begge kjønn.

Ikke overraskende er det i kommunal sektor og blant tillitsvalgte i fristilte statlige virksomheter kravet om heltidsstilling står sterkest.

Fedres rettigheter må styrkes

Mannlige og kvinnelige tillitsvalgte står også sammen om påstanden:

Det er først og fremst fedres rettigheter som bør styrkes hvis permisjonsordningene for småbarnsforeldre skal utvides.

36 prosent av de kvinnelige og 40 prosent av de mannlige tillitsvalgte synes dette stemmer svært eller nokså godt. Blant de mannlige finner vi flest tilhengere i privat tjenesteproduksjon og blant de kvinnelige i privat vareproduksjon. Men forskjellene mellom ulike bransjer er ikke så store. Dette gjenspeiler muligens at det kan være vanskeligere for en mann i privat sektor å benytte permisjonsordningene.

Likelønnskampen - idyllen sprekker

Kjønnsforskjellene blir tydelige når tema skifter over til lønn og likelønnskamp, spørsmålet som kvinnelige tillitsvalgte er mest opptatt av. De tillitsvalgte ble bedt om å ta stilling til påstanden:

Kampen om likelønn mellom kvinner og menn må prioriteres mye høyere i årene fremover.

Her er oppslutningen blant de kvinnelige tillitsvalgte nesten total: 93 prosent av kvinnene svarer at dette stemmer nokså eller svært godt, hele 63 prosent velger «svært godt». Blant de mannlige tillitsvalgte er holdningen langt mer lunken; 68 prosent mener påstanden stemmer og bare halvparten, 33 prosent, velger «svært godt».

Tallene gjenspeiler i stor grad de lønnsforskjeller vi finner i norsk arbeidsliv; det er de mannlige tillitsvalgte i privat tjenesteyting og kommunal sektor som er mest opptatt av likelønn. Eller sagt på en annen måte: menn i kvinnedominerte forbund.

Likestilling taper mot andre viktige områder

Halvparten av de tillitsvalgte mener altså at andre tema enn likestilling mellom kvinner og menn er viktige når det gjelder kampen for likebehandling og rettferdighet. Det er litt flere menn enn kvinner som mener dette.

Særlig i de mannsdominerte forbundene er dette en vanlig oppfatning, to av tre mannlige tillitsvalgte er enige i påstanden om at andre tema er viktigere.  Blant de kvinnelige tillitsvalgte er det motsatt, her er det i de kvinnedominerte forbundene vi finner flest som er av den samme oppfatning (56 prosent).

Hvilke saker bør så de ulike forbundene prioritere høyest? Selv om det er stor enighet om at vi ennå er langt unna full likestilling i arbeidslivet, kommer likestilling langt ned på prioriteringslista sammenliknet med områder som pensjon og sosiale rettigheter, lønn og arbeidstid – fagbevegelsens kjerneområder.

Figuren nedenfor viser svarene fra kvinnelige og mannlige tillitsvalgte.

Hvilket av de følgende saksområder synes du ditt forbund bør prioritere aller høyest?
HVILKET av de følgende saksområder synes du ditt forbund bør prioritere aller høyest? (klikk for full størrelse)

Mannlige og kvinnelige tillitsvalgte i LO er altså i hovedsak enige om hva deres forbund bør prioritere høyest. Menn er noe mer opptatt av pensjon, mens blant de kvinnelige tillitsvalgte peker flest på lønnsspørsmål.

  • 28 prosent av kvinnene og 38 prosent av mennene mener at pensjon og sosiale rettigheter må prioriteres høyest
  • 32 prosent av kvinnene og 30 prosent av mener at lønnsspørsmål må prioriteres høyest
  • 27 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene mener at arbeidstidsordninger må prioriteres høyest
  • 9 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene mener at likestilling må prioriteres høyest
  • 4 prosent er ikke sikre

Også når det gjelder disse prioriteringene, spiller trekk ved ulike sektorer og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet en viktig rolle. Blant de mannlige tillitsvalgte i mannsdominerte forbund velger neste halvparten (45 prosent) å prioritere pensjon og sosiale rettigheter.

Det samme gjelder for de kvinnelige tillitsvalgte i de mannsdominerte forbundene, men forskjellen mellom kvinner i ulike typer forbund er ikke så stor her.

Dersom de tillitsvalgte blir delt inn etter sektor, finner vi det samme mønsteret: Når det gjelder lønn er det innen privat tjenesteyting flest tillitsvalgte prioriterer dette spørsmålet. Pensjon skårer høyest innen privat vareproduksjon og arbeidstidsordninger er på topp innen de fristilte virksomhetene.

Likestilling er likevel fortsatt viktig

Tillitsvalgtes holdning til påstanden om at LO må sette likestilling høyere på dagsordenen enn det som er tilfellet i dag.
TILLITSVALGTES holdning til påstanden om at LO må sette likestilling høyere på dagsordenen enn det som er tilfellet i dag.(klikk for full størrelse)

Det er altså bare et mindretall av de tillitsvalgte som vil prioritere likestilling høyest i sitt eget forbund i konkurranse med tema som pensjon, lønnsspørsmål og arbeidstidsordninger.

Dette betyr likevel ikke at temaet ikke er viktig. Tallene fra tillitsvalgtpanelet viser at flere enn 4 av 10 kvinnelige og nesten 3 av 10 mannlige tillitsvalgte vil at LO skal sette likestilling høyere på dagsordenen enn i dag.

Oppfordringen støttes av flere kvinnelige enn mannlige tillitsvalgte, henholdsvis drøyt 4 av 10 kvinnelige og nesten 3 av 10 mannlige.

Funnene kan imidlertid også tolkes dithen at mange av de tillitsvalgte er fornøyd med LOs innsats på dette området: 35 prosent av de kvinnelige og 42 prosent av de mannlige velger å svare «verken eller».

Inkluderer vi dem som har svart «vet ikke» blir tallet enda høyere; halvparten av de tillitsvalgte (eller 48 prosent av de kvinnelige og 51 prosent av de mannlige) vil ikke støtte en slik oppfordring, selv om de heller ikke er motstandere.