Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel:

Pensjon er viktigste sak for tillitsvalgte

LOs tillitsvalgte mener at pensjon er den viktigste saken for fagbevegelsen de neste fire årene. Det er den klare beskjeden til LO-kongressen som starter i dag. Dette samsvarer godt med innspill fra medlemsdebatten som LO hadde i forkant av kongressen.

  • 03. mai 2013
  • Eldre artikkel

03. mai 2013

Eldre artikkel

LOs tillitsvalgte mener at pensjon er den viktigste saken for fagbevegelsen de neste fire årene. Det er den klare beskjeden til LO-kongressen som starter i dag. Dette samsvarer godt med innspill fra medlemsdebatten som LO hadde i forkant av kongressen.

Det skulle med andre ord ikke være særlig tvil om at både medlemmer og tillitsvalgte vil ha pensjon som topp prioritert i neste kongressperiode.

LOs tillitsvalgtpanel fikk i forkant av LO-kongressen spørsmål om hvilke områder bør i prioritere de neste fire åra. 44 prosent mener at pensjon er den aller viktigste saken. Tillitsvalgte fra både privat og offentlig sektor er samstemte om dette.

Hvis du skulle velge mellom de nevnte områdene – hvilke vil du si er de viktigste for LO å prioritere? Du kan velge inntil tre områder.
HVIS DU SKULLE velge mellom de nevnte områdene – hvilke vil du si er de viktigste for LO å prioritere? Du kan velge inntil tre områder. (klikk for full størrelse)

Figuren til høyre viser hva slags saker de 2300 tillitsvalgte som har svart på undersøkelsen vil at LO skal jobbe mest med de neste fire årene.

Reduksjon av ufrivillig deltid oppnår en andreplass på lista og er nesten like høyt prioritert som pensjon.

Dette er også en sak som har stått høyt på dagsordenen i mange LO-forbund den siste tida.

Pensjonssaken har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Vi har hatt omlegging av folketrygden, endringer i AFP-ordningen, forslag til nye regler for private tjenestepensjoner og diskusjon om pensjonene til de offentlig ansatte. Derfor er det ikke så overraskende at LOs tillitsvalgte er opptatt av pensjon, sier pensjonsekspert og daglig leder i Fafo, Jon M. Hippe.

Kamp om tjenenestepensjonene

Han påpeker at nye regler for tjenestepensjon er et sentralt tema både for arbeidstakerne, bedriftene og fagbevegelsen.

De aller fleste arbeidstakere vil måtte forholde seg til endringer av sin tjenestepensjonsordning. Mange bedrifter jobber nå konkret med endringer – og de tillitsvalgte må følge med.

Maksimalgrensen for hvor mye man kan spare i innskuddspensjonsordninger vil heves. Det innebærer at dette blir tema i mange bedrifter som har maksimalordninger på fem prosent av lønn i årlig innskudd.

– Offentlig ansatte forbereder seg på at det vil komme en kamp om deres pensjonsvilkår. I privat sektor vil det nok være viktig å få til bedre ordninger for dem som har lav tjenestepensjon. For eksempel er om lag en halv million arbeidstakere omfattet av en ordning som kun oppfyller minstekravet til sparing på to prosent av lønn hvert år, sier Jon M. Hippe.

I tillegg vil de som er dekket av de tradisjonelle ytelsesordningene på 66 prosent av sluttlønn oppleve at disse må legges om på grunn av nye regler, påpeker Hippe.

Lønn kommer ned på lista

Videre på «ønskelista» til de tillitsvalgte finner vi at 37 prosent av de tillitsvalgte vil prioritere medbestemmelse på arbeidsplassen. Deretter kommer arbeidsmiljø og HMS (30 prosent) og full sysselsetting (29 prosent).

For noen vil det kanskje være overraskende at høyere lønn kommer nede på sjette plass på denne lista. Lønn og lønnsforhandlinger er gjerne det som først og fremst forbindes med fagbevegelsen. 27 prosent av LOs tillitsvalgte mener at dette bør være LOs fremste oppgave.

– Også tidligere undersøkelser har vist at lønn ikke er det viktigste i et arbeidsforhold. Mange er mer opptatt av trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Hun påpeker at dette også kan forklares med at mange arbeidstakere har fått god uttelling på lønnsslippen de siste årene.

– I tillegg er nok en del tillitsvalgte påvirket av at mange europeiske land nå er rammet av krise i økonomien og en rekordhøy arbeidsledighet, sier Kristine Nergaard.