Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel:

Pensjon – hett tema men stor usikkerhet

De LO-tillitsvalgte er opptatt av pensjon og engasjerer seg i de endringene som pågår på arbeidsplassene i privat sektor. Svært mange har en minimumsordning, og flertallet ønsker å få på plass brede, tariffestede ordninger. Samtidig er usikkerheten om pensjon svært stor.

  • 14. mai 2014
  • Eldre artikkel

14. mai 2014

Eldre artikkel

Pensjon var tema i tariffoppgjøret. I frontfagene ble partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen og ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte.

Tidligere i vinter ble tillitsvalgte i privat sektor spurt om sine erfaringer med tjenestepensjon på sin arbeidsplass.

Figur: Hva slags tjenestepensjonsordning har dere i din virksomhet? (åpnes i denne fanen)
TILLITSVALGTES svar på «Hva slags tjenestepensjonsordning har dere i din virksomhet?» (klikk for full størrelse)

Som ventet oppgir flertallet av de tillitsvalgte at de jobber i en virksomhet med en innskuddsordning. 

I vår undersøkelse, som omfatter det organiserte arbeidslivet, er det nesten 60 prosent av de tillitsvalgte som sier at de er omfattet av en slik ordning. 

I hele arbeidslivet – altså både den uorganiserte og organiserte delen – er det rundt 70 prosent av virksomhetene som har innskuddspensjon.

I tillegg er det, ifølge de tillitsvalgte, 18 prosent av «våre» virksomheter som har lukket ytelsesordningen – det vil si at døra for nyansatte er stengt. Og blant de som fremdeles har en ytelsespensjon svarer 6 av 10 at det er tatt initiativ til å gå over til en innskuddsordning, eller til en ny forskningsbasert ordning.

Ytelsesordninger er, med andre ord, på vei ut av norsk arbeidsliv.

Hva er forskjellen på innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjon?

I innskuddsbaserte ordninger bestemmes pensjonen av summen av de årlige innbetalingene fra arbeidsgiver og den løpende avkastningen på den oppsparte kapitalen.

I en ytelsesbasert ordning vet arbeidstakeren mer hva som er i vente. Den innebærer nemlig at pensjonen er en viss prosent av sluttlønna, og at arbeidsgiver betaler inn det som er nødvendig for å nå dette målet.

Undersøkelsen blant de LO-tillitsvalgte viser at 29 prosent har en minimums innskuddsordning på 2 prosent, mens 29 prosent har høyere innskudd. 18 prosent har både innskudd og ytelse, men der den siste er lukket. En slik «lukket» ytelsesordning vil si at nyansatte må ta til takke med en innskuddsordning, mens de som er ansatt tidligere får beholde den «gamle» ytelsesordningen.  

Undersøkelsen avdekker også at hele 13 prosent av de tillitsvalgte er usikre på hva slags tjenestepensjonsordning bedriften har.

Hva er satsene?

I innskuddsordningene sparer bedriftene en viss prosent av arbeidstakernes lønn hvert år. Tjenestepensjon ble obligatorisk fra 2006, populært kalt OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Slik er satsene fra og med 2014:

  • Minimum sparesats er 2 prosent av lønn
  • Maksimal sparesats er 7 prosent av lønn opp til 12G (1G= 85 245 (2013-tall)).
  • Bedriftene kan ha et tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Bedre i store bedrifter

Det er få tillitsvalgte som oppgir at det finnes planer om å øke innskuddssatsene. Nesten 60 prosent av de tillitsvalgte i bedrifter med minimumsordning på 2 prosent svarer at det hverken er planer eller diskusjoner om økning. Hver fjerde tillitsvalgt svarer at bedriften planlegger å øke innskuddet over minstekravet.

Det er forskjeller mellom små og store bedrifter når det gjelder innskuddssatsen.

– Det er færre store bedrifter som har minimumsordningen på 2 prosent. Dette henger trolig sammen med at tillitsvalgte på heltid, eller som har mer enn 20 timer i uka til vervet, i større grad er involvert i endringsprosesser i bedriftene, sier Fafo-forsker Geir Veland.

Store endringer – stor usikkerhet - stort engasjement

Det har blitt gjennomført store endringer på pensjonsområdet de siste årene. Det er nok å nevne stikkord som pensjonsreformen og obligatorisk tjenestepensjon.

Tillitsvalgtes svar på «Har det vært foretatt endringer av pensjonsordningen i din virksomhet i løpet av de siste 10 årene? »
TILLITSVALGTES svar på «Har det vært foretatt endringer av pensjonsordningen i din virksomhet i løpet av de siste 10 årene?»(klikk for full størrelse)

Tillitsvalgte i LO-forbundene bekrefter utviklingen. Kun 24 prosent svarer at det ikke har skjedd noen endringer i løpet av de siste 10 årene.Et skifte fra ytelsesordning til innskuddsordning er den vanligste endringen.

Det er flere forklaringer på hvorfor skiftet fra ytelse til innskudd er så stort. Lavt rentenivå, høy lønnsvekst og økende levealder har ført til store årlige tilleggspremier for bedrifter med sluttlønnsordninger – altså ytelsesordning.

Årsaken er at ordningene til en hver tid skal være finansiert. For å si det enkelt: når en bedrift «lover» en fremtidig pensjon på for eksempel 66 prosent av sluttlønna (inklusive folketrygden), må det puttes inn penger hvert år for å finansiere den framtidige pensjonsytelsen.

Da blir det billigere og mer forutsigbart med en innskuddsordning.

Samtidig er det ganske få (7 prosent) som melder at de ikke hadde en pensjonsordning fra tidligere – altså fra før bestemmelsen om obligatorisk tjenestepensjon kom på plass i 2006.

Dette har nok sammenheng med at disse virksomhetene tilhører den organiserte delen av arbeidslivet. Før 2006 var det nemlig bare halvparten av arbeidstakerne i privat sektor som hadde tjenestepensjon. Det betyr at arbeidstakerne i den organiserte delen av arbeidslivet i utgangspunktet var bedre stilt på pensjonsområdet.

Usikre på endringer

Også på spørsmålet om endringer i pensjonsordningen er det svært mange tillitsvalgte – 23 prosent – som er usikre.

Det kan selvsagt være en del ferske tillitsvalgte som ikke kjenner til historikken i virksomheten. En annen forklaring er at det ikke har skjedd noen endringer, og at pensjon derfor ikke har vært oppe til diskusjon.

Men med bakgrunn i den oppmerksomheten som pensjonsspørsmålet har hatt de siste årene, skulle man tro at tillitsvalgte uansett ville ha satt seg inn i temaet.

– Det er generelt stor usikkerhet og mangel på kunnskap om pensjon. Det viser seg altså at det samme gjelder for tillitsvalgte. Men omfanget er overraskende. Man skulle tro at tillitsvalgte var mer sikre og hadde betydelig mer kunnskap på et så viktig felt, sier Fafo-forsker Geir Veland.

Andel tillitsvalgte som er positive eller negative til å etablere brede fellesordninger for tjenestepensjon.
ANDEL TILLITSVALGTE som er positive eller negative til å etablere brede fellesordninger for tjenestepensjon. (klikk for full størrelse)

På den andre siden viser denne runden av tillitsvalgtpanelet også at mange engasjerer seg i pensjonsspørsmålet:

  • 23 prosent av de tillitsvalgte har vært involvert i endringer fordi pensjon er en del av tariffavtalen
  • 43 prosent av de tillitsvalgte har vært involvert på andre måter
  • 29 prosent har ikke vært involvert i endringene av pensjonsordningen, mens 5 prosent er usikre.

Tariff-festing er viktig

Over 90 prosent av de tillitsvalgte mener at det er viktig å tariff-feste pensjonsordningen.

Videre er 66 prosent av de tillitsvalgte er svært eller ganske positive til å etablere brede fellesordninger for tjenestepensjon på tvers av virksomheter.

Dette innebærer at flere bedrifter inngår i en felles ordning.