Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel:

Smått med oppfølging i renholdsbransjen

Tiltakene mot sosial dumping krever oppfølging ute på arbeidsplassene. Men når det gjelder renhold er det, ifølge LOs tillitsvalgte, laber aktivitet.

  • 01. oktober 2013
  • Eldre artikkel

01. oktober 2013

Eldre artikkel

Det har i en årrekke vært et problem at seriøse renholdsbedrifter presses på pris av den mer useriøse delen av bransjen.

I løpet av de siste årene er det innført en rekke tiltak for å bedre forholdene, blant annet allmenngjøring av tariffavtale (2011), godkjenningsordning og krav om id-kort (2012). I fjor ble det også etablert en ordning med regionale verneombud.

Få som sjekker lønn

Vi har spurt de tillitsvalgte om renholdstjenestene på deres arbeidsplass kjøpes utenfra, og i hvilken grad vilkårene for de ansatte følges opp. 

Foruten i kommunesektoren, viste det seg at det er svært vanlig å outsource renhold. Det var om lag halvparten av de tillitsvalgte som bekreftet at det ble kjøpt renholdstjenester utenfra. Deltakerne i LOs tillitsvalgtpanel ble så spurt om de eller arbeidsgiver sjekket vilkårene for renholderne ved kjøp av eksterne renholdstjenester.  Bare en drøy fjerdedel av disse (27 prosent) svarte at deres arbeidsgiver hadde undersøkt om renholderne fikk lønn etter den allmenngjorte avtalen. 23 prosent svarte nei, mens resten ikke visste.

Heller ikke de tillitsvalgte selv har vært aktive på dette området. Halvparten svarer nei på spørsmålet om «har du eller andre tillitsvalgte undersøkt om renholdsfirmaet betaler lønn i henhold til allmenngjort tariffavtale». Den andre halvparten fordeler seg nokså likt mellom «ja» og «ikke sikker».

Dette er ett av mange temaer som ble tatt opp med LOs tillitsvalgte. Les hele notatet om undersøkelsen her: Prioriteringer og samarbeid. LO tillitsvalgtpanel april 2013

Krever større innsats

Videre viser spørsmål om id-kort at det er stort behov for mer aktiv innsats, både fra arbeidsgivere og tillitsvalgte. 25 prosent av de tillitsvalgte bekrefter at arbeidsgiver har undersøkt om renholdsfirmaet har utstyrt sine arbeidstakere med id-kort. Hele 61 prosent av de tillitsvalgt har ingen informasjon om dette.

Når det gjelder kravet om at renholdsfirmaet skal være godkjent, så svarer 42 prosent av de tillitsvalgte at deres arbeidsgiver har undersøkte dette. 26 prosent svarte at de selv eller andre tillitsvalgte har undersøkt om firmaet er godkjent. I noen tilfeller kan det også være slik at arbeidsgiver har sørget for at alt er i orden uten at de tillitsvalgte er klar over det.

De ulike tiltakene:

Godkjenningsordning: Fra 1. september 2012 ble det innført en offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Godkjente renholdsvirksomheter skal føres i et register hos Arbeidstilsynet og få utstedt id-kort til sine arbeidstakere. For å få godkjenning må bedriftene:

  • Oppfylle plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste
  • Oppfylle kravet om vernetjeneste
  • Ha skriftlige arbeidsavtaler
  • Oppfylle vilkårene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler
  • Ha en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon ved yrkesskade

Allmenngjøringsforskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, og for ansatte som utfører renhold. Arbeidstakerne skal minst ha en timelønn på 161,17 kroner (over 18 år) og 121,01 kroner for dem under 18 år (satser fra mai 2013).

Regionale verneombud: Fra 1. mars 2013 startet nyansatte regionale verneombud sitt arbeid i renhold, hotell og restaurant.

Undersøkelsen ble foretatt i april 2013.