Skip to main content

Stor usikkerhet om delingsøkonomien blant tillitsvalgte

Én av tre tillitsvalgte tror at den såkalte delingsøkonomien vil undergrave faglige rettigheter. Det kommer fram i den siste undersøkelsen blant LOs tillitsvalgte.

  • 28. juni 2016
  • Eldre artikkel

28. juni 2016

Eldre artikkel

De tillitsvalgte ble bedt om å ta stilling til en rekke påstander om hva de tror at nye måter å formidle arbeidskraft på vil bety. Det som de tillitsvalgte i størst grad frykter, er undergraving av faglige rettigheter. 35 prosent mener at dette kan skje.

Én av fire (25 prosent) av de tillitsvalgte på arbeidsplassene er enige i påstanden: «Bruk av apper og nettsider for formidling av arbeid og tjenester vil utfordre myndighetens muligheter til å regulere min bransje».

Tillitsvalgte i Fellesforbundet er noe mer bekymret enn tillitsvalgte i andre forbund for undergraving av faglige rettigheter og mulighetene for å regulere.

Nettet brukes i økende grad til å koble sammen tilbyder og mottaker. Å leie ut bilen sin, å legge til rette for freelancearbeid eller å leie ut leiligheten sin privat gjennom digitale plattformer defineres gjerne som delingsøkonomi.

Dansk LO vil heller kalle dette for «plattformøkonomi», i stedet for delingsøkonomi. Begrunnelsen er at det ikke dreier seg om å ville «dele ut fra det grønt og sosialt hjerte», men at det er virksomheter som jager profitt.

Norsk LO har laget et samfunnsnotat om «samhandlingsøkonomien», hvor det påpekes at det må skilles mellom rene profittbaserte og ideelle markedsplasser.

Stor usikkerhet

Jevnt over er det stor usikkerhet blant de norske tillitsvalgte om hvordan denne «nye» økonomien vil slå ut. Foreløpig er det bare 5 prosent av de tillitsvalgte som har erfaring med at virksomheten setter ut oppdrag gjennom apper eller internettsider. 

SE FIGUR: Hvilken betydning har teknologiske løsninger for formidling av arbeid og tjenester?
HVILKEN BETYDNING har teknologiske løsninger for formidling av arbeid og tjenester?
(Klikk for full størrelse)

Og 23 prosent svarer «ikke sikker» på spørsmål om virksomheten har gjort dette. Det er også over 20 prosent som svarer «ikke sikker» på de påstandene som de ble bedt om å ta stilling til.

Tror ikke på raske endringer

På spørsmål om deres arbeidsgiver vil sette ut oppdrag på denne måten de neste to årene er det bare 7 prosent som tror det.

Samtidig er det 16 prosent som tror at formidling av arbeid og tjenester via apper og nettsider vil føre til færre ansatte i virksomheten de neste to årene.

De tillitsvalgte tok også standpunkt til om delingsøkonomien ville føre til endring i etterspørselen av varer og tjenester fra deres virksomhet. Her er det 13 prosent som sier seg enig. HK-tillitsvalgte mener i noe større grad enn andre at det vil bli endringer i etterspørselen som følge av denne formidlingen.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Utvalget skal være ferdig i februar 2017.

Hva snakker vi egentlig om?

Uansett om dette kalles delingsøkonomi, formidlingsøkonomi, plattformøkonomi eller samhandlingsøkonomi, så er det greit å vite hva man snakker om. LO har laget følgende definisjon:

«kobling mellom enkeltpersoner og/eller juridiske personer gjennom elektroniske plattformer som legger til rette for ytelse av tjenester og /eller utveksling av eiendeler/eiendom, ressurser, kompetanse eller kapital uten å overføre eierrettigheter».

De tillitsvalgte tok også standpunkt til om delingsøkonomien ville føre til endring i etterspørselen av varer og tjenester fra deres virksomhet. Her er det 13 prosent som sier seg enig. HK-tillitsvalgte mener i noe større grad enn andre at det vil bli endringer i etterspørselen som følge av denne formidlingen.

Større pessimisme blant tillitsvalgte høyere opp

Tillitsvalgte i forbund og foreninger, på regionalt eller nasjonalt nivå, er mer bekymret enn tillitsvalgte på arbeidsplassene. 43 prosent av disse mener at delingsøkonomien  vil undergrave faglige rettigheter og 31 prosent tror at dette vil utfordre myndighetenes muligheter til å regulere den bransjen de tilhører. 15 prosent tror også at virksomhetene i større grad vil sette ut oppdrag via apper eller nettsider i løpet av de neste to årene. 22 prosent mener at dette vil føre til færre ansatte i bransjen de tilhører. 

Offentlig utvalg

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Utvalget skal være ferdig i februar 2017.

Les mer hos regjeringen.no