Skip to main content

Tillitsvalgte i baksetet i miljø- og klimakampen

De fleste arbeidsplasser gjør iallfall litt for å skåne miljø og klima, ifølge landets LO-tillitsvalgte. Som representanter for de ansatte har likevel kun 1 av 4 jobbet konkret med slike spørsmål de siste to årene.

<p>SJEFSSTYRT: LOs klimastrategiske plan oppfordrer alle tillitsvalgte til å jobbe for miljø- og klimaspørsmål på flere måter der de jobber. Fra 2017 til 2019 var det likevel kun en fjerdedel som var involvert i slike spørsmål gjennom vervet, ifølge ny undersøkelse.</p>

SJEFSSTYRT: LOs klimastrategiske plan oppfordrer alle tillitsvalgte til å jobbe for miljø- og klimaspørsmål på flere måter der de jobber. Fra 2017 til 2019 var det likevel kun en fjerdedel som var involvert i slike spørsmål gjennom vervet, ifølge ny undersøkelse.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 01. september 2019

01. september 2019

LO lanserte i 2014 en egen klimastrategi. Her ble tillitsvalgte oppfordret til å jobbe for å løfte klima- og miljøspørsmål på flere måter.

Blant annet:

 • holde egne medlemsmøter om klimaspørsmålet
 • presse på for miljøregnskap og -sertifisering på arbeidsplassen
 • inngå et tettere samarbeid med verneombudene om slike spørsmål

I det store og hele ser det likevel ikke ut som om dette er enten en prioritert eller naturlig oppgave for tillitsvalgte, ifølge en ny undersøkelse blant Tillitsvalgtpanelet.

Kun hver fjerde tillitsvalgte har arbeidet konkret med miljø- og klimaspørsmål de siste to årene. Denne pilen peker da også nedover, fra en tredjedel i 2016.

Har du som tillitsvalgt jobbet konkret
med klima og miljøspørsmål de siste to årene?  («elitepanelet»)

Har du som tillitsvalgt jobbet konkret med klima og miljøspørsmål de siste to årene? («elitepanelet»)

Gode på søppel – mindretall med øvrige tiltak

Er det fleste tiltak da kanskje allerede gjennomført der de tillitsvalgte jobber?

På dette spørsmålet ser det noe bedre ut, selv om de fleste tiltak fremdeles gjelder et mindretall av arbeidsplassene.

 • Rundt en fjerdedel oppgir at arbeidsplassen har innført et miljø- og klimaregnskap. I halvparten av disse tilfellene var tillitsvalgte med på prosessen, i den andre halvparten ikke.
 • Nær halvparten (45 prosent) har også gjennomført en miljøsertifisering.
 • Avfallssortering er å betrakte som standard. Kun 1 av 10 oppgir at dette ikke er gjennomført på arbeidsplassen.
 • Også energieffektivisering – det vi gjerne kjenner som enøk – er populært. Halvparten oppgir at det er innført tiltak på dette området.

Er det på din arbeidsplass blitt gjennomført – eller har du eller
andre tillitsvalgte oppfordret til – noen av de følgende tiltak
i løpet av de siste to årene?  (Laveste N=860)

Er det på din arbeidsplass blitt gjennomført – eller har du eller andre tillitsvalgte oppfordret til – noen av de følgende tiltak i løpet av de siste to årene? (Laveste N=860)

Trykk på bildet/her for forstørring.


Hva kan «andre initiativ/tiltak» være?

Tillitsvalgte kunne her skrive inn i fritekst. Noen eksempler:

 • Bruk av el-kjøretøy (varebiler) / alternativer til bilkjøring / oppfordre til å reise kollektivt
 • Begrense bruk av engangsplast / gjenbruk av service m.m.
 • Begrense flyreiser
 • Reduksjon av matsvinn
 • Strandryddedag
 • Økt bevissthet/tiltak rundt utslipp
 • Utvidet sykkelparkering / ladestasjoner til el-biler

Sjefen styrer?

Ut fra tallene over, synes det generelt som at det er ledelsen eller andre fora på arbeidsplassen som sitter i førersetet når det gjelder miljø- og klimatiltak.

 • Få oppgir at de som tillitsvalgte har oppfordret til egne tiltak.
 • Det er også mer uvanlig enn vanlig at tillitsvalgte har medvirket i gjennomføringen.
 • I tillegg er det en gjennomgående stor usikkerhet om eksistensen av tiltak blant de tillitsvalgte – i nær alle tilfeller spenner andelen «ikke sikker» høyt.

Et klart flertall har da heller ikke hatt miljø- eller klimaspørsmål på dagsordenen i klubb- eller medlemsmøter de siste to år – færre enn hver femte tillitsvalgte oppgir dette.

I møte med verneombud eller ledelsen har imidlertid rundt 4 av 10 diskutert temaet. I sistnevnte tilfelle ser man en økning fra 2016 til 2019.

Det peker på den annen side mot at det er ledelsen som står for initiativet på dette området.


I løpet av de to siste årene, har miljø- eller klimaspørsmål
stått på dagsordenen eller vært tema i…..
Andel som svarte ja i 2016 og 2019. (laveste N=941)

I løpet av de to siste årene, har miljø- eller klimaspørsmål stått på dagsordenen eller vært tema i….. Andel som svarte ja i 2016 og 2019. (laveste N=941)

Privat vareproduksjon best

Her ser man likevel forskjeller mellom sektorer og bransjer. Selv om et klart mindretall oppgir at de har jobbet konkret med slike spørsmål, er det en betydelig forskjell mellom ulike sektorer i arbeidsmarkedet.

Utvalget her er lite og tallene bør derfor brukes med en viss varsomhet.

Privat sektor skårer best og verst. Innen privat vareproduksjon har 27 prosent av de tillitsvalgte arbeidet konkret med problemstillingen, mens dette gjelder kun 17 prosent av dem innen den private tjenestesektoren.

Dette er formodentlig naturlig, siden eksempelvis industrien står for større utslipp og har et sterkere ytre press på seg enn kontorjobber.

Innen offentlig sektor ligger nivået jevnt på rundt 1 av 4.


Har du som tillitsvalgt jobbet konkret med klima- og
miljøspørsmål de siste to årene? Delt på sektor

Privat vareproduksjon best
Her ser man likevel forskjeller mellom sektorer og bransjer. Selv om et klart mindretall oppgir at de har jobbet konkret med slike spørsmål, er det en betydelig forskjell mellom ulike sektorer i arbeidsmarkedet.
Privat sektor skårer her både best og verst. Innen privat vareproduksjon har 27 prosent av de tillitsvalgte arbeidet konkret med problemstillingen, mens dette gjelder kun 17 prosent av dem innen den private tjenestesektoren.
Dette er formodentlig naturlig, siden eksempelvis industrien står for større utslipp og har et sterkere ytre press på seg enn kontorjobber.
Innen offentlig sektor ligger nivået jevnt på rundt 1 av 4.

Har du som tillitsvalgt jobbet konkret med klima- og miljøspørsmål de siste to årene? Delt på sektor

Ikke arbeidsmarkedet som helhet

Merk at undersøkelsen ikke sier noe om alle landets arbeidsplasser som helhet, kun arbeidsplasser med LO-tillitsvalgte.

Disse vil i større grad representere den mest organiserte og ryddige delen av arbeidslivet. Det vil være naturlig å tenke at dette også vil speiles i et mer organisert forhold til miljø og klima-tiltak.

FN-mål kjent blant majoriteten

FNs bærekraftmål er et sentralt verktøy å klare å stoppe klimaendringene innen 2030 – og samtidig forberede oss på konsekvensene som uansett ser ut til å ramme oss.

Målene skal gi retning for utvikling av nasjonal politikk i alle FNs medlemsstater.

Miljø og klima er likevel bare en liten del av pakken. De omhandler også tema som likestilling, utdanning og anstendig arbeid.

Kjenner tillitsvalgte til FNs bærekraftmål?

 • Nei, svarer 2 av 10. Dette er likevel en liten bedring siden 2016.
 • Nær 7 av 10 har hørt om målene
 • 1 av 10 kjenner dem godt.

 

Hva sier LOs klimastrategi?

Planen ble vedtatt i 2014 og kan leses i sin helhet på LOs nettsider (pdf-format).

I dokumentets innledning legges det vekt på at en «mobilisering av fagbevegelsen er helt nødvendig i kampen for å hindre klimakrise. LO og forbundene skal øke innsatsen for å skape større vilje for å gjennomføre klimatiltak bygget på solidaritet, likeverd og folks behov».

Planen skisserer målsettinger innen miljø- og klimatiltak på nasjonalt nivå, samt relevante bransjer og sektorer.

En egen del omhandler imidlertid også LOs klimaarbeid i egen organisasjon. Relevante punkt i denne sammenheng:

 • Klimastrategien skal forankres og implementeres i hele organisasjonen.
 • For å oppnå dette er det viktig at strategien gjøres kjent i LOs og forbundenes ulike organer, med sikte på å gi økt kunnskap og engasjement om klimautfordringene.
 • Forbundene har i tillegg egne målsettinger om klimaløsninger og utslippskutt innenfor sine bransjer og internasjonaler.
 • LO og forbundene oppfordrer fagforeninger og klubber til å avholde medlemsmøter hvor klimautfordringene står på dagsorden i perioden 2014–2016
 • Tillitsvalgte og ansatte oppfordres til å medvirke til at det blir gjennomført miljø- og klimaregnskap og miljøsertifiseringer på arbeidsplassen / i virksomheten.
 • Samarbeidet mellom verneombud og tillitsvalgte lokalt om miljø- og klimaspørsmål må styrkes.
 • LO skal fortsatt være en aktiv pådriver i klimaarbeidet i nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse. LO vil delta i Den europeiske faglige samorganisasjonens arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling og klima og i Internasjonal faglig samorganisasjon (ITUC) sin klimagruppe og klimanettverk, som representerer fagbevegelsen i internasjonale klimaforhandlinger.