Skip to main content

Ny Fafo-rapport

Ungdom får økt innflytelse i LO

LO er like store som alle andre organisasjonene til sammen i aldersgruppen unge under 30 år. Ungdommene opplever også økt innflytelse. Men et vellykket ungdomsarbeid krever kontinuerlig innsats. Dette kommer fram i en ny rapport som Fafo har laget på oppdrag fra LO.

Nina Hestnes

  • 07. mai 2013
  • Eldre artikkel

Nina Hestnes

07. mai 2013

Eldre artikkel

Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år, er LO landets største hovedorganisasjon for ungdom.

LO-kongressen i 2009 slo fast at en styrket og samlet innsats overfor ungdom er viktig for vitalisering og utvikling av fagbevegelsen. Samtidig tok kongressen initiativ til å få laget en forskningsrapport om ungdomsarbeidet.

Denne Fafo-rapporten kan du lese her: LO og forbundenes ungdomsarbeid

De ungdomstillitsvalgte skal sikre at unge medlemmer rekrutteres og fastholdes som medlemmer. De skal være et bindeledd mellom forbundene og unge medlemmer. Ungdomsarbeidet kan bidra til å gjøre LO og forbundene til bedre organisasjoner for ungdom ved at de opplever å bli tatt på alvor.

Oppsummert kan ungdomsarbeidet være viktig for å bedre rekrutteringen, heve organisasjonsgraden og øke oppslutningen om fagbevegelsen. Men fungerer arbeidet slik i dag?

Innflytelse i eget forbund

I rapporten kan vi lese at de ungdomstillitsvalgte stort sett opplever at innspillene deres blir tatt hensyn til i politiske kampsaker og handlingsplaner.

Forskerne mener at styrkede formelle rettigheter og frikjøp kan forklare hvorfor ungdomstillitsvalgte er mer tilfredse nå enn før med mulighetene for innflytelse.

Samtidig kan forbundene rett og slett ha blitt mer opptatt av lytte til de unge; formell makt i form av stemmerett i forbundsstyret gir innflytelse, men er ikke alltid en betingelse for gjennomslagskraft, fant forskerne.

Satsningen virker

Også på andre områder er hovedinntrykket til forskerne at ungdomsarbeidet er blitt bedre i løpet av de siste årene: 

  • Det er flere blant dagens ungdomstillitsvalgte som mener at eget forbund kan beskrives som aktivt når det gjelder rekruttering og kontakt med ungdom enn blant dem som hadde vervene tidligere.
  • 18 forbund deltok i 2012 i LOs sentrale ungdomsutvalg, mot åtte i 2008.
  • Tallet på både studentmedlemmer og ordinære medlemmer i ung alder vokste i samme periode. LO er like store som alle andre organisasjonene til sammen i aldersgruppen unge under 30 år.

Samtidig gjør forskerne oppmerksom på at forbundene som er med i undersøkelsen er blant dem som har kommet lengst i ungdomsarbeidet. Ungdomstillitsvalgte i andre forbund kan ha andre erfaringer.

Behov for videre arbeid

Mye er bra i ungdomsarbeidet, men likevel er det ting å ta tak i. Forskerne fremhever at mange ungdomstillitsvalgte synes det er uklart hva rollen innebærer og hva som forventes av dem. Her har LO og forbundene en vei å gå.

Dessuten er det å verve nye unge medlemmer er et kontinuerlig arbeid som krever fortsatt satsning.

Det samme gjelder rekruttering og skolering av ungdomstillitsvalgte. De ungdomstillitsvalgte er naturlig nok unge kun i en kort periode, sånn at nye krefter stadig må komme til. 

Ungdomskonferansene har en nøkkelrolle her, mener forskerne. Konferansene fungerer som en katalysator for engasjement og nettverksbygging på tvers og innad i forbundene.

Også for å opprettholde sin posisjon i forhold til andre organisasjoner vil en videre ungdomssatsning være nødvendig, mener forskerne. Mange velger fagforening i ung alder, enten i studiene eller sin første jobb.

Stadig flere unge arbeidstakere har høyere utdanning. Det kan derfor være at LO og forbundene må øke organisasjonsgraden i sine tradisjonelle bransjer, samtidig som de i større grad må nå unge med høyere utdanning.

Fakta
Forskerne intervjuet 98 personer som var ungdomstillitsvalgte i henholdsvis 2007/2008 og i 2012 i sju av LOs medlemsforbund: Fagforbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, Handel og Kontor, Industri Energi, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Tjenestemannslag. Rapporten er laget på oppdrag fra LO.

I 2010 ble det laget en undersøkelse om hvordan studentene oppfattet sitt medlemskap i LO. Denne rapporten kan du lese her: Det er godt å ha noen i ryggen