hovednavigasjon

Emner 

Kjappe tall og fakta om integrering

Noen sentrale tall for innvandring, sysselsetting og diskriminering.

For flere tall, detaljer og tilgrensende tema, se bakgrunnsartikkelen Mellom utjevning og ulikhet.

Blant norske bosatte hadde i 2019 rundt 950 000 personer enten innvandret selv (765 000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (180 000). Disse to gruppene utgjorde til sammen 17,7 prosent av befolkningen [1].

Fordeling etter verdensregion blant førstnevnte gruppe – førstegangs innvandrere – fordelte seg slik:

 • Europa: 400 000 personer
 • Asia (med Tyrkia): 240 000
 • Afrika: 96 000
 • Sør- og Mellom-Amerika: 23 000
 • Nord-Amerika: 11 000
 • Oseania: 2200

Ser man på enkeltland, er det Polen, Litauen, Sverige, Syria og Somalia som var de vanligste utvandringslandene for førstegangsinnvandrere som bodde i Norge i 2019.

Polen var klart mest utbredt med nær 100 000 personer – en utvikling som, i likhet med for Litauen, henger tett sammen med arbeidsinnvandringen innen EØS-området.


Årsaker til innvandring

Fra 1990 til 2018 innvandret 870 000 personer fra ikke-nordiske land (førstegangsinnvandring) etter følgende begrunnelser:

 • Familiegjenforening: 36 prosent 
 • Arbeid: 34 prosent
 •  Flukt: 19 prosent
 •   Utdanning: 10 prosent
 • Ukjent/andre: 0,7 prosent

Antall førstegangsinnvandrere etter innvandringsgrunn
1990–2018.

Kilde: SSB: 06318: Innvandringer, etter innvandringsgrunn

 

Sysselsetting

I andre kvartal i 2019 var den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere samlet 5,7 prosent. 4,8 prosent blant menn og 5,7 blant kvinner[2].

I resten av befolkningen var ledigheten på 1,7 blant menn og 1,3 prosent blant kvinner.

Registrerte helt arbeidsledige 15–74 år
Per kvartal, 2001–2019


Kilde: SSB: Tabell 07117: Registrerte helt arbeidsledige 15-74 år*
* NB: Brudd i tidsserien fra fjerde kvartal 2018

Virkemidler og ordninger som er ment å bedre integrering til arbeidsmarked og samfunnet består blant annet av introduksjonsordningen, ulike NAV-ordninger, regulering av rekrutteringspolicyene og fastsetting av kvoter/andeler.  


Diskriminering

Forskningen har slitt noe med å tallfeste diskriminering i arbeidslivet rettet mot personer med innvandrerbakgrunn.  

En omfattende undersøkelse av rekrutteringspraksis kom likevel fram til at netto diskriminering forekom i 24,3 prosent av tilfellene, målt mot andelen likt kvalifiserte søkere med «norske» navn som ble innkalt til jobbintervju[3].

I offentlig statistikk er det trolig snakk om en betydelig underrapportering, men i løpet av de første ti månedene av 2019 behandlet Likestillings- og diskrimineringsombudet 38 klagesaker[4] som var knyttet til etnisitet.

 

For flere tall, detaljer og tilgrensende tema, se bakgrunnsartikkelen Innvandring og integrering i arbeidslivet – en innføring.


1 Statistisk Sentralbyrå: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre – temaside

2 Statistisk Sentralbyrå: Tabell 07117: Registrerte helt arbeidsledige 15-74 år

3 Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad: Diskrimineringens omfang og årsaker

4 Diskrimineringsnemnda: Klagesaker og statistikk