Skip to main content

Ny Fafo-rapport

2 av 10 deltidsansatte i varehandelen vil jobbe mer

Deltidsarbeid er svært utbredt i varehandelen. Tre av fire arbeidstakere er likevel fornøyd med arbeidstida, mens 21 prosent av de ansatte ønsker å jobbe mer. Det kommer fram i en ny Fafo-undersøkelse blant deltidsansatte i varehandel.

<p>ØNSKER MER: Trekker man fra studenter, ønsker 26 prosent av arbeidstakerne i undersøkelsen en større stillingsbrøk.</p>

ØNSKER MER: Trekker man fra studenter, ønsker 26 prosent av arbeidstakerne i undersøkelsen en større stillingsbrøk.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 28. august 2013
  • Eldre artikkel

28. august 2013

Eldre artikkel

60 prosent av de ansatte som er omfattet av undersøkelsen jobber i en butikk der de fleste arbeidstakerne jobber deltid. Ytterligere 29 prosent oppgir at det om lag like mange deltidsansatte som heltidsansatte i deres butikk.

Varehandelen er en kvinnedominert bransje med mange unge arbeidstakere. Og om lag 80 prosent av de deltidsansatte i denne bransjen er kvinner. Blant studentene er kjønnsfordelingen mer lik, her er nesten 40 prosent menn.

Vanskelig med full tid

I 2012 ble det gjort en undersøkelse blant ledere og tillitsvalgte i varehandelen. Der kom det fram at deltidsstillinger er viktige for å få arbeidsplanene til å gå opp, dekke opp for sykefravær og i perioder når det er mye å gjøre. Både ledere og tillitsvalgte opplevde at det kunne være vanskelig å imøtekomme ønsker om større stillinger. Deltidsstillinger oppfattes som viktige for å oppnå nødvendig fleksibilitet for virksomheten i en situasjon med lange åpningstider og mange vakter som skal fylles.

Yngre i deltidsstilling vil jobbe mer

Utenom studentene er det 26 prosent av arbeidstakerne som ønsker en større stilling, ifølge denne undersøkelsen. Det er særlig arbeidstakere i 20-årsalderen som vil jobbe mer. Mange svarer at de får anledning til å ta ekstravakter utover avtalt arbeidstid. De som ønsker lengre arbeidstid benytter særlig følgende strategier for å øke arbeidstiden; 86 prosent har påtatt seg ekstravakter og 75 prosent har kontaktet arbeidsgiver med ønske om utvidet arbeidstid. Et mindretall har kontaktet tillitsvalgt eller krevd større stilling med utgangspunkt i fortrinnsretten for deltidsansatte. Selv om andelen er lav, viser dette at også disse kanalene benyttes.

Fortrinnsrett for deltidsansatte. Arbeidsmiljøloven § 14-3 fastsetter at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Med deltidsansatt menes en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke eller bransje

Upopulære vakter

Å jobbe ettermiddager og kvelder er mindre populært, også blant de som ønsker seg større stillinger. Dermed står butikkene overfor et dilemma: det er behov for økt arbeidsinnsats, men det kan være problematisk å øke arbeidstiden ved hjelp av upopulære vakter.

I forlengelsen av dette, kommer avveiningen av om det kun er de som ønsker større stilling som må forvente flere ettermiddags-/kveldsvakter i sin arbeidsplan, eller om dette skal gjelde alle, heter det i rapporten. Sammenlignet med å arbeide mer på kveld eller lørdag (at en større andel av vaktene legges på slike tidspunkt), foretrekker de ansatte å ta flere ekstravakter for å øke sin stillingsstørrelse.

For arbeidsgiver er det krevende å fylle alle ekstravakter, noe som betyr at arbeidstakers og arbeidsgivers behov og preferanser møtes her.

Undersøkelsen blant deltidsansatte i varehandelen viser også:

  • 85 prosent av de som er omfattet av undersøkelsen har fast stilling.
  •  En drøy tredel av utvalget arbeider kort deltid (under 20 timer i uka), en drøy tredel arbeider lang deltid (20 timer eller mer) og en knapp tredel har ikke noen avtalt arbeidstid eller vet ikke.
  • Drøye halvparten har arbeidet i bransjen i fem år eller mer.
  •  Om lag 40 prosent sier at de ser for seg en framtid i butikkyrket.
  • Det store flertallet er ansatt i en butikk som tilhører en kjede, og arbeidsplasser med fra 5-19 ansatte dominerer.

Handel og Kontor og Virke har et eget prosjekt for å redusere ufrivillig deltid i varehandelen. Les mer her ufrivilligdeltid.no

Mertidsparagrafen skal tre i kraft 1. januar 2014 og vil gi arbeidstakere rett til fast ansettelse i en stillingsprosent som tilsvarer det en faktisk har arbeidet i gjennomsnitt de siste 12 månedene. Dette betyr at arbeidstakere som er ansatt i en deltidsstilling, men som faktisk har jobbet fulltid, får en lovfestet rett til heltid.